Doorzoek volledige site
12 november 2014 | JEROEN SCHREURS

Project "Regionet Leuven" van BUUR wint tweejaarlijkse Vlaamse Planningsprijs

Visie BUUR op Leuven in verschillende lagen.

Minister Joke Schauvliege heeft de tweejaarlijkse Vlaamse Ruimtelijke Planningsprijs uitgereikt aan het project “Regionet Leuven”, een project van de provincie Vlaams-Brabant, die ook coördineert, de Stad Leuven, De Lijn Vlaams-Brabant en Interleuven.De prijs werd uitgereikt op de Werelddag van de Stedenbouw, een organisatie van de VRP - Vereniging voor Ruimte en Planning vzw.
 

Antwoord op demografische en economische uitdagingen

Het project bouwt voort op het oorspronkelijke initiatief van BUUR | bureau voor urbanisme cvba, een team van stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en planners uit Leuven, in het kader van het academisch onderzoek “SBO Orderin’F” (met financiële steun van het IWT).

Het team zocht een antwoord op het groeiende mobiliteitsprobleem. Vlaams-Brabant en de ruime regio rond Leuven staan voor grote demografische en economische uitdagingen. Als de huidige trend aanhoudt, stevent de regio af op 15% tot 30% extra wegverkeer tegen 2030. Om het wegverkeer te stabiliseren op het huidige niveau, moeten de verplaatsingen met openbaar vervoer of fiets verdubbelen. Om de doelstellingen van Vlaams-Brabant Klimaatneutraal te bereiken, zou het wegverkeer zelfs met 20% moeten dalen.


Hoogwaardige netwerken voor openbaar vervoer en fiets

Om die doelstelling te halen zijn ingrijpende beslissingen nodig. De oplossing die in het project “Regionet Leuven” wordt voorgesteld, bestaat uit hoogwaardige netwerken voor openbaar vervoer en fietsers, in combinatie met een nieuwe kijk op ruimtelijke ordening. Dit moet tegelijk de auto-afhankelijkheid verminderen én een betere leefomgeving creëren.

BUUR heeft een samenhangend regionaal openbaarvervoersnetwerk ontworpen dat snelheid, frequentie en betrouwbaarheid biedt. Men moet Bestaande spoorlijnen intensieverer benutten en bijkomende haltes (opnieuw) openen. Waar geen spoorlijn beschikbaar is, worden regionale snelbus- of trambuslijnen uitgebouwd. Op congestiegevoelige plekken moeten ze een eigen bedding krijgen, op langere termijn moeten sommige buslijnen eventueel ‘vertramd’ worden. Lokale busdiensten zijn de schakel in het voor- of natransport vanaf de regionale ‘stamlijnen’. “Regionet Leuven” wil meer mensen op de fiets krijgen door zowel voor korte als langere afstanden een gepaste infrastructuur aan te bieden.

De bijkomende woningen, voorzieningen en tewerkstelling, waar Vlaams-Brabant behoefte aan heeft, moeten worden gerealiseerd aan de nieuwe haltes voor openbaar vervoer. Dat kan met een oordeelkundige verdichting van bestaande woonkernen en bedrijventerreinen, maar ook met de ontwikkeling van nieuwe terreinen ter hoogte van die haltes. Deze nieuwe aanpak van ruimtelijke ordening heeft gunstige effecten op de mobiliteit. Tegelijk vergroot ook het economisch draagvlak, er is op die plaatsen immers een groter klantenpotentieel voor gemeenschapsvoorzieningen, handel en diensten. Tot slot voorkomen we zo ook dat de schaarse nog resterende open ruimte in Vlaams-Brabant verder wordt versnipperd.

 

Partners met vier ambities

De Provincie Vlaams-Brabant, de Stad Leuven, De Lijn Vlaams-Brabant en Interleuven zijn zich bewust van de uitdagingen die de regio te wachten staan. Deze vier partners hebben, geïnspireerd door het project “Regionet Leuven”, een samenwerking opgezet om deze uitdagingen, die een uitgesproken bovenlokaal karakter hebben, het hoofd te bieden en om een nieuwe visie op het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid binnen de regio te onderzoeken en voor te bereiden. Op dit moment werden nog geen inhoudelijke beleidsknopen doorgehakt, al zijn de partners zich wel bewust van de noodzaak van een grondige omslag.

De vier stakeholders hebben afgesproken om in te zetten op vier sporen:

1.     Het verder uitdiepen en verfijnen van de regionale visie op ruimte en mobiliteit.

2.     Het opzetten van een participatietraject met de betrokken besturen, de inwoners, het middenveld en het bedrijfsleven.

3.     Het uittekenen van de nieuwe bovenlokale samenwerkingsverbanden en verkennen van de nodige instrumenten, in het bijzonder de financieringsmogelijkheden voor de noodzakelijke investeringen.

4.     Het uitwerken van concrete proefprojecten, die op korte termijn als hefboom kunnen worden ingezet.
Het eerste geplande proefproject beslaat de corridor Diest – Leuven – Tervuren, waar een dringende behoefte is aan hoogwaardig openbaar vervoer. Planologisch wordt onderzocht hoe de nieuwe bus- en fietsinfrastructuur kan worden ingepast en hoe rond de nieuwe haltes bestaande woonkernen kunnen worden verdicht met bijkomende woningen en voorzieningen.

GERELATEERDE DOSSIERS