Doorzoek volledige site
25 april 2016 | AARON EERDEKENS

Team Vlaams Bouwmeester zoekt kandidaten voor prijs Wivina Demeester

Wivina Demeester Illustratie | archief.kerknet.be
Illustratie | architectura.be

De Vlaams Bouwmeester nodigt zowel nieuwe als gevestigde opdrachtgevers uit de publieke en semipublieke sector uit om deel te nemen aan de Prijs Wivina Demeester 2016. Met deze Prijs wil de Vlaams Bouwmeester een hoogstaand stedenbouwkundig, landschappelijk en architecturaal kwaliteitsbeleid bij overheden aanmoedigen. De prijs bekroont opdrachtgevers die door hun doordachte aanpak en hun zin voor vernieuwing tonen dat ze kwaliteit vooropstellen. De Prijs Wivina Demeester benadrukt het belang van een voorbeeldig ontwikkelingstraject. Voorheen heettee deze prijs de Prijs Bouwheer en de Prijs Bouwmeester.

Beloning voor een totaalproces

Een voorbeeldig project behoeft niet alleen een excellente ontwerper, maar ook een excellente opdrachtgever. Die formuleert een heldere opdracht en opent een creatieve dialoog met alle betrokkenen. Hij staat open voor experiment en gaat op zoek naar geschikte partners. Een goede ontwerper zoekt oplossingen die tegemoetkomen aan de ambitie en de verwachting van de opdrachtgever én van de eindgebruikers. Uit de magie van die interactie groeit een uniek project. De Prijs Wivina Demeester bekroont een opdrachtgever niet alleen voor zijn realisatie, maar ook voor het moedige en vaak complexe proces dat eraan voorafging.
 

Drie categorieën

De categorie architectuuropdracht omvat opgeleverde gebouwen die niet alleen van een bijzondere kwaliteit getuigen, maar die tevens een aantoonbare en substantiële meerwaarde voor de onmiddellijke buurt of context betekenen. Zowel hergebruik, herbestemming als nieuwbouwprojecten komen in aanmerking.

De categorie masterplan omvat visiedocumenten die een globale strategie uitzetten voor de ontwikkeling van een projectgebied. Verschillende types van documenten komen in aanmerking. Dit gaat van beeldkwaliteitsplan tot een plan voor gebiedsontwikkeling. De documenten gaan via ontwerpend onderzoek in op de ruimtelijke kwaliteit die wordt vooropgesteld bij de uitvoering van eventuele deelprojecten, op de inrichting van de openbare ruimte en op de fasering en de procesorganisatie voor de uitvoering van het plan.

De categorie kunst in opdracht omvat publieke bouwopdrachten waarbij de bouwheer op een bijzondere manier ruimte geeft aan kunst. De samenspraak tussen opdrachtgever, ontwerper en kunstenaar zorgt daarbij voor een maatschappelijk gedragen project dat op een wezenlijke manier een verschil maakt op een publieke plaats.
 

Aandachtspunten van de jury

De jury schenkt aandacht aan de verschillende aspecten van een project. Het gaat om opdrachtformulering, procesgerichtheid en -bereidheid en kwaliteitsbewaking van het resultaat. Zij vormen samen de voorwaarden voor een geslaagd project. De manier waarop een opdracht wordt geformuleerd en gegund, zegt veel over de ambities van de opdrachtgever. Alleen een juiste vraag kan een kwalitatief waardevol antwoord opleveren. Tijdens het proces is voortdurend overleg met alle betrokkenen noodzakelijk. Overheidsopdrachten winnen pas aan algemeen belang als ze worden gedragen door het beleid én door de maatschappij. Een goede opdrachtgever heeft van bij de aanvang al oog voor de kwaliteit van het project, de toe-eigening, het gebruik en het beheer op korte en lange termijn. Met het resultaat wordt duidelijk in welke mate er tijdens het proces aan kwaliteitsbewaking werd gedaan.
 

Nominaties en bekroning

De jury bestaat uit een voorzitter en drie leden. Voor elk van de drie categorieën kunnen meerdere nominaties en één laureaat worden voorgedragen. In oktober 2016 maken Wivina Demeester en de Vlaams Bouwmeester de laureaten bekend op een feestelijke prijsuitreiking. Het Team Vlaams Bouwmeester brengt de Prijs Wivina Demeester en  de winnende projecten onder de aandacht. De genomineerde opdrachtgevers worden uitgenodigd voor een buitenlandse studiereis in het voorjaar van 2017. Zowel grootschalige als kleinschalige projecten komen voor de prijs in aanmerking.
 

Timing, locatie en status

De projecten zijn gesitueerd in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De uitvoering werd beëindigd in de periode tussen 1 juni 2013 en 1 juni 2016 of zijn al zo ver gevorderd dat de jury het te verwachten eindresultaat kan beoordelen. De masterplannen moeten daadwerkelijk in realisatie zijn. Een eerste fase moet met andere woorden in uitvoering of uitgevoerd zijn.
 

Publieke en semipublieke overheden

Zowel publieke als semipublieke overheden kunnen hun kandidatuur indienen. Iedereen, ook een partner, kan op eigen initiatief, maar met akkoord van de opdrachtgever, een kandidatuur indienen. Publieke opdrachtgevers zijn de departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse provincies, steden en gemeenten, OCMW’s en diensten van de federale overheden. Zolang het project maar in Vlaanderen is gerealiseerd.

Semipublieke opdrachtgevers zijn de provinciebedrijven, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, autonome gemeentebedrijven, OCMW-verenigingen, de erkende erediensten, sociale huisvestingsmaatschappijen, scholen, universiteiten, centra voor volwassenenonderwijs en andere instanties die in Vlaanderen opleidingen aanbieden, welzijns- en gezondheidsvoorzieningen en alle andere overheden die een Vlaamse projectsubsidie van minstens 60 procent genieten.

Het reglement en het deelnameformulier vindt u hier.Geïnteresseerden kunnen hun project indienen tot 30 mei 2016 om 12u.