Doorzoek volledige site
22 augustus 2012

Akoestische criteria voor beglazingen

De norm NBN S 01-400-1 legt de akoestische criteria vast voor woongebouwen en geeft onder meer criteria op voor gevels. Bij gevels zijn het doorgaans de vensters en meer bepaald de beglazingen (zonder akoestische eigenschappen) die de isolatie ten aanzien van buitenlawaai bepalen. Dit artikel uit WTCB-Contact 2011/3 geeft een classificatie op voor beglazingen afhankelijk van hun akoestische prestaties en bepalen ze welke types voor een bepaalde situatie het best beantwoorden aan de norm. Het artikel heeft enkel betrekking op gevels zonder ventilatieopeningen.
De norm NBN S 01-400-1 legt de akoestische criteria vast voor woongebouwen en geeft onder meer criteria op voor gevels. Bij gevels zijn het doorgaans de vensters en meer bepaald de beglazingen (zonder akoestische eigenschappen) die de isolatie ten aanzien van buitenlawaai bepalen. Dit artikel uit WTCB-Contact 2011/3 geeft een classificatie op voor beglazingen afhankelijk van hun akoestische prestaties en bepalen ze welke types voor een bepaalde situatie het best beantwoorden aan de norm. Het artikel heeft enkel betrekking op gevels zonder ventilatieopeningen.
De criteria uit de norm NBN S 01-400-1 zijn niet van toepassing op de prestaties van de afzonderlijke bouwelementen, maar wel op de uiteindelijke prestatie van de volledige gevel, d.w.z. op de werkelijke in situ verwezenlijkte akoestische isolatie, uitgedrukt in DAtr, de gewogen gestandaardiseerde en voor verkeerslawaai gecorrigeerde geluidsisolatie.

Het isolatieniveau dat de norm eist, hangt af van het buitengeluidsniveau waaraan het gebouw blootgesteld wordt. Dit niveau wordt uitgedrukt als LAref, een parameter voor de meest blootgestelde gevel die ofwel bepaald kan worden met behulp van een sonometer, ofwel door middel van een schatting op basis van een standaardbeschrijving uit de norm. Deze algemene beschrijvingen zullen aan bod komen in de lange versie van dit artikel.

Voor een geasfalteerde stadsstraat met normaal tweerichtingsverkeer zal het buitengeluidsniveau aan de voorgevel bijvoorbeeld zo’n 65 dB(A) (= LAref) bedragen. Doordat het gebouw als het ware dienstdoet als een geluidsscherm voor de andere geveloppervlakken, zal het LAref-niveau niet noodzakelijk representatief zijn voor het geluidsniveau waaraan de andere gevels in werkelijkheid blootgesteld worden. De norm NBN S 01-400-1 stelt daarom een methode voor waarbij het geluidsniveau LA voor de andere gevels bepaald wordt aan de hand van een reeks schema’s die uitgaan van het geluidsniveau voor de meest belaste gevel LAref. Zo zal het geluidsniveau aan de achtergevel van een open bebouwing bijvoorbeeld 13 dB lager liggen in vergelijking met het opgemeten of geschatte geluidsniveau aan de voorgevel. De norm zal bijgevolg een lager isolatieniveau DAtr vooropstellen voor de achtergevel dan voor de voorgevel.

Eens het geluidsdrukniveau LA van elke gevel bepaald werd, kunnen we in de norm de geluidsisolatie DAtr terugvinden die nodig is voor een normaal akoestisch comfort (zie tabel 1). Nadien moeten we deze waarde nog koppelen aan de prestatie van de afzonderlijke elementen in het gevelvlak zoals het buitenschrijnwerk, die uitgedrukt wordt in de gewogen voor verkeerslawaai gecorrigeerde geluidsverzwakkingsindex RAtr, opgemeten in het laboratorium. 


Het vervolg van dit artikel kan je hier lezen.

Geen abonnee? Klik op deze link.


Tekst: M. Van Damme, ing., laboratoriumhoofd, laboratorium ‘Akoestiek’, WTCB


GERELATEERDE DOSSIERS