Doorzoek volledige site
11 september 2017

Brandreactie bij gevelbekleding. Wat met een houten gevel?

De brandreactie van een materiaal geeft weer hoe dit materiaal gaat reageren bij het ontstaan van een brand. Dit begrip mag niet verward worden met “brandweerstand” dat beschrijft hoe lang een bouwdeel bij een volledig ontwikkelde brand de functies stabiliteit (R), vlamdichtheid (E) of thermische isolatie (I) blijft vervullen.

Brandreactie van materialen wordt aangeduid op basis van een Europees classificatiesysteem. Dit classificatiesysteem, beschreven in de norm NBN EN 13501-1, omvat zeven klassen : A1, A2, B, C, D, E en F. Een materiaal in klasse A1 is onbrandbaar. Naast deze zeven klassen worden er nog twee bijkomende factoren gedefinieerd:

  • Rookontwikkeling s1, s2 of s3 : s1 staat voor een beperkte rookontwikkeling, s3 staat voor onbeperkte rookontwikkeling;
  • Vorming van brandende druppels d0, d1 of d2: d0 staat voor geen druppelvorming, d2 staat voor onbeperkte druppelvorming.

Het Europese classificatiesysteem vervangt het Belgische systeem. Er is geen één op één verband tussen het Europese en het Belgische systeem. Uitgaande van een Belgische klasse kan men dus zomaar geen equivalente Europese klasse terugvinden. Vanaf 1 december 2016 mag enkel nog het Europese systeem gebruikt worden.

De Belgische wet schrijft voor dat gevelbekledingen van lage gebouwen (lager dan 10m) tenminste een brandreactieklasse D-s3,d1 moet bezitten. Gevelbekledingen voor middelhoge en hoge gebouwen (hoger dan 10 m, respectievelijk 25m) moeten tenminste een brandreactieklasse B-s3,d1 bezitten. Deze eisen zijn van toepassing op de bouwproducten in hun uiteindelijke toepassingsvoorwaarden, dus met inbegrip van de onderliggende lagen. Een onderliggende laag van de gevelbekleding hoeft niet meer beschouwd te worden wanneer ze beschermd wordt door een laag met brandbeschermingsvermogen K210. Het brandbeschermingsvermogen drukt de capaciteit uit van een materiaal om het achterliggende materiaal te beschermen tegen ontvlamming, verkoling of andere schade gedurende een bepaalde periode. In het geval van K210 (2) is dit een periode van 10 minuten. Het is met andere woorden niet altijd voldoende dat men aantoont dat de gevelbekleding op zich de nodige brandreactieklasse bezit.

 

Gevelbekleding op basis van hout

Zoals alle gevelbekledingen moeten ook houten gevelbekledingen aan bovenstaande eisen voldoen. Voor een aantal opbouwen, houten gevelbekleding met inbegrip van de onderliggende lagen, werden testen uitgevoerd op Europees niveau. Deze testen resulteerden in een tabel van oplossingen die voldoen aan de vereisten van brandreactieklasse D-s2,d0.

GERELATEERDE DOSSIERS