Doorzoek volledige site
04 december 2020 | ARCHITECTURA.BE

Welke magazines leest de architect?

Hoewel er een sterke verschuiving merkbaar is van print naar online, hebben de geprinte magazines voor de architect zeker niet afgedaan. De laatste tien jaar zijn er zelfs nog enkele titels bijgekomen (Architraaf, FocusArchi). Gevestigde waarden als A+ en Architectenkrant zijn ook nog altijd van de partij. Ze hebben ook wel geïnvesteerd in eigen online kanalen, maar de nadruk ligt toch nog steeds op de geprinte versie en daar worden ze ook nog het meest mee geassocieerd door de architecten. In de enquête die architectura.be en Redactiebureau Palindroom afnamen bij 174 Nederlandstalige architecten, hebben we niet alleen gepolst naar de architectuurvakbladen die de architecten kennen en al dan niet aandachtig lezen, maar ook naar de waardering voor deze titels.

De architecten konden hierbij kiezen uit de acht belangrijkste titels in het b2b-segment voor architecten. We hebben ons bewust beperkt tot magazines voor architecten. Tijdschriften die op een breder bouwpubliek mikken, zoals Bouwkroniek, hebben we niet weerhouden. Voorts vielen ook de media die zich eerder richten naar particuliere bouwers dan naar architecten, zoals bijvoorbeeld Ik ga Bouwen, uit de boot.

A+ zette de beste score neer. 54% beweert het magazine (redelijk) aandachtig te bekijken. Dat is enkele procenten beter dan NAV News (49%), de tweemaandelijkse krant die NAV naar zijn leden stuurt. Er is een vrij grote kloof met de nummers 3 en 4: Arch-Index (38%) en Dimension (31%).

Na de nummers 3 en 4 volgt opnieuw een behoorlijke kloof met de andere titels, die redelijk aan elkaar gewaagd zijn: FocusArchi (19%), Architectenkrant (16%), Architraaf (16%) en ten slotte Architect van de PMG-groep (9%). 

Er werd ook gevraagd welke drie magazines de architecten het meest  waarderen. Dat levert een score per magazine op. Als je alle percentages uittelt, kom je uit op 100%. De volgorde voor de waardering is nagenoeg dezelfde als voor het leesgedrag. A+ scoort het best (26%), gevolgd door NAV News (20%). Bij de nummers 3 en 4 zien we wel een ‘position switch’: Dimension (19%) scoort qua waardering beter dan Arch-Index (15%). Kortom: Dimension blijkt minder gelezen te worden dan Arch-Index, maar wordt wel iets beter gewaardeerd.

In de onderste helft van het klassement valt op dat Architraaf duidelijk beter scoort qua waardering dan qua leesgedrag. Met 6% doet het net iets beter dan Architect (5%), Architectenkrant (5%) en FocusArchi (4%).

 

Leesgedrag en waardering per segment

We hebben de cijfers met betrekking tot de leesfrequentie en de waardering ook opgesplitst per segment. Voor de leesfrequentie hebben we enkel gekeken naar het percentage per segment dat de magazines in kwestie naar eigen zeggen (redelijk) aandachtig bekijkt. De segmenten zijn iets te klein om er eensluidende conclusies uit te trekken, maar toch vallen enkele zaken op.

LEEFTIJD

De oudste generatie architecten (geboren voor 1960) neemt veel vaker magazines door dan de jongere generaties. De allerjongste generatie (geboren in 1980 of later) leest ook minder vakbladen dan de tussengeneraties. A+ wordt door architecten die geboren zijn in de jaren 70 (64%) duidelijk meer gelezen dan door hun oudere of jongere collega’s. De oudere architecten (geboren voor 1960) waarderen Arch-Index (20%) meer dan hun jongere collega’s (16%). Voor NAV News zien we net het omgekeerde (20 versus 15%).


REGIO

Over het algemeen bekijken Oost-Vlamingen de architectuurvakbladen het aandachtigst, terwijl de Limburgers zich er het minst in verdiepen. In Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen haalt NAV News hogere cijfers qua leesfrequentie dan A+. In de andere provincies scoort A+ dan weer beter. Zowel Arch-Index als Dimension en FocusArchi worden duidelijk beter gelezen in Oost- en West-Vlaanderen dan in de andere provincies. Architectenkrant haalt duidelijk zijn hoogste leesscore in Vlaams-Brabant (39%) en zijn laagste score in Limburg (6%). Architect (PMG) wordt vooral goed gelezen in Vlaams-Brabant (17%), Antwerpen (12%) en Oost-Vlaanderen (12%), maar veel minder in Limburg(0%) en West-Vlaanderen (4%).  Qua waardering wijken de cijfers per provincie minder sterk af van het gemiddelde dan bij de leesfrequentie.


GROOTTE VAN HET BUREAU

Architecten die een eenmansbureau runnen, beweren over het algemeen dat ze de vakbladen aandachtiger doornemen dan de architecten die in grotere bureaus werken. Bij eenmansbureaus wordt NAV News beter gelezen dan A+. Bij alle andere groepen is het net andersom. Arch-Index en in mindere mate ook Dimension slaan duidelijk beter aan bij kleine dan bij grote bureaus. Qua waardering zijn de verschillen tussen de groottes van de bureaus minder uitgesproken dan bij het leesgedrag.


WONINGBOUW VERSUS UTILITEITSBOUW

Architecten die actief zijn in de woningbouw nemen duidelijk meer hun tijd om magazines te lezen dan architecten die zich focussen op utiliteitsbouw. Voor elk magazine liggen de cijfers van het leesgedrag merkelijk hoger bij de eerste groep dan bij de tweede groep. Qua waardering zijn de verschillen tussen utiliteitsbouw en woningbouw verwaarloosbaar. Dimension doet het wel duidelijk beter bij woningbouw- dan bij utiliteitsbouwarchitecten.

 

Dit artikel is een fragment uit het whitebook dat Redactiebureau Palindroom heeft uitgebracht over de resultaten van een enquête waarin zowel de eigen communicatie van architecten (website, social media, fotografie,….) als de communicatie naar architecten (vakbladen, websites, beurzen,…) onder de loep genomen werden. Verder werden ook vragen gesteld rond de visie op en ervaring met labels, circulair bouwen en BIM. Geïnteresseerd in deze publicatie? Je kan het whitebook hier downloaden.