Doorzoek volledige site
20 november 2017

Seminarie over tienjarige aansprakelijkheid van Assiver en Protect trekt veel nieuwsgierigen

Merksplas Kolonie, de prachtige locatie waar het seminarie plaatsvond.

Bouwverzekeraars Assiver en Protect slaan de handen in elkaar om de architecten op de hoogte brengen van de wijziging in de wetgeving tienjarige aansprakelijkheid. Toneel van dit boeiende en druk bijgewoonde seminarie was de Corsendonck Kolonie in Merksplas. 

De verplichting om de aansprakelijkheid van architecten te verzekeren is ontstaan na de instorting van een vleugel van een meisjesschool in 1985. Het ongeval met heel wat lichamelijke schade werd veroorzaakt door graafwerken aan het naburige pand. De verplichting tot verzekering was toen nog niet wettelijk, maar louter deontologisch. Die wettelijke verplichting kwam er pas in 2006, en was een rechtstreeks gevolg van de gasontploffing in Gellingen drie jaar eerder. Architecten waren tot die tijd aansprakelijk als natuurlijk persoon, terwijl aannemers hun aansprakelijkheid kunnen beperken tot hun vennootschap.De wetgever heeft op dat moment voorzien dat architecten voortaan ook hun beroep kunnen uitoefenen in naam van een vennootschap, ter bescherming van de natuurlijke persoon en diens erfgenamen.

In 2007 werd dan een discriminatie weerhouden door het Hof van Justitie: aannemers en andere dienstverleners in de bouw vallen tot op heden nog altijd buiten deze wet. vanaf 1 juli 2018 maakt een nieuwe regeling een einde aan deze discriminatie. Alle bouwpartners zullen zich aan de verplichte verzekering BA moeten houden. Deze wet is gekoppeld aan de belofte van de wetgever om een tweede wet te stemmen, die ervoor moet zorgen dat er een wettelijke verplichting is voor alle dienstverleners in de bouw. 

 

Wie zal aansprakelijk zijn?

Wie er momenteel verzekeringsplichtig is, hangt deels af van de aard van de activiteiten. Architecten zijn sowieso verzekeringsplichtig. Hetzelfde geldt de aannemer voor ruwbouw, dakwerken, buitenschrijnwerk, … Aannemers voor bijvoorbeeld de afwerking zijn wellicht niet verzekeringsplichtig. Vaklui zoals bijvoorbeeld loodgieters zijn dan weer een twijfelgeval.

Ook bij de andere dienstverleners zien we verschillende groepen. Zo bestaat er geen twijfel over dat een ingenieur stabiliteit moet voldoen aan de tienjarige aansprakelijkheid. Interieurarchitecten en veiligheidscoördinatoren dan weer niet. Voor de ingenieur technieken is het nog niet zeker. 

 

Voor welke prestaties is men aansprakelijk?

Onroerend werk of intellectuele prestaties met betrekking tot onroerend werk op onroerende goederen in België zijn prestaties waarvoor men aansprakelijk is. Bij de aanvraag moet het pand hoofdzakelijk (lees: meer dan 50 %) bestemd zijn voor bewoning. Woningen en appartementen dus. Utitliteitsbouw (ziekenhuizen, scholen, industrie, …) vallen er niet onder. Maar ook de collectieve woningbouw is vrijgesteld, dus bij bewoning van verschillende personen die niet tot hetzelfde gezin behoren. Een voorbeeld hiervan is een studentenhuisvesting.

 

Voor welke aansprakelijkheid?

De tienjarige aansprakelijkheid conform art. 1792 en 2270 BW geldt voor soliditeit, stabiliteit en waterdichtheid die de stabiliteit of soliditeit in gevaar brengt. Voorbeelden van mogelijke schadegevallen zijn een instorting, zware zettingen in de fundering, waterdichtheidsproblemen met gevolgen voor de soliditeit. Wat valt er niet onder: schadegevallen tijdens het ontwerp en de bouwfase, lichte verborgen gebreken zoals bijvoorbeeld akoestiek, mosvorming, verkleuring van gevels, barstvorming, …

 

Wat wordt niet verzekerd?

Belangrijke uitsluitingen zijn onder andere meerkosten die voortvloeien uit wijzigingen en/of verbeteringen aan de woning na een schadegeval. Ook zichtbare of gekende schade bij de voorlopige oplevering, of schade rechtstreeks volgende uit fouten, gebreken/wanprestaties die gekend waren bij de voorlopige oplevering vallen buiten de verzekering. Hetzelfde geldt voor materiële en immateriële schade lager dan 2.500 euro.

 

Waarborg

De minimumwaarborg is vastgelegd op 500.000 euro. Er wordt een onderscheid gemaakt: als de waarde van de wederopbouw minder is dan 500.000 euro, dan krijg je per schadegeval de waarde van de wederopbouw per schadegeval. Als de waarde van de wederopbouw hoger is dan 500.000 euro, dan krijg je 500.000 euro per schadegeval. Daarin zit de materiële en immateriële schade begrepen. Belangrijke opmerking: deze regeling geldt ook voor meergezinswoningen.

De waarborg loopt tien jaar en gaat van start bij de aanvaarding van de werken. 

 

Concreet: wat verandert er voor architecten?

De architect wordt verplicht om bij aanvang van de werken te controleren of alle betrokken bouwpartners de juiste verzekeringsattesten voorleggen. Een behoorlijk extra administratieve taak, met extra verantwoordelijkheid voor de architect.

Verder splitst de huidige verzekeringsplicht van de architect op t.g.v. twee wetten. Namelijk die waaraan ook de aannemer moet voldoen (Wet 1) en deze die de architect gemeen heeft met de andere dienstverleners in de bouw (Wet 2).

Het resultaat is dat de verzekeringspositie van de architect ingewikkelder is geworden, waardoor conflicten tussen waarborgen bij eventuele verschillende polissen waarschijnlijk zullen zijn.

Wat wijzigt er niet: de deontologische verplichting om zich te verzekeren.