Doorzoek volledige site
17 november 2020 | LIESBETH VERHULST

Maat-ontwerpers + FELT architecture & design ontwerpen ambitieus masterplan voor sportcampus Neptunus in Gent

Illustratie | Maat-ontwerpers + FELT architecture and design
Illustratie | Maat-ontwerpers + FELT architecture and design
Illustratie | Maat-ontwerpers + FELT architecture and design
Illustratie | Maat-ontwerpers + FELT architecture and design

Maat-ontwerpers en FELT architecture & design hebben samen een ambitieus masterplan ontwikkeld voor de Neptunus-site in het Gentse Wondelgem. Het bestaande openluchtzwembad ruimt plaats voor een nieuw overdekt zwembad dat zal worden ingezet als stadsgebouw met kansen voor het verweven van functies en een gedeeld gebruik. De plek moet op die manier uitgroeien tot een waardevolle publieke verblijfsplek in de groeistad. Het masterplan kwam tot stand via cocreatie. Gebruikers en buurtorganisaties werden nauw betrokken.
 

De geplande investering in het nieuwe zwembad biedt kansen voor het uitbouwen van de site als een centrumplek in de wijk en als sportcluster met een regionaal bereik, goed bereikbaar met openbaar vervoer en fiets. Het programma van eisen is opgesteld in overleg met huidige gebruikers op de site, bewonersgroepen en verschillende stadsdiensten.

Gezien de strategische ligging van de site en grote ruimtevraag van verschillende programma’s was het doel van het masterplan om op zoek te gaan naar mogelijke koppelingen en winsten tussen verschillende programma's op en rond de site en zo in beeld brengen van kansen voor verwerving en gedeeld gebruik.


Centrumplek in de wijk

Met de afbraak van het bestaande openluchtzwembad Neptunus verdwijnt een structurerend element van de site vandaag. Het nieuwe gebouw heeft het potentieel de site op een nieuwe manier te structureren om zo de Neptunussite optimaal uit te bouwen als centrumplek in de wijk.

“De inplanting koppelen we aan drie ambities voor de site: het uitbouwen van de site als onderdeel van een levendig centrum, met een sterkte groenstructuur en een multimodale ontsluiting”, klinkt het bij de ontwerpers.

In functie van die ambities worden de huidige versnipperde gebouwen en programma’s gebundeld in een centraal stadsgebouw. In dit gebouw zullen op termijn ook de andere programma-onderdelen op de site gebundeld worden, samen met een nieuwe parkeerinfrastructuur.

Het nieuwe zwembad werkt zo als katalysator die structuur en identiteit brengt op de site, ook voor toekomstige ontwikkelingen. De compacte footprint en centrale inplanting laten hierbij toe de site om te vormen tot een kwalitatieve groenruimte die zich optimaal verweeft met de buurt.

 

Cocreatie

Het masterplan is een cocreatief masterplan. “Verschillende stakeholderdagen en cocreatie momenten met gebruikers en buurtorganisaties werden georganiseerd om de eisen, wensen en dromen van alle betrokkenen in kaart te brengen en te begrijpen. We gebruikten hierbij een interactieve maquette en toolbox”, aldus de ontwerpers.

“Na een uitgebreide consultatieronde met alle stakeholders, de gebruikers en de buurtbewoners bleek al snel dat de site druk bevraagd is. Verschillende programma’s worden geprojecteerd op de plek. Een duidelijk onderscheid tussen korte- en langetermijnwensen, en een zoektocht naar de juiste koppelkansen maakte mogelijk om iedereen te bedienen.”

“Rekening houden met fasering en langetermijnkansen was geen evidentie, gezien de pragmatiek die de bouw van een nieuwe zwembad op korte termijn vooropstelt. Niettemin is getracht met dit eerste project een hefboom te creëren voor het herstructureren van de site en toekomstige ontwikkelingen op lange termijn. Een belangrijk aandachtspunt daarbij was het (her)organiseren van (bijkomende) parkeerbehoefte zonder de site verder te verharden.”

 

Duurzame ontwikkeling

Het masterplan, en de gefaseerde toekomstvisie die hierbinnen voorgesteld werd, is natuurlijk op zich reeds een belangrijke tool in functie van een duurzame ontwikkeling van de site. Het compact verzamelgebouw biedt ook opportuniteiten inzake een slimme energiehuishouding. Daarnaast werd ook hoog ingezet op o.a. een verbeterde waterhuishouding door de ontharding van de site, een duurzame modal shift door een beperkter parkeeraanbod en de connectie met het nabijgelegen stedelijk knooppunt. Ook werd ingezet op het maximaal behoud en verdere ontwikkeling van de natuurwaarde van de site.

GERELATEERDE DOSSIERS