Doorzoek volledige site
06 mei 2014 | KEVIN MOENS

Overheid en vastgoedsector maken concrete afspraken voor duurzame samenwerking

De overheid en de vastgoed- en bouwsector hebben vandaag een weinig gezien statement gemaakt om tot een optimale samenwerking te komen. De Regie der Gebouwen, de Confederatie van Immoberoepen (CIB) en diverse andere partners uit de vastgoedsector hebben zo een charter ondertekend met concrete en tastbare engagementen voor een duurzame samenwerking. Daarbij zijn duidelijke afspraken gemaakt rond gedragsregels en werkmethodes, maar ook rond fraudebestrijding, concurrentieregels en dergelijke meer.

De Regie der Gebouwen en de betrokken sectoren willen met dit charter samenwerken als gelijkwaardige en onafhankelijke immo- en bouwpartners,  rekening houdend met ieders verantwoordelijkheden. Samen hebben ze vooral één doel voor ogen: zo goed mogelijk samenwerken. In het charter verduidelijkt de Regie der Gebouwen onder meer de eigen interne gedragsregels en werkmethodes.  De privépartners beloven op hun beurt aandacht te hebben voor thema’s als integriteit, het naleven van de reglementering en de concurrentieregels en het correct omgaan met vertrouwelijke informatie.

Servais Verherstraeten, Staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen: “Met het afsluiten van dit Charter wens ik de kwaliteit van de samenwerking tussen de Regie der Gebouwen en de verschillende federaties en hun leden te verbeteren.  Het maakt ook deel uit van het integriteitsbeleid van de Regie der Gebouwen. Naast de integriteit komen ook andere thema’s aan bod zoals het naleven van de reglementering en de concurrentieregels, het correct omgaan met vertrouwelijke informatie, de veiligheid op de werven, de invoering van duurzaamheids- en ecologische criteria bij de gunning van opdrachten, de invoering van sociale clausules, het verhogen van de klantvriendelijkheid, de communicatie met buurtbewoners bij werven, enz. ”

 

Veiligheidscoördinatie

De strijd tegen corruptie en fraude is een uitgesproken aandachtspunt binnen het charter. Zo wordt duidelijk het engagement genomen om de aanbestedings- en aankoopactiviteiten uit te voeren in overeenstemming met de hoogste ethische en professionele normen om corruptie en fraude actief te bestrijden. Ook rond de uitvoering van projecten worden een aantal specifieke klemtonen gelegd, bijvoorbeeld wat de veiligheid en de gezondheid op de werf betreft. De partners zullen erover waken dat de veiligheidscoördinatie nageleefd wordt tijdens de uitvoering van de werf, maar ook bij het onderhoud en het gebruik van het gebouw achteraf. Op het vlak van de omgang met de buurtbewoners wordt er dan weer gezamenlijk ingezet op tijdige informatie, enz.

Belangrijk is dat het charter geen dode letter blijft. De Regie der Gebouwen zal dan ook kiezen voor opdrachtnemers die de ethische, maatschappelijke en ecologische standpunten van het charter onderschrijven. De opdrachtnemers kunnen zich hiervoor engageren door een ondertekend exemplaar van het charter toe te voegen aan hun kandidaatstelling en/of offerte voor opdrachten van de Regie der Gebouwen.

Het Charter werd afgesloten tussen volgende partijen:

 • de Regie der Gebouwen
 • de Nationale Raad van de Orde van Architecten
 • de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten
 • de Franstalige en Duitstalige Raad van de Orde van Architecten
 • de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (UPSI-BVS)
 • de Confederatie van immobiliënberoepen (CIB Vlaanderen en CIB België)
 • het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV-IPI)
 • de Confederatie Bouw
 • de Vereniging der Belgische Aannemers van Grote Bouwwerken (VBA)
 • de brancheorganisatie van advies- en ingenieursbureaus (ORI)
 • de federatie van de technologische industrie (Agoria)
 • de Bond van Vlaamse Architecten (BVA)
 • de Koninklijke Federatie van de Architectenverenigingen van Belgïe (FAB)
 • de Vlaamse Architectenorganisatie (NAV)
 • de Bouwunie  

Het charter bevat bepalingen inzake:

 • de gunning van overheidsopdrachten (kwaliteitsvolle bestekken, integere concurrentie, onpartijdige gunning, transparantie en geen fraude en  corruptie);
 • het waar mogelijk openstellen van overheidsopdrachten voor lokale en middelgrote lokale bedrijven;
 • goede arbeidsomstandigheden en duurzaam personeelsbeleid met oog voor kansengroepen;
 • de betaling binnen strikte termijnen;
 • de naleving van de milieuwetgeving en het streven naar een zo laag mogelijke milieu-impact van de werven;
 • veilige en gezonde werven;
 • de kwaliteitsvolle uitvoering van en constructieve samenwerking met toezicht en inspecties;
 • het anticiperen en maken van afspraken en een professionele aanpak van problemen, risico’s en conflicten;
 • respect voor de dienstverlening van de klant;
 • communicatie met buurtbewoners bij werven;
 • de promotie en verspreiding van het Charter en periodiek overleg om het te evalueren en te laten evolueren in de tijd.