Doorzoek volledige site
01 oktober 2020

Wat staat er in het federale regeerakkoord met betrekking tot de bouwsector?

Illustratie | Pixabay

Witte rook na bijna 500 dagen: ons land heeft een nieuwe federale regering. Gisteren raakte ook het federaal regeerakkoord bekend. In het akkoord staat onder meer dat het btw-tarief van 6 procent voor afbraak en heropbouw van een woning uitgebreid wordt naar het hele Belgische grondgebied. Op haar website vat NAV samen wat er nog in het regeerakkoord staat met betrekking tot de bouwsector. 

Wetsvoorstellen voor een veralgemening van de 6% btw voor sloop en heropbouw lagen de voorbije jaren al verschillende malen op tafel. Tot nu toe was deze fiscale maatregel enkel mogelijk in een beperkt aantal stadsgebieden. 

NAV en de Orde van Architecten - Vlaamse Raad drongen al langer aan op de maatregel, omdat sloop en heropbouw in veel gevallen duurzamer en economischer is dan renovatie. Wel dringt NAV erop aan om dit in te zetten als ruimtesturend instrument.
 

Relance

Er komt ook een interfederaal relance- en transitieplan. Alle beleidsniveaus moeten binnen hun bevoegdheden al het mogelijke te doen om de publieke investeringsratio op te trekken. De regering streeft naar een publieke investeringsratio van 4% tegen 2030, waarbij alvast de federale overheid zijn deel zal doen, rekening houdend met zijn huidig aandeel binnen de publieke investeringen. Daarbij zal men pogen zoveel mogelijk geplande investeringen naar voren te trekken. Een belangrijk deel van de investeringen moet gaan naar het realiseren van een 'Green Deal', de omslag van een lineaire naar een circulaire economie en investeringen in infrastructuur en mobiliteit.

Er wordt ook verder geïnvesteerd in het energiezuinig maken van overheids- en particuliere gebouwen.

NAV is blij dat de regering deze maatregelen neemt, want in de relancevoorstellen die de organisatie zelf lanceerde, stelden ze al dat overheidsinvesteringen in innovatie, opleiding en infrastructuur eerder al hebben bewezen effectief, efficiënt en noodzakelijk te zijn. Deze maatregelen vloeien terug naar de nationale economie en hebben een groot multiplicatoreffect. Concreet ziet NAV heil in investeringen in het gebouwenpatrimonium van de overheid zelf, sociale huisvesting, administratieve en digitale vereenvoudiging, efficiëntieverhoging, digitalisering en professionalisering van administraties. Ook harder inzetten op renovaties was één van de speerpunten in ons relancevoorstel. Al deze elementen zijn terug te vinden in het regeerakkoord - voor een concrete vertaling van die intenties is het uiteraard nog afwachten.

 

Klimaat, energie en circulariteit

In de Green Deal en haar voorstel tot klimaatwet pleit de Europese Commissie voor het verminderen van de broeikasgasuitstoot met minstens 55% tegen 2030 en  klimaatneutraliteit tegen 2050. De federale regering steunt die Europese ambities resoluut.

De omslag naar een duurzame energieproductie krijgt deze legislatuur een nieuw elan en dat vereist een duidelijke energievisie. De regering kiest daarom resoluut voor de herbevestiging van de kernuitstap. Er wordt verder ingezet op hernieuwbare energie, zoals windenergie.

De regering zal in afstemming met de deelstaten een federaal actieplan circulaire economie uitwerken om het grondstoffengebruik en de materialenvoetafdruk in productie en consumptie sterk te verminderen. De federale overheid geeft het goede voorbeeld en neemt de principes van een circulaire economie mee in haar openbare aanbestedingen.

Dit was tevens een van de doelstellingen van de online petitie Belgian Architects Declare Climate & Biodiversity Emergency die Redactiebureau Palindroom en architectura.be vorig jaar lanceerden en waarbij de ondertekenaars - vandaag 386 - zich ertoe verplichten om er vanuit hun praktijk alles aan te doen de klimaatproblemen en het verlies van biodiversiteit een halt toe te roepen. Een van de doelstellingen was om de overheid te overtuigen om de klimaatcricis aan te pakken door onder meer ze aan te sporen om regeneratieve ontwerppraktijken te ondersteunen, en ze ertoe aan te zetten om bij openbare aanbestedingen strengere eisen te stellen aan de duurzaamheidscriteria, energiezuinigheid, circulariteit en ruimtelijk rendement en deze aspecten sterker laten doorwegen ten nadele van de prijs. 


Overheidsinvesteringen

In het kader van de relance zal de overheid in hoge mate afhankelijk zijn van overheidsopdrachten. De overheid wil deze verbeteren, om ze voorbeeldig te maken (met name wat betreft hun sociale en milieuaspecten), transparant en vooral effectief, om de beroepen en vertragingen die ze kunnen veroorzaken te voorkomen. De wet op de overheidsopdrachten zal in deze geest worden geëvalueerd en aangepast.

Er zal ook via verschillende kanalen worden geïnvesteerd, onder meer via overheidsfinanciering (Europa, federaal en deelstaten), via de alternatieve financiële instrumenten om de private financiering zoals onder meer energieprestatiecontracten (EPC's) en Publiek-Private Samenwerking (PPS) aan te zwengelen en via de sturing van privékapitaal in de richting van de financiering van de energietransitie.

Er komt tevens een audit van alle lopende DBFM-projecten (design, built, finance, maintain).

 

Administratieve vereenvoudiging

Met het oog op administratieve vereenvoudiging wordt ook gemikt op  een elektronische werfmap.