Doorzoek volledige site
14 oktober 2016 | RIK NEVEN

16,4% van de Belgische architecten heeft al/nog maar gebimd

Uit een enquête die Architectura.be uitvoerde bij 374 Belgische architecten, blijkt dat ongeveer 1/6de van het architectencorps al een eerste ervaring met BIM achter de rug heeft. Hiermee hinkt België nog sterk achterop ten opzichte van bijvoorbeeld Engeland en Nederland. Maar de meer dan noodzakelijke inhaalbeweging lijkt ingezet te zijn. Van de architecten die nog geen ervaring hebben met BIM, gaf 62% aan zich te willen gaan verdiepen in BIM.

Architectura.be voerde tijdens de maand september een enquête uit bij 374 Belgische architecten. In de enquête werd in de eerste plaats gepeild naar de criteria waarop architecten zich baseren voor hun materiaalkeuze en naar de manier waarop ze zich informeren over nieuwe producten. Aansluitend werd ook gevraagd in hoeverre de architecten al vertrouwd zijn met BIM.

 

BIM goed ingeburgerd in Engeland en Nederland

Iedereen is ervan overtuigd dat BIM de volgende jaren eindelijk zal doorbreken in ons land, maar deze enquête toont aan dat er nog een heel lange weg af te leggen is. In andere landen is BIM al redelijk goed ingeburgerd, mede omdat de overheid dat ook stimuleert of zelfs verplicht voor overheidsopdrachten. Engeland is daar een mooi voorbeeld van.

In een artikel uit 2013 (!)  op bdonline.co.uk , een Britse site voor architecten,  lezen we dat bijna 40% van de bouwprofessionals BIM toepast in zijn bouwprojecten.  Ook onze Noorderburen hebben al veel ervaring met het bimmen. Een artikel van het Nederlandse onderzoeksbureau Bouwkennis uit augustus 2015 leert ons dat BIM wordt gebruikt in 29% van de projecten. Vermits elke architecten meerdere projecten per jaar uitvoert, is het percentage van de Nederlandse architecten dat bimt dus nog hoger dan 29%.

Dat blijkt ook uit een artikel van USP Marketing Consultancy dat verwijst naar een onderzoek van Arch-Vision. “Uit onderzoek van Arch-Vision blijkt dat de Nederlandse architect nog steeds de Europese koploper is als het gaat om de adoptie van BIM. Sinds 2011 is het aantal BIM-gebruikers en de mate waarin BIM wordt ingezet gestaag doorgegroeid. Meer dan de helft van de architecten heeft ondertussen bij één of meerdere projecten BIM toegepast. Bij de meeste andere doorgemeten West Europese landen ligt dit percentage rond de 10% en dus fors lager."

Ten opzichte van Frankrijk houdt België dan wel min of meer gelijke tred. Een enquête van PTNB (Plan Transition Numerique dans le Bâtiment) van april van dit jaar geeft aan dat 17% van de architecten én studiebureaus uit Frankrijk bimt. De kans is groot dat de volgende jaren ook Frankrijk België achter zich zal laten in de toepassing en kennis van BIM bij architecten. In navolging van het Verenigd Koninkrijk heeft immers ook de Franse overheid besloten om vanaf 2017 alle publieke projecten in BIM uit te gaan voeren.

 

België hinkt achterop

De cijfers van Engeland en Nederland staan in schril contrast met de situatie in België. Van de 374 respondenten uit de Architectura-enquête beweerde 7.6% goed op de hoogte te zijn van BIM en er al regelmatig mee gewerkt te hebben.  Een iets hoger percentage (8,8%) gaf aan dat het dit jaar of vorig jaar voor de eerste keer met BIM gewerkt heeft. Meer dan 2/3de van de Belgische architecten (66,2%) antwoordt dat ze in grote lijnen wel weet wat BIM inhoudt maar dat ze er nog geen ervaring mee heeft. 16,8% geeft toe dat ze er wel eens van gehoord heeft, maar er verder niets van af weet. Tenslotte is er nog 1% van de architecten dat nog nooit van BIM gehoord heeft.

De bimmende architecten zijn voorlopig nog enigszins witte raven, maar de volgende jaren zullen zij ongetwijfeld regel worden in plaats van uitzondering. Vrijwel iedereen is het erover eens dat architecten geen keuze meer hebben en liever vroeg dan laat BIM onder de knie moeten krijgen. Dat lijken de meeste architecten ook te beseffen. Van de architecten die nog geen ervaring hebben met BIM, is 62% van plan zich de volgende jaren te verdiepen in BIM. 55% is het van plan, maar heeft hiervoor nog geen concrete plannen, 7% gaat het vast en zeker doen. Toch blijft er nog 38% over dat het niet nodig vindt om zich te verdiepen in BIM. 26% omdat ze er geen tijd voor heeft, 12,4% omdat ze het niet nodig vindt.

Gevolgen van BIM voor het architectenberoep

De enquête vroeg ook aan de architecten in hoeverre BIM het beroep van architect zal veranderen. Slechts 15% meent dat BIM geen impact zal hebben op de jobinhoud van de architect. Het gros van de architecten verwacht dus dat BIM wel degelijk zijn gevolgen zal hebben voor het beroep. Bijna de helft (46%) gaat er van uit dat BIM er voor zal zorgen dat architecten een meer coördinerende rol zullen krijgen als beheerder van het BIM-model. Een bijna even groot percentage (43%) is de mening toegedaan dat BIM zal resulteren in schaalvergroting. Kleinere bureaus zullen steeds meer opgaan in grote bureaus. Verder meent iets meer dan 1/3de dat BIM architecten zal dwingen om meer en sneller te gaan samenwerken met aannemers.

Niet alle architecten over één kam scheren

Het is altijd gevaarlijk om te veralgemenen. Zeker als het over BIM gaat toont het onderzoek aan dat de vertrouwdheid met BIM sterk verschilt naargelang de regio, de grootte van het bureau en de sector waarin de architect actief is.  Zo blijkt BIM duidelijk meer ingeburgerd te zijn in Vlaanderen dan in Wallonië. Meest frappant is het verschil tussen de eenmansbureaus en de grotere architectenbureaus (+10). Bij de eenmansbureaus heeft minder dan 10% ervaring met BIM, bij grote bureaus meer dan de helft. BIM blijkt ook meer ingeburgerd te zijn in de utiliteitsbouw dan in de woningbouw (42% t.o.v. 13%).

Meer weten over het architectenonderzoek van Architectura?

Dit artikel vormt slechts een klein onderdeel van het architectenonderzoek van Architectura.be. Er werd niet alleen gepeild naar de BIM-kennis, maar ook naar de kennis van labels, beursbezoeken, de belangrijkste criteria die de doorslag geven bij de materiaalkeuze, enz. Voor elke vraag worden niet alleen de algemene cijfers vermeld, maar wordt er ook gekeken in hoeverre er verschillen zijn tussen de regio’s, de grootte van het bureau, de sector waarin de architect actief is, enz.  De publicatie zal binnenkort beschikbaar zijn. De publicatie kost €75 (excl. btw) maar is gratis voor klanten van Redactiebureau Palindroom en Architectura.be. Meer weten of een exemplaar bestellen? Mail naar info@architectura.be