Doorzoek volledige site
24 september 2014 | KEVIN MOENS

Bouwgerelateerde lezingen op vakbeurs Healthcare 2014

Van 1 tot 3 oktober is Brussels expo weer the place to be voor professionelen uit de zorgsector. Aansluitend bij de beurs pakt organisator Probis opnieuw uit met een uitgebreid aanbod aan seminaries. Hieronder ook een hele resem bouwgerelateerde lezingen. 

Beleid en regelgeving ouderenzorg: actualiteiten en toekomstvisie.

Jo Vandeurzen
Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
06 • woensdag 1/10 • 11.45 u. - 12.45 u.

 

Domotica: Smart Homes deelt ervaringen
Smart Homes is het kenniscentrum in Nederland op het gebied van slim wonen, eHealth, Ambient Assisted Living, woningautomatisering en energiemanagement. Sinds 1998 werkt Smart Homes als onafhankelijke intermediair in de complexe markt van technologie voor een betere kwaliteit van leven. Onze focus ligt op het overbruggen van de kloof tussen de wereld van technische ontwikkelingen en die van eindgebruikers en dienstverleners.

In deze lezing komen de volgende onderwerpen aan bod

Ervaringen door de jaren heen

Smart Homes is actief betrokken bij vele innovatieprojecten op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Wij zijn ervan overtuigd dat we zelf onderdeel moeten zijn van innovatietrajecten zodat onze expertise gebruikt kan worden om innovaties vorm te geven, ervaringen op te doen en deze te delen met ons netwerk. Hierbij richten we ons met name op het in de praktijk uitproberen van innovaties. Door de jaren zijn er veel projecten afgerond op het gebied van toepassing van technologie bij langer zelfstandig wonen. Smart Homes vertelt u de leermomenten.

Huidige applicaties in de zorg

Geïntegreerde zorg draait om de samenwerking tussen professionele hulpverleners, mantelzorgers en cliënten. Welke mogelijkheden biedt technologie voor een actievere rol van de cliënt in het zorgproces? Hoe kan technologie de mantelzorger ondersteunen zodat deze minder overbelast raakt? Hoe kan de kennis van de mantelzorger optimaal benut worden? En hoe kan technologie zorgprofessionals helpen om gezamenlijk en met kennis uit verschillende disciplines een zorgplan op te stellen? We moeten deze complexe vraagstukken bekijken vanuit organisatorisch oogpunt en daarbij een heldere visie behouden op technologie als onderdeel van de zorgverlening.

Zijn robots de toekomst?

Robots die leven in de brouwerij brengen, mensen stimuleren en activeren, een oogje in het zeil houden en familie en mantelzorgers ondersteunen. Dat is geen toekomstmuziek meer! Smart Homes werkt aan verschillende projecten waarin dit al wordt aangetoond. In deze projecten werken robotica en domotica samen om mensen te ondersteunen langer zelfstandig te blijven, beter voor elkaar te kunnen zorgen, en een leuke tijd te hebben in de woonomgeving. Aan de hand van voorbeelden van patroonherkenning, serious gaming en sociale robots krijgt u een blik op de nabije toekomst. Wat doen deze robots en hoe ervaren de gebruikers dit?

Domotica expert Smart Homes
11 • woensdag 1/10 • 13.00 u. - 14.00 u.
38 • donderdag 2/10 • 13.00u. - 14.00 u.
66 • vrijdag 3/10 • 13.00u. - 14.00 u.

 

Mee met PPS?
Sedert 10 jaar gonst het PPS-verhaal rond exploitatie en bouw door de zorgsector. Vele OCMW’s, vzw’s en commerciële spelers gingen al op verkenning bij elkaar en constateerden dat het niet eenvoudig is om tot een (goede) PPS te komen. Voor de meeste van hen hield het opzetten van een PPS in dat ze de grenzen van de eigen mogelijkheden verkenden. Er moeten immers vele keuzes gemaakt worden.

Maar verwachtingen en inzichten stemmen niet altijd overeen. En de budgettaire en juridische bomen groeien niet tot in de hemel. In dit seminarie worden zowel vanuit de publieke als private sector en de adviesverlening ervaringen gedeeld.

In een (inter)actieve sessie worden ervaringen van verschillende partijen in verschillende projecten met u gedeeld. Of hoe een goed bedoeld plan, een droom van een lokaal bestuur tal van vragen oproept die een antwoord vragen om tot een samenwerking te komen. Op welke termijn kunnen er financiële resultaten geboekt worden? Hoe private en openbare cultuur en structuren verenigingen? Quid met het combineren van openbare en private personeelsstatuten? De toehoorders mogen een op de praktijk gebaseerd inzicht verwachten in het opzetten van een PPS.

Carlo Steegmans
Directeur Consulting Probis Kantoor Geel
20 • woensdag 1/10 • 15.30 u. - 16.30 u.

 

De nieuwste schakel in het woonzorgzonetraject: ‘Groepswonen: alleen, maar toch samen’
In februari 2014 startte het OCMW van Wervik op de RVT-afdeling van het voormalig woonzorgcentrum St.-Jan met een nieuw project ‘groepswonen voor enerzijds 65-plussers met een beginnende zorgvraag en anderzijds personen die beroep doen op geestelijke gezondheidszorg of gehandicaptenzorg’. In de volksmond wordt er ook wel eens van kotwonen voor senioren gesproken. Het systeem kadert binnen de wettelijke context van het kamerwonen.

We beschikken er over 9 woongelegenheden die onderling verschillen van grootte en samenstelling. Elke bewoner beschikt over een eigen kamer(s) met een sanitaire cel. De badkamer, living, keuken, onthaalruimte en eetruimte zijn gemeenschappelijk. Bij de samenstelling van de bewonersgroep wordt rekening

gehouden met diverse parameters, opdat het ‘samenleven’ voor elke doelgroep aantrekkelijk blijft. De bewoners behouden hun zelfstandigheid en bepalen samen wat ze gemeenschappelijk willen doen.

Door het samenwonen en leven creëren de bewoners zelf een vorm van mantelzorg, maar ze kunnen tevens de klok rond beroep doen op een zorgkundige. Intense samenwerking met thuiszorgdiensten en thuisverpleging is een evidentie.

Deze nieuwe woonvorm wordt erg gesmaakt en beantwoordt duidelijk aan een nieuwe behoefte. In een mum van tijd waren alle woongelegenheden verhuurd.

Myriam Deloddere
Secretaris OCMW Wervik
21 • woensdag 1/10 • 15.30 u. - 16.30 u.

 

De architect en ingenieur in team met de bouwheer.
Ter voorbereiding van haar congres in mei 2014 heeft de VTDV een grootschalige enquête uitgevoerd om te peilen naar de ervaringen van hun leden over dit thema. Daartoe werd een gedetailleerde vragenlijst opgesteld. Deze heeft betrekking op het volledige bouwproces, van voorontwerp  tot definitieve oplevering en nazorg.

De enquête geeft een inzicht in de zaken die vrij goed lopen en de zaken die in de toekomst beter zouden kunnen aangepakt worden. De voornaamste resultaten van de enquête zullen worden gepresenteerd, met als doel een open communicatie te starten met ingenieurs- en architectenbureaus.

Hoe te komen tot goede afspraken tussen de actoren, zodat alle partijen weten wat er van hen verwacht wordt en wat men van elkaar mag verwachten.

Een belangrijke uitspraak in deze werd enkele jaren geleden genoteerd op een VTDV congres, namelijk een goed architect verdient een goede bouwheer en vice versa, en natuurlijk goede afspraken maken goede vrienden maar hierbij is het natuurlijk ook zo dat een goede service niet gratis kan.

VTDV
25 • donderdag 2/10 • 10.30 u. - 11.30 u.

 

De zorg van de toekomst focus op zorgvastgoed’
In de zorg vervaagt de scheidingslijn tussen zorg en wonen. De vergrijzende bevolking kiest voor een zorgaanbod op maat en ingebed in de maatschappij. Het gevolg? De manier waarop we naar zorgvastgoed kijken, wijzigt fundamenteel. Nieuwe zorgmodellen en alternatieve woonvormen schieten uit de grond. Wat is hun potentieel? Hoe zullen we zorgvastgoed in de toekomst vormgeven? En wat is het gepaste financieringsmodel?

William Barrault
Senior Relationship Manager Triodos Bank
Johan De Muynck
CEO Zorgbedrijf Antwerpen
28 • donderdag 2/10 • 10.30 u. - 12.00 u.

 

Bouwen van zorgprojecten in de formule van “bouwteam”: een goed idee?
De Confederatie Bouw (Bxl) geeft ons een verhelderend betoog over de voordelen en voorwaarden van het werken in bouwteam. De formule heeft tot doel bouwheer en uitvoerders (architect, studiebureaus, aannemers...) niet “tegenover elkaar” te zetten maar “naast elkaar”. Mits een goede aanpak kan dit resulteren in een vloeiend bouwproject, met respect voor de termijnen en budgetten. Dit vernemen we enerzijds in een getuigenis en voorstelling van een case door een uitvoerder-aannemer en anderzijds vanuit de visie van de confederatie van de bouwsector.

Voor bouwheren, architecten, studiebureaus en leveranciers een moment van inspiratie en bezinning…

Dhr. Marc Dillen
Vlaamse Confederatie Bouw
36 • donderdag 2/10 • 11.45 u. - 12.45 u.

 

Ziekenhuiswerven in de kijker: kom de do’s en don’ts ontdekken!
De bouw van een nieuw ziekenhuis is een huzarenstuk van formaat. Of het succesvol en binnen schema/budget verloopt hangt af van talrijke factoren.

Op HealthCare laten we in één seminarie twee van de grootste actuele Vlaamse ziekenhuiswerven aan het woord: Maria Middelares Gent en AZ Sint-Maarten Mechelen. Zij spreken als bouwheer en/of als interne projectleider.

Met deze twee kernachtige getuigenissen willen we toekomstige bouwheren van grote projecten, maar ook architecten en studiebureaus, aannemers, bankiers, leveranciers... een zo goed mogelijk beeld geven van de “do’s en don’ts”, de valkuilen en basisvoorwaarden voor een geslaagd bouwproject. “Fasten your seatbelts” is het motto…

Jan Claesen
Technisch directeur en projectleider nieuwbouw AZ Sint Maarten Mechelen
Prof. Verdonck
Algemeen directeur Maria Middelares Gent
40 • donderdag 2/10 • 13.00 u. - 14.00 u.

 

Bouwakoestiek in de zorgsector: bron van (on)rust... hoe optimaliseren?
De zorgsector staat voor tal van uitdagingen. Bij het uitwerken van een bouwproject is het van belang uw gans traject vanaf de start van het haalbaarheidsonderzoek t.e.m. de oplevering van het project goed te plannen. Als inleiding zullen we een kort overzicht geven van de juridische elementen waarop moet gelet worden bij een haalbaarheidsonderzoek. Daarna zullen we een uitgebreide uiteenzetting geven bij de verschillende aspecten die te maken hebben met geluid/ bouwakoestiek die van belang zijn voor een goed geluidstechnisch ontwerp van een zorgproject, waarbij tevens voldaan wordt aan de nieuwe geluidswetgeving.

Carlos Roelens
Bestuurder Savoro
Christophe Debonne
Erkend geluidsdeskundige Savoro
43 • donderdag 2/10 • 14.15 u. - 15.15 u.

 

De zorg om welzijn.
De zesde staatshervorming als hefboom voor een nieuw beleid
De zesde staatshervorming verleent talrijke nieuwe of bijkomende bevoegdheden aan de gemeenschappen die zowel rechtstreeks op de dienstverlening aan de zorggebruiker ingrijpen (zoals ouderenzorg, revalidatie, tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden), als onrechtstreeks op de organisatie van het aanbod (ziekenhuisnormering en infrastructuursubsidiëring, overlegplatforms geestelijke gezondheid, organisatie van de eerste lijn.). Het zijn instrumenten om een regionaal welzijns- en gezondheidsbeleid te kunnen ontwikkelen dat een betere kwaliteit van zorg kan paren aan een afgestemd, toegankelijk, doelmatig en betaalbaar zorgaanbod dat de cirkels van chronische zorg tot een geïntegreerd geheel verbindt.

Karine Moykens
Secretaris-generaal van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid, zal in dit seminarie toelichten hoe de administratie deze uitdagingen vertaalt naar een hanteerbaar welzijnsbeleid in Vlaanderen.
48 • donderdag 2/10 • 15.30 u. - 16.30 u.

 

Een tweede leven voor het religieus patrimonium.
Het debat rond de toekomst van het religieus patrimonium is de laatste jaren steeds luider gaan klinken. Tegelijk staat de zorgsector voor de uitdaging voldoende infrastructuur te realiseren om aan de toenemende maatschappelijke vragen te kunnen beantwoorden.

Deze lezing gaat dieper in op o.m. de volgende vragen:

Kan her- en nevenbestemming van kerken en andere religieuze gebouwen hier mede een antwoord op bieden? Welke ruimte wordt hiervoor geboden door het Vlaamse en het kerkelijke beleids- en regelgevend kader? Wat zijn de beperkingen?

Ward Kennes
Vlaams Volksvertegenwoordiger - Burgemeester Kasterlee
49 • donderdag 2/10 • 15.30 u. - 16.30 u.

 

Naar een doelgericht gezondheidsbeleid met collectieve ambitie: prioriteiten voor de komende legislatuur.
Svin Deneckere brengt een kritische diagnose van ons gezondheidszorgsysteem en gaat in op de belangrijkste prioriteiten voor verbetering. Hij vertrekt vanuit de vraag: Hoe kunnen we het gezondheidsbudget onder controle houden zonder aan de toegankelijkheid, de kwaliteit of het innoverende karakter van ons zorgsysteem te raken?

Svin Deneckere pleit voor collectieve ambitie in het gezondheidsbeleid. Tijd om de loopgraven te verlaten: in de komende legislatuur moet een meerjarenstrategie met concrete doelstellingen worden ontwikkeld.

Duidelijk is dat we meer zullen moeten doen met minder middelen. Dit kan als we ervoor kiezen om het zorgsysteem anders en vooral slimmer te organiseren. Tijdens de presentatie zal de spreker in gaan op enkele specifieke thema’s die dit moeten mogelijk maken.

Svin Deneckere
Senior Fellow Itinera Institute
71 • vrijdag 3/10 • - 14.15 u. - 15.15 u.