Doorzoek volledige site
08 april 2015

Brandgedrag van platte daken

Brandgedrag van platte daken Illustratie | WTCB / CSTC

Het WTCB geeft in dit artikel een antwoord op vaak gestelde vragen over het brandgedrag van daken. Deze antwoorden zijn stuk voor stuk gebaseerd op de geldende Europese normalisatie terzake en op de recent aangebrachte aanpassingen aan onze nationale reglementering voor nieuwbouw (deze aanpassingen zijn hoofdzakelijk opgenomen in het Koninklijk besluit Basisnormen inzake brandpreventie).

Voor een plat dak op een nieuwbouw eisen de brandweerdiensten de klasse Broof(t1) voor de dakafdichting. Wat houdt deze klasse in en hoe voldoet men eraan?
De klasse Broof(t1) geeft de prestatie van een dak weer bij blootstelling aan een externe brand (NBN EN 13501-5). Deze klasse moet de ontwikkeling van secundaire brandhaarden voorkomen door te vermijden dat de dakafdichting doorboord wordt of dat de brand zich aan haar oppervlak kan verspreiden. Sinds 1 december 2012 eist men de klasse Broof(t1) voor dakafdichtingen van gebouwen die onderworpen zijn aan het Koninklijk besluit Basisnormen inzake brandpreventie (elke nieuwbouw met uitzondering van eengezinswoningen). Deze klasse wordt toegekend na een proef (volgens de norm NBN CEN TS 1187) en geldt niet enkel voor het membraan, maar voor het volledige dak zoals het geplaatst wordt (membraan, isolatie, ondergrond, bevestiging ...).

Wat is het verschil tussen de klassen Broof(t1), Broof(t2), Broof(t3) et Broof(t4)?
De klassen verwijzen naar verschillende proeven voor de beoordeling van het brandgedrag van een dak bij een externe brand. Zo verwijst index t1 bijvoorbeeld naar proef 1 met vliegvuur en index t2 naar proef 2 met vliegvuur en wind. Aangezien de proeven en classificatiecriteria verschillen per klasse, kan men deze laatste niet onderling vergelijken of rangschikken. In België wordt enkel de klasse Broof(t1) gevraagd. 

De brandweerdiensten eisen een dakafdichting met brandreactieklasse A1. Het voorziene dichtingsmembraan voldoet aan de klassen B,s1-d0 (Europa), B1 (Duitsland) en M2 (Frankrijk). Is dit voldoende?
Nee. De dakdichtingsmembranen moeten niet (of beter: niet meer) voldoen aan brandreactieklassen maar wel aan de Broof(t1)-klasse uit het KB. De oude eis (Belgische brandreactieklasse A1) is niet meer van toepassing en mag dus niet meer geëist worden door de brandweerdiensten, noch voorgeschreven worden in het bestek. De (Europese en nationale) brandreactieklassen volstaan niet om te voldoen aan de Broof(t1)-eis.

Volgens de voorschriften van de fabrikant is het dichtingsmembraan van klasse Broof(t1) bij toepassing op een isolatielaag van minerale wol. Geldt deze klasse ook bij toepassing op EPS?
Nee. De Broof(t1)-klasse geldt voor de volledige dakopbouw met inbegrip van de lagen die zich onder de dichtingslaag bevinden. De thermische isolatie oefent immers een belangrijke invloed uit op de proefresultaten. De BUtgb definieerde brandproeven voor dakproducten waarvoor een technische goedkeuring (ATG) aangevraagd wordt. De afgeleverde ATG geeft met andere woorden duidelijk het toepassingsdomein van het dichtingsmembraan aan volgens het KB Basisnormen, afhankelijk van de onderliggende lagen van het membraan.
 

 

Lees dit artikel verder op de website van het WTCB. 

GERELATEERDE DOSSIERS