Orde weerlegt harde kritiek op zijn werking

Het artikel van vorige week waarin Piet Van Cauwenberghe (ABSCIS Architecten) pleitte voor een herbronning van de Orde, heeft heel wat losgeweekt. Gilbert Van Hecke, ere-voorzitter van NAV, sluit zich volledig aan bij de kritiek, maar we kregen ook een reactie binnen van Philip Adam, secretaris van de Orde, die enerzijds de kritiek op zijn organisatie weerlegt, maar anderzijds de deur open laat voor overleg.

Het artikel van vorige week waarin Piet Van Cauwenberghe (ABSCIS Architecten) pleitte voor een herbronning van de Orde, heeft heel wat losgeweekt. Gilbert Van Hecke, ere-voorzitter van NAV, sluit zich volledig aan bij de kritiek, maar we kregen ook een reactie binnen van Philip Adam, secretaris van de Orde, die de kritiek op zijn organisatie weerlegt, maar anderzijds de deur ook open laat voor overleg. 
Het interview met Piet Van Cauwenberghe waarin hij zijn kritiek op de Orde niet spaart.

Reactie Philip Adam (Secretaris Vlaamse Raad fv - Orde van Architecten)

Ik stel tot mijn niet geringe verbazing vast dat Piet Van Cauwenberghe zich blijkbaar ergert aan het feit dat de Orde optreedt als tuchtrechtbank en eigenlijk vindt dat de Orde de “essentie van architectuur” verwaarloost.  Deze kritiek is op zijn minst merkwaardig uit de mond van iemand die in zijn jarenlange ervaring als bestuurslid van de beroepsvereniging BVA toch dikwijls geconfronteerd werd met de taken van de Orde.Taak van de Orde

Net zoals in de andere vrije beroepen die een Orde hebben, heeft de wetgever aan de Orde van Architecten in de eerste plaats de taak gegeven om deontologische regels op te stellen en die te doen naleven, teneinde de “eer en waardigheid” van de leden in de uitoefening van het beroep te garanderen.  Anno 2010 zouden we misschien beter spreken over een “kwaliteitsvolle uitoefening van het beroep”, want dat was ongetwijfeld de bedoeling van de wetgever.  Men kan dan ook moeilijk verwijten aan de Orde dat ze regels opstelt en de naleving ervan controleert, want het is de wettelijk vastgelegde core bussiness van elke Orde.  Het promoten van architectuur kan dan ook nooit de kernactiviteit zijn van een Orde van Architecten. 

 

Toch heeft de Orde in het verleden wel steeds gepoogd om het beroep van architect beter bekend te maken bij de bouwheren.  Immers, en Piet Van Cauwenberghe geeft het zelf al expliciet aan, men kan maar architectuur aan bod laten komen als men architecten hun werk kan laten doen.  Een betere bekendheid van de taken van een architect is dan ook noodzakelijk.  De Orde is daarom al jaren aanwezig op beurzen, zoals Batibouw en de Bisbeurs.  Het initiatief Mijn Huis, Mijn Architect wordt ook nog steeds door de Vlaamse Raad van de Orde ondersteund.  Dat de Franstalige vleugel van de Orde hier heeft afgehaakt, is te betreuren want de weerklank in de media is elk jaar bijzonder groot.  De Orde steunt bvb. ook provinciale architectuurprijzen zoals in Oost-Vlaanderen al jaren een traditie is. Het lijkt mij echter evident dat de promotie van architectuur het best gebeurt door de instellingen die Piet Van Cauwenberghe zelf opnoemt en die specifiek met dat doel werden opgericht (het Vlaams Architectuurinstituut, de Vlaamse bouwmeester,...).  Initiatieven zoals de website Vlaamsearchitectuur.be bewijzen dat ook andere manieren mogelijk zijn om architectuur te promoten. De Orde werkt al geregeld samen met het Vlaams Architectuurinstituut, Stad en Architectuur,... , en we stonden ook aan de wieg van ArchiTV.

 

A+

Dat de Orde zes jaar geleden heeft beslist om haar subsidie voor het tijdschrift A+ af te bouwen, ligt blijkbaar nog altijd moeilijk bij een aantal mensen.  Het was echter niet meer te verantwoorden om (overigens zonder enige vorm van aanbesteding) jaarlijks bijna 500.000 euro te pompen in een tijdschrift, dat blijkbaar toch verder kan verschijnen zonder de steun van de Orde (de uitgever heeft dit begin dit jaar bevestigd aan de architecten).  Piet Van Cauwenberghe vergeet ook te vermelden dat er nog altijd een overeenkomst bestaat tussen de Orde, ICASD (de uitgever van A+) en Bozar waarbij projectsgewijze kan worden samengewerkt.  Het is dus overdreven te stellen dat de Orde geen aandacht zou hebben voor architectuur. 


 

Overigens zal ICASD zich nu in goed gezelschap bevinden aangezien haar kantoren onlangs werden overgeplaatst naar de gebouwen van de FAB, de overkoepelende federatie waartoe de BVA behoort.  Ik hoop dat ICASD profiteert van de nabijheid van de BVA, die onderhand een grote reputatie heeft opgebouwd in het kader van het promoten van architectuur, om de kwaliteit van het tijdschrift nog te verhogen.

Studiedienst

De kritiek van Piet Van Cauwenberghe is niettemin toch een teken aan de wand dat er binnen het architectenkorps nog altijd grote meningsverschillen bestaan over de taak van de Orde.  Is het echter de taak van een Orde om “architectuur” te promoten ?  En moet dat dan gebeuren door een tijdschrift uit te geven dat wordt verspreid bij de architecten, die toch al op de hoogte zijn wat “architectuur” is ?  Zou men dan niet beter de middelen van de Orde gebruiken om publieke en private bouwheren te sensibiliseren en de taak van een architect beter kenbaar te maken ?

De Vlaamse vleugel van de Orde heeft er alvast voor gekozen om, in de plaats van een tijdschrift te sponsoren, meer middelen te besteden aan de uitbouw van een studiedienst.  In de hedendaagse maatschappij moet men juridisch goed beslagen ten ijs moet komen om enige invloed te kunnen hebben in de besluitvorming van de overheid en om het hoofd te kunnen bieden aan de golf van regelgeving die het beroep dreigt te verstikken.

Architectuur zal maar een kans krijgen als het “klimaat” waarbinnen de architect moet werken een positieve invulling krijgt.  Bijvoorbeeld bij PPS-constructies loopt het op het gebied van architectuur nogal eens verkeerd ; juridisch degelijk onderbouwde voorstellen van de Orde moeten de wetgever aansporen om een en ander bij te sturen.

Overleg Orde-beroepsverenigingen

Piet Van Cauwenberghe is als bestuurslid van de BVA uiteraard altijd welkom om in het tweemaandelijks overleg tussen de beroepsverenigingen en de Vlaamse Raad fv van de Orde van Architecten eens van gedachten te wisselen over de taak van de Orde.  Bij de hervorming van de Orde - hopelijk maakt de volgende regering daar eindelijk eens werk van - zal het alleszins noodzakelijk zijn dat de taken van de Orde duidelijk omschreven worden.  En ik hoop dat een voorstel over de “taakinvulling”  van de Orde in een gemeenschappelijk akkoord met de beroepsverenigingen aan de overheid kan overgemaakt worden.

Philip Adam
Secretaris Vlaamse Raad fv Orde van Architecten

Reactie van Gilbert Van Hecke (ere-voorzitter NAV)Ik wil mij onvoorwaardelijk aansluiten bij de stelling van collega Piet van Cauwenberghe dat de Orde zich dringend moet herbronnen.   Men loopt sinds ettelijke jaren hopeloos achter ten opzichte van de actuele situatie en hangt voor talloze zaken nog steeds vast aan een totaal verouderde wetgeving (o.a. wet van 1939 ! ) waardoor wij als architecten benadeeld worden ten opzichte van andere partners in het bouwgebeuren. En wat verantwoordelijkheden betreft, ook het blijvend gekibbel rond de al dan niet splitsing of hervorming van de Orde is totaal onverantwoord. Dit komt daarenboven ook zeer slecht over naar de politiek en de buitenwereld toe en is tijd- en energieverlies waardoor essentiële opdrachten van de Orde ( info en ondersteuning waarop de Architecten recht hebben!)  naar het tweede plan verschoven worden. Het is hoogtijd dat de huidige verantwoordelijken hun gezond verstand gebruiken en ruimer en toekomstgericht denken en handelen   ....en dringend tot een oplossing komen.
 
Gilbert Van Hecke
Ere-Voorzitter NAV - de Vlaamse Architectenorganisatie / gewezen Lid van de Nationale  Raad Orde van Architecten / gewezen lid van de Raad van Beroep Orde van Architecten

 

Deel dit artikel:
Onze partners