Doorzoek volledige site
19 augustus 2019

Oproep tot interesse: een schoolvoorplein om te fietsen

Illustratie | Séverin Malaud

Langs de Helihavenlaan tegenover de sociale woonblokken van de Lakense Haard bevinden zich de Nederlandstalige basisschool Klavertje Vier en een gemeentelijk kinderdagverblijf van de stad Brussel. Ze zijn niet goed zichtbaar door hun ligging in de bocht en het brede straatprofiel van de Helihavenlaan zorgt ervoor dat autoverkeer er snel rijdt en oversteken niet veilig is. Er zijn veel publieke pleinen en parken in de omgeving van de school maar die missen gezelligheid, omkadering en activiteit. De bedoeling van de aanleg van het schoolvoorplein is meer zichtbaarheid en een toegankelijker en vriendelijker imago voor de school, en tevens om de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit te verbeteren het nieuwe plein moet ontmoeting en interactie tussen buurtbewoners te bevorderen. 

Het eerste doelpubliek is de grote groep jonge kinderen van de school, de crèche en de buurt. Het plein wordt op hun maat ontworpen, biedt hen spelprikkels en in het bijzonder ludieke aanleidingen om meer te fietsen, met onder andere een fietsreparatiepunt.

De opdracht houdt ook het ontwerp en de uitvoering in van een nieuwe genereuze verbinding tussen het schoolvoorplein en het verhoogde maaiveld tussen de gebouwen van de Lakense haard, die de toekomstige hoofdtoegang zal vormen tot de vernieuwde activiteiten op deze sokkel.

OPDRACHT EN VAARDIGHEDEN

De stad Brussel is op zoek naar een multidisciplinair team voor een volledige ontwerpopdracht. Het ontwerpteam moet ervaring kunnen aantonen met het ontwerp van publieke ruimtes en met mobiliteit en moet vertrouwd zijn met een participatieve werkwijze, in het bijzonder met jonge kinderen en een schoolpubliek. De stad zal bijzondere aandacht besteden aan de gevoeligheid van het team voor duurzame ontwikkeling.

De school Klavertje Vier was geselecteerd in de pilootreeks van het nieuwe stadsvernieuwingsinstrument Schoolcontracten, een gewestelijk programma dat de interactie tussen scholen en hun omliggende wijk wil versterken. De aanleg van een schoolvoorplein is het eerste uitvoeringsproject in kader van een ontwikkeld door de Dienst Scholen van perspective.brussels. De ambities voor het project liggen dus hoog en het ontwerp moet toonaangevend zijn voor de nieuwe aanpak van schoolomgevingen. De heraanleg moet afgestemd worden met de vele lopende projecten in kader van het StadsvernieuwingsContract 1 (sokkel van de Lakense Haard, Maximiliaanpark…).

De vereiste minimumvaardigheden voor deze opdracht zijn de volgende:

•  Ontwerp van de publieke ruimte
•  Mobiliteit
•  Duurzame ontwikkeling
•  Communicatie, overleg en participatie

INDICATIEVE PLANNING :
•  Week van 30 september: 3 tot 5 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen;
•  Week van 4 november: indiening van de offertes (teamnota en intentienota met schetsontwerp);
•  Week van 11 november: mondelinge presentatie van de offertes aan het adviescomité;
•  December 2019: gunning en start van de opdracht.

GUNNINGSCRITERIA :
•  Stedelijkheid (30%)
•  Bewoonbaarheid (30%)
•  Techniciteit (20%)
•  Haalbaarheid (20%)

BUDGET: vastgesteld op 700.000 euro exclusief BTW;
ERELOON: vastgesteld op 77.000 euro inclusief BTW;
VERGOEDING: 1.500 euro toegekend aan elk van de 2 tot 4 teams aan wie de opdracht niet wordt gegund en die een regelmatige offerte hebben ingediend die de helft van de punten behaalt op basis van de gunningscriteria.

Als u interesse heeft voor deze opdracht, stuur dan ten laatste op 26 augustus 2019 om 12u00 een e-mail naar het team bouwmeester maître architecte via appel-oproep@perspective.brussels waarin u blijk geeft van uw belangstelling, motivatie en ervaring en de gegevens van het beoogde team vermeldt (maximale lengte 1 A4-blad toegevoegd als bijlage).

De bouwmeester maître architecte begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de gunning.