Doorzoek volledige site
29 augustus 2014

NAV wil constructieve voorstellen doen voor meer en beter Vlaams bouwmeesterschap

NAV wil constructieve voorstellen doen voor meer en beter Vlaams bouwmeesterschap Illustratie | Maarten Vanden Abeele

De Vlaamse architectenorganisatie wil voorstellen doen om de basistaak opnieuw centraal te stellen en er een invulling aan te geven. Volgens NAV opent een college van 5 deskundigen opportuniteiten op voorwaarde dat de Bouwmeester onafhankelijk en beleidsdomeinoverstijgend kan functioneren. Dat schrijft NAV-voorzitter Kati Lamens in een mededeling aan haar leden.

De integrale mededeling van Kati Lamens klinkt als volgt:

 

"Na het mandaat van de huidige Vlaamse Bouwmeester zal de Vlaamse regering de functie vervangen door een Bouwmeestercollege. Dat staat te lezen in het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering. Naar aanleiding hiervan wil NAV constructieve voorstellen doen naar de beleidsmakers voor meer en beter bouwmeesterschap.

Na de bekendmaking van de beslissing regent het opiniestukken, petities en Facebookacties. Die zijn niet allemaal even doordacht. Soms lijkt het alsof zonder de Bouwmeester geen kwaliteitsvolle architectuur zou kunnen voortgebracht worden in Vlaanderen. Dat strookt niet met de werkelijkheid en doet afbreuk aan het schitterende werk van veel architecten die dagelijks het beste van zichzelf geven.

Nu het stof is gaan liggen, komt er ruimte vrij voor een constructief en pragmatisch debat over hoe de toekomst van het Team Vlaams Bouwmeester er kan uitzien. NAV vertegenwoordigt vandaag 2/3 van de architecten die in Vlaanderen hun beroep uitoefenen. Door ons permanent overleg met een brede waaier aan deskundigen, gerelateerd aan het architecturale speelveld, ziet NAV zich zeer goed in staat een objectief en breed gedragen voorstel te formuleren. Een goede positie en voorwaarden voor de architect in de uitoefening van zijn of haar beroep, staat daarin voor NAV voorop.

 

Naar meer en beter Vlaams Bouwmeesterschap

Laat ons de bouwmeester niet begraven. De merites van het instituut zijn gekend. De voorwaarden verbeterden, jong talent kreeg kansen toegeworpen, en Vlaanderen kreeg uitstraling tot in het buitenland.

Niettemin zijn er leden die NAV punten van kritiek signaleren. NAV is daarom een evaluatie na 15 jaar Vlaams Bouwmeester niet ongenegen. Opdrachten en opdrachtgevers van twintig jaar geleden zijn niet dezelfde als vandaag. Een inhoudelijke reflectie over de taak en doelstellingen van de Bouwmeester kan zeker zinvol zijn.

 

Terug naar de basis?

Het NAV wil de beslissing van de Vlaamse regering aangrijpen om terug te keren naar de basis, zoals ze ook omschreven staat in de oorspronkelijke taakomschrijving van de Bouwmeester. "Vanuit een langetermijnvisie, in goed overleg met de verschillende administraties en met de extern betrokken partijen, bijdragen tot de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering van het architecturaal beleid van de Vlaamse Gemeenschap, teneinde een architecturaal kwalitatieve leefomgeving (gebouwen, infrastructuur, landschapsingrepen….) in Vlaanderen te helpen creëren."

Het NAV wil die oorspronkelijke taakomschrijving toetsen aan de opgedane ervaring en de hedendaagse socio-economische, culturele en maatschappelijke omstandigheden om zo te komen tot de uitvoering van wat de Vlaamse regering vooropstelt: ondersteuning en advisering voor een goede ruimtelijke en architecturale kwaliteit. We vragen daarbij bijzondere aandacht voor een correcte vergoeding van architecten.

We vragen wel garanties dat er autonoom beslist kan worden. Dat is nodig om overheidsinmenging of politieke beïnvloeding te vermijden.

 

Naar betere richtlijnen voor de organisatie van architectuurwedstijden

NAV wil aan de hand van een aantal concrete vragen voorstellen doen om de basistaak opnieuw centraal te stellen en er een invulling aan te geven.
Hoe kan de Bouwmeester…

 

  • nog meer inspireren en motiveren?
  • bijdragen aan betere richtlijnen voor de organisatie van architectuurwedstijden en een correcte vergoeding voor zijn ontwerpers?
  • de motor zijn van permanent onderzoek?
  • bijdragen aan een herdefiniëring van het kader waarbinnen de architect moet werken?
  • het permanent overleg met de stakeholders faciliteren en organiseren?
  • de communicatie verbeteren van nieuwe inzichten naar de lokale spelers die ze moeten toepassen?
  • de aanzet zijn tot een kennisdatabank?
  • de begeleiding van lokale besturen opzetten?

 

Een inkanteling van het Vlaams Bouwmeesterschap in het departement ruimtelijke ordening en het advies laten verlopen via een college van 5 deskundigen opent volgens NAV opportuniteiten om een antwoord te formuleren op deze vragen voor zover de Bouwmeester beleidsdomeinoverstijgend kan functioneren….

Enkel een door alle belanghebbenden ondersteund bouwmeesterschap geeft gewetensvolle architecten, opdrachtgevers en het Vlaamse bouwlandschap een duurzame langetermijnvisie en de eerlijke kansen die ze verdienen."