Doorzoek volledige site
08 maart 2016 | KEVIN MOENS

Energiepremies 2016: nieuw en vlotter stelsel voor collectieve voorzieningen

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op 24 september 2015 het energiepremiestelsel 2016 goedgekeurd. Het totaalbudget van 22 miljoen euro blijft behouden. Om de inspanningen naar de meest efficiënte werkzaamheden te rationaliseren, ligt de nadruk op de audit, de isolatie en de verwarming.

Een van de doelstellingen van het nieuwe stelsel is het toegankelijk maken van  de premies toegankelijk alle Brusselaars, volgens hun behoeften: kansarmen, huurders, mede-eigenaars, collectieve voorzieningen, scholen, kinderdagverblijven, ondernemingen... Volgens Leefmilieu Brussel zijn de premies nog onvoldoende ge- en bekend bij bouwprofessionals.

Het stelsel 2016 wil de komende jaren stabiliteit bieden, eenvoudiger zijn en een breder publiek bereiken. De energiepremies zijn bedoeld om de energieprestaties van alle gebouwen in Brussel te verbeteren. Het is de voornaamste maatregel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om dit te bereiken.

 

Wie kan van de premies genieten?

Alle natuurlijke personen en rechtspersonen (eigenaars, beheerders en huurders) met vastgoed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen een energiepremie aanvragen. Elke aanvrager zit standaard in de basiscategorie (categorie A). Natuurlijke personen met een lager inkomen kunnen hogere premies krijgen.

Om ervoor te zorgen dat de vele flatgebouwen in het Brussels Gewest worden gerenoveerd, worden de energiepremies voor werken in collectieve woonvoorzieningen voortaan in categorie C berekend. De facturen worden opgestuurd naar de verenigingen van mede-eigenaars. Daar hebben zowel de eigenaars als de huurders baat bij. De uitgaven voor energie zullen zo een behoorlijk kleiner aandeel uitmaken van de gemeenschappelijke lasten.

In de Brusselse schoolgebouwen worden ieder jaar een groot aantal kinderen en studenten opgevangen. Om hen de kans te geven zich in een gezonde en energie-efficiënte omgeving te ontplooien, heeft de gewestregering besloten om kinderdagverblijven en scholen toe te voegen aan de lijst van institutionele rechthebbenden in de categorie lage inkomens. De energiefactuur van die instellingen zal dalen. Met dat geld kan de levens- en onderwijskwaliteit in de hoofdstad (voor alle netten en gemeenschappen) worden verbeterd. Voor opvangtehuizen en rusthuizen geldt hetzelfde.

 

Wist u dat…

  • U kan alle steunmaatregelen met elkaar combineren. Samen mogen de energie- en renovatiepremie evenwel niet boven 90% van het investeringsbedrag uitkomen.
  • Volgens het besluit van de Brusselse Regering van 23 mei 2014 mag op een oppervlak dat niet zichtbaar is in de openbare ruimte zonder vergunning isolatie worden aangebracht, zelfs als de rooilijn van aanpalende gebouwen wordt overschreden.
  • Hoewel u de keuze heeft uit verschillende systemen, kan u een energiepremie B5 enkel aanvragen voor: Systeem D: gecontroleerde mechanische ventilatie (GMV) met dubbele luchtstroom en warmteterugwinning.
  • Alle steun vermeld in de brochure van Leefmilieu Brussel is enkel voor werken uitgevoerd door bevoegd verklaarde aannemers, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO).
  • Naast de energiepremies zijn er verschillende maatregelen die energiebesparende investeringen bevorderen: premies voor milieu-investeringen en belastingaftrek voor energiebesparende investeringen

 

Voor meer informatie: