Doorzoek volledige site
12 oktober 2014 | JORIS VLIEGEN

ISOVER, voorloper op vlak van milieuboodschappen

ISOVER beschikte als eerste bedrijf binnen de Belgische bouwsector over een EPD voor al zijn producten. Illustratie | ISOVER
Milieuboodschappen op bouwproducten moeten vanaf 2015 gestaafd worden met een milieuproductverklaring. Illustratie | ISOVER

Een Koninklijk Besluit van juli jongstleden stipuleert dat milieuboodschappen op bouwproducten vanaf 2015 gestaafd moeten worden met een milieuproductverklaring (EPD, Environmental Product Declaration). Een dergelijke verklaring geeft de gebruiker een duidelijk beeld van hoe het product scoort in de diverse milieu-impactcategorieën. ISOVER, producent van isolatie op basis van minerale wol, was het eerste bedrijf binnen de Belgische bouwsector dat voor elk van zijn producten bestemd voor de bouwmarkt over een EPD beschikte. 

Het bedrijf liet onlangs elk van deze EPD’s door een externe instantie, het onafhankelijk controle- en inspectiebureau Vinçotte, verifiëren. Deze externe verificatie garandeert dat de milieueffecten en -data vermeld in de EPD waarheidsgetrouw zijn.

ISOVER probeert hiermee niet alleen op een neutrale en correcte manier informatie te verstrekken, het wil ook de bouwsector stimuleren om kwantificeerbare, objectieve gegevens inzake duurzaamheid en milieu-impacten ter beschikking te stellen.

 

Minimumeisen voor milieuboodschappen

Een Environmental Product Declaration (EPD) is een verklaring op basis van een milieuaudit van de betrokken producten en processen. De audit is gebaseerd op een Life Cycle Assessment (LCA) of levenscyclusanalyse en stemt overeen met de internationale norm ISO 14025 en de sectorspecifieke Europese norm EN 15804.

Afgelopen juli verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit (KB) tot vaststelling van de minimumeisen voor het aanbrengen van milieuboodschappen op bouwproducten en voor het registreren van milieuproductverklaringen in de federale databank. Dat besluit bepaalt dat vanaf 1 januari 2015 elke fabrikant die een milieuboodschap wil aanbrengen op zijn product, eerst een levenscyclusanalyse moet laten uitvoeren en die moet registreren in een publiek toegankelijke databank. Deze wetgeving is van toepassing op alle bouwproducten die in België in de handel worden gebracht of op de markt worden aangeboden. Ze moet de bouwsector beschermen tegen greenwashing en de overvloed aan labels die, soms zonder duidelijke basis, claimen dat een product ‘duurzaam’ of ‘milieuvriendelijk’ is.

Transparante milieu-informatie

ISOVER beantwoordt dankzij zijn extern geverifieerde EPD’s reeds aan de toekomstige normen van het nieuwe KB. Zo kan het bedrijf consumenten en professionelen uit de bouwsector voorzien van wetenschappelijke, objectieve en correcte informatie over de milieu-impact van zijn producten. Deze informatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij de berekening van de milieu-impact van het totale gebouw, mogelijk nodig voor het halen van ambitieuze duurzaamheidscertificaten voor gebouwen zoals BREAAM of LEED.

ISOVER uit duidelijk de ambitie om de komende jaren zijn pioniersrol door te zetten: “Als voorloper op het vlak van milieuproductverklaringen en geverifieerde milieuboodschappen wil ISOVER de toon blijven zetten om consumenten en professionelen op een correcte manier te informeren over de milieueffecten van bouwproducten, gebaseerd op levenscyclusanalyses. ISOVER gelooft dat deze transparantie inzake milieu-informatie de bouwsector uiteindelijk alleen maar kan versterken.“

GERELATEERDE DOSSIERS