Doorzoek volledige site
14 juli 2011

Mandaat Kristiaan Borret als stadsbouwmeester Antwerpen verlengd tot 2016

Kristiaan Borret trad op 15 mei 2006 in dienst als stadsbouwmeester van Antwerpen. Hij kreeg een mandaat van vijf jaar. Het Antwerpse schepencollege besliste inmiddels om Kristiaan Borret een nieuw mandaat te geven van vijf jaar. De tweede mandaatsperiode is nu gestart en loopt tot 2016.
Kristiaan Borret trad op 15 mei 2006 in dienst als stadsbouwmeester van Antwerpen. Hij kreeg een mandaat van vijf jaar. Het Antwerpse schepencollege besliste inmiddels om Kristiaan Borret een nieuw mandaat te geven van vijf jaar. De tweede mandaatsperiode is nu gestart en loopt tot 2016.
Het is de taak van een stadbouwmeester om te waken over de kwaliteit van wat er gebouwd wordt. Stadsbouwmeester Kristiaan Borret rondde zopas zijn eerste mandaat van vijf jaar af. Hij werkt nu aan de beleidsnota voor de periode 2012-2016 die in het najaar zal worden voorgesteld.


Evaluatie werking stadsbouwmeester

De werking van de stadsbouwmeester en zijn team werd meermaals tegen het licht gehouden. Het college heeft zowel in 2008 als in 2010 de werking van de stadsbouwmeester intern geëvalueerd. Momenteel loopt een onafhankelijke bevraging van externe actoren die met de stadsbouwmeester te maken hebben, zoals ontwerpers, andere overheden, projectontwikkelaars, pers en actiegroepen.

Globaal blijkt uit de bevraging een fundamentele waardering voor de bijdrage van de stadsbouwmeester en zijn team aan het streven naar ruimtelijke kwaliteit in Antwerpen. Dit geldt zowel voor de figuur van Kristiaan Borret, als voor de betekenis die het team stadsbouwmeester als instelling verworven heeft. Het kwaliteitsbeleid is in Antwerpen zowel in de breedte uitgebreid door andere publieke en private opdrachtgevers te betrekken, als in de diepte door inhoudelijk veeleisend te durven zijn.


Taken van een stadsbouwmeester in Antwerpen

De stadsbouwmeester adviseert vanuit een onafhankelijke positie het college en ondersteunt de stedelijke diensten met het oog op maximale ruimtelijke kwaliteit. Hij draagt zorg voor een goede keuze van ruimtelijke ontwerpers (architecten, stedenbouwkundigen, landschapsontwerpers,…) voor alle stedelijke projecten. Hij waakt ook over de ruimtelijke kwaliteit van private bouwprojecten bij het verlenen van stedenbouwkundige vergunningen. In binnen- en buitenland draagt de stadsbouwmeester het ruimtelijke beleid van Antwerpen uit. Hij is ook lid van de welstandscommissie, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) en interne overlegstructuren. Verder organiseert hij studiedagen en publieksgerichte evenementen.

De stadsbouwmeester geeft adviezen en ondersteuning op vlak van onder meer:

• stedenbouw;
• architectuur;
• publieke ruimte;
• landschapsontwerp;
• infrastructuurwerken;
• erfgoed.

Niet alleen stedelijke diensten en het OCMW doen een beroep op de stadsbouwmeester. Ook dochterorganisaties (bv. AG VESPA, het Gemeentelijk Havenbedrijf), andere overheden die in Antwerpen actief zijn (bv. sociale huisvestingsmaatschappijen) en particulieren (bv. projectontwikkelaars) roepen zijn deskundigheid in.