Doorzoek volledige site
03 juli 2014 | KARI FEYS

Vrijstelling Federale bijdrage op aardgas voor WKK

Illustratie | FOD Economie

Een aantal wijzigingen in de Gaswet over de federale bijdrage op aardgas werden begin 2014 goedgekeurd. De meest opmerkelijke verandering daarin is dat aardgas dat wordt gebruikt voor elektriciteitsproductie voor injectie op het elektriciteitsnet wordt vrijgesteld van de federale bijdrage op aardgas. Het Koninklijk Besluit van 2 april 2014 regelt deze vrijstelling voor de toepassing van aardgas in warmtekrachtkoppelingen. 

Wijziging gaswet

Eerst koos men om de hoeveelheid vrijgesteld aardgas een op een overeen te laten komen met de hoeveelheid geïnjecteerde elektriciteit. De veronderstelde uitkomst daarvan is een elektrisch rendement van 100% en dus bewoog COGEN Vlaanderen de wetgever ertoe de werkelijke rendementen van de installaties in aanmerking te nemen. Het koninklijk besluit bepaalt dat de hoeveelheid geïnjecteerde elektriciteit gedeeld moet worden door het rendement van de installatie. Op de website van de FOD Economie wordt dit toegelicht in de FAQ.

Het rendement van de installatie wordt bovendien geïnterpreteerd als het netto elektrisch rendement zoals opgegeven door de constructeur en zoals opgenomen in de beslissing van de regulator (VREG/VEA). De vrijstelling wordt toegekend op basis van de elektriciteitsinjectie van het voorgaande jaar gedeeld door het netto elektrisch rendement van de installatie.

Hiernaast bestaat er ook een vrijstelling op accijnzen voor aardgas aangewend in WKK-toepassingen. Daar staan geen beperkingen op over het gebruik van de geproduceerde elektriciteit. De vrijstelling betreft 100% van het gebruikte aardgas.

GERELATEERDE DOSSIERS

GERELATEERDE ARTIKELS