Doorzoek volledige site
09 november 2017

Betonstop, een zegen voor de betonsector?

Illustratie | Febelcem

Toen de Vlaamse regering haar plan bekend maakte voor een beter ruimtebeheer in Vlaanderen, vatten velen de voorgestelde politiek samen met het woord “betonstop”. Maar ook de Waalse overheid streeft ernaar de stedelijke spreiding geleidelijk te beperken. Deze zeer verdienstelijke voorstellen beogen een terugkeer van de bevolking naar de steden. De bestaande stadsgebieden zullen zich daartoe moeten aanpassen en mee- evolueren met de demografie. Dit veronderstelt nieuwe infrastructuur, nieuwe gebouwen en de renovatie van het bestaand onroerend patrimonium... 

De bouw is aan reflectie toe

De politieke wil om de bebouwbare oppervlakte te reduceren lijkt in tegenspraak met de maatschappelijke context, namelijk de demografische druk. De bouwsector, en de betonsector in het bijzonder, dient daarom aan dit toekomstbeeld een grondige reflectie te wijden. Die toekomst oogt overigens gunstig, want volgens de meest recente prognoses van EUROCONSTRUCT blijven de vooruitzichten voor de Belgische bouwsector voor 2018 en 2019 positief voor wat de investeringen betreft. Nochtans moet ondertstreept worden dat de residentiële markt in 2008 gekanteld is richting renovatie. De uitdagingen zijn bijgevolg talrijk !

Om die uitdagingen te beantwoorden moet het bestaande gebouwenpark in de steden verdicht worden, zijn hoogbouw en ondergronds bouwen nodig, moeten gebouwen onderdak bieden aan een veelheid van functies, en dient de mobiliteit in de brede zin verbeterd te worden (multimodale vervoerswijzen). Het is aan de bouwsector om verschillende mogelijke oplossingen voor te stellen, en onze sector beschikt hierbij over sterke troeven. Beton is een product van lokale bodem, het presteert bijzonder goed op energetisch vlak (dankzij zijn thermische inertie zijn besparingen tot 30 % mogelijk op verwarming) en het is duurzaam. Zijn robuustheid is spreekwoordelijk en het is onbrandbaar, enz. Metselblokken, prefab panelen, ter plaatse gestorte muren en vloeren, welfsels... zowel voor nieuwbouw als in renovatieprojecten bestaat voor elke vraag een geschikte oplossing in beton ! 

 

Waar gaan cement en beton naartoe?

Om inzicht te verwerven in de markt gaf de cementindustrie aan het onderzoeksbureau « Essencia » opdracht voor een studie. Een van de resultaten is bijvoorbeeld dat betonvloeren − prefab of ter plaatse gestort − de belangrijkste afzetmarkt vormen in de residentiële nieuwbouw. In dit verband brengt de analyse evenwel nog een andere evolutie aan het licht : welfsels verliezen marktaandeel ten voordele van breedplaten. Architecten verkiezen blijkbaar breedplaten. Die zijn dunner en dus lichter, ze lenen zich meer tot automatisering bij de fabricage en zijn beter geschikt voor hoogbouw.

Betonwanden zijn een andere belangrijke afzetmarkt. Hier stellen we een duidelijke toename vast van de prefab wanden, dit ten koste van ter plaatse gestorte muren en metselwerk in betonblokken.

Tenslotte toont de studie ook een toenemend gebruik van betondakpannen in de residentiële markt. Bouwpromotoren geven er inderdaad de voorkeur aan omdat ze een gunstig effect hebben op de totale bouwkost.

In de toekomst zal het er zeker op aankomen de renovatiemarkt niet te verwaarlozen. De renovatie-activiteit nam immers verder toe: het gemiddeld jaarlijks aantal renovatiewerken per eigenaar steeg van 2,47 in 2015 tot 2,54 in 2016. De volumes beton zijn weliswaar kleiner dan in residentiële nieuwbouw en het aandeel van de betonproducten ligt lager, maar het aantal projecten is veel groter. Een belangrijke trend manifesteert zich in heel Europa : in de residentiële sector is de renovatiemarkt met al zijn specificiteiten belangrijker geworden dan nieuwbouw.

Te vermelden is ook dat de eigenaars om uiteenlopende redenen en in verschillende stadia beslissen om te renoveren. De enquête die werd uitgevoerd bij 1.000 eigenaars leverde volgende meest geciteerde antwoorden op : meer comfort (50%), moderniseren (46%) en energie sparen (37%), pas daarna gevolgd door dringende herstellingen (34%).

Voor renovatiewerken vinden we als meest gebruikte betonproducten : metselblokken voor gevels (4 %), voor binnenwanden (4 %) en als structuurmateriaal voor uitbreidingen (14 %), en daarnaast ook dakpannen (6 %). 

GERELATEERDE DOSSIERS