Doorzoek volledige site
17 maart 2015

Verzekeraar Protect legt de vinger op veel voorkomende problemen bij de opmaak van gunningsverslagen

Bijna tien jaar geleden besliste verzekeraar Protect om zijn verzekerden juridische bijstand te verlenen bij de opmaak van het verslag van nazicht van de offertes in overheidsopdrachten. Heel wat schadedossiers kunnen zo vermeden worden.

Protect ging hiertoe over nadat het geconfronteerd werd met een verhoogd aantal gevallen van verantwoordelijkheid van de architect gesteund op een foutief juridisch advies in het door de verzekerde opgemaakte gunningsverslag. Alhoewel een architect niet gehouden kan worden tot het geven van juridisch advies maar de offertes enkel op rekenkundig en technisch vlak dient te controleren, wordt in het gunningsverslag hoe dan ook vaak een juridische interpretatie gegeven waardoor de verantwoordelijkheid van de ontwerper ook op juridisch vlak in het gedrang kan komen.Vanaf 2004 werd dus via de polisvoorwaarden aan de ontwerpers gevraagd om de gunningsverslagen te laten screenen door Protect alvorens deze aan het opdrachtgevend bestuur over te maken.

 

Weerkerende problemen

Dankzij deze screening werden door de jaren heen niet alleen heel wat schadedossiers vermeden maar is ook duidelijk geworden dat vaak dezelfde problemen opduiken. Dit bracht Protect op het idee om een aantal artikels te wijden aan het verduidelijken van enkele principes en bijzonderheden die bij het nazicht van gunningsverslagen steeds in acht moeten genomen worden. Vermits inmiddels ook de nieuwe reglementering inzake overheidsopdrachten sinds 1 juli 2013 van kracht is op alle opdrachten gepubliceerd sinds die datum zal ook aandacht gegeven worden aan de verschillen met de vroegere wetgeving.

 

Conclusies

Protect komt tot volgende conclusies: “Wanneer een inschrijver hoeveelheidswijzigingen voorstelt, moeten dus bepaalde regels worden in acht genomen. Als u met hun wijzigingen niet akkoord gaat, zal u dit uitdrukkelijk moeten motiveren. Als deze wijzigingen wel correct zijn of zelfs gedeeltelijk correct, dan moeten bovendien bepaalde regels worden in acht genomen, afhankelijk van de gunningswijze. Bij de aanbesteding geldt het principe dat inschrijvers worden 'beloond' voor hun oplettendheid: enkel zij kunnen van de aanvaarde minhoeveelheid profiteren voor wat hun rangschikking betreft”.

“In vergelijking met de 'oude' wetgeving moet bovendien worden aangestipt dat vermoedelijke hoeveelheden nu altijd kunnen worden aangepast, op voorwaarde dat de voorgestelde verbetering minstens 25% bedraagt van de post in kwestie.” Het is belangrijk deze regels te kennen en te kunnen toepassen, nu zij noodzakelijk zijn voor de opmaak van de rangschikking en deel uitmaken van het rekenkundig nazicht, wat in hoofde van de architect als een resultaatsverbintenis wordt beschouwd."

Het volledige bulletin kan u hier  downloaden.