De C3A-Revit Extensies voor 2023

Vanaf 15 oktober 2022 is een vernieuwde set C3A-Revit Extensies voor Revit release 2023 beschikbaar voor alle C3A-Userclubleden. Daarbij zijn niet enkel de C3A-Revit-Template en de reeks C3A-Revit RFA bibliotheken geupdate naar het release 2023 formaat, maar er werden ook een reeks uitbreidingen en optimalisaties doorgevoerd. In dit artikel wordt een beknopt overzicht gegeven van de belangrijkste vernieuwingen. Voor de C3A-Revit gebruikers verwijzen we naar de C3A-RevitExtensies2023\00_Documentatie folder, waar één en ander meer in detail uitgelegd wordt.

Eén van de speerpunten van de C3A-Extensies is het streven naar standaard werkmethodes conform duidelijk afgelijnde afsprakenstelsels. Dit resulteert in toepassingsgerichte werkmethodes ondersteund door automatismen in de basissoftware en zorgt voor een duidelijke structuur bij de templates en de steeds groeiende bibliotheken voor Office, Sketch, CAD en BIM én voor een geoptimaliseerde BIM-samenwerking. Voor meer informatie over C3A-Revit-Extensies: in deel 5 van de uitgebreidere C3A_Revit2023_UpdateWorkshop.pdf  komen nog heel wat aspecten aan bod die in dit artikel niet voorkomen.

De C3A-Revit template .RTE

Zoals ieder jaar is de template bijgewerkt. Dit gaat onder andere over instellingen in View templates, View filters, enkele aanpassingen aan de Schedule Tables, IFC instellingen bij AEC-objecten, aanpassingen bij de Drawing Sheets ... Kortom: heel wat kleine, maar interessante aanpassingen en aanvullingen, ingegeven door vragen en opmerkingen van onze Revit gebruikers.

Belangrijke aspecten bij deze template zijn onder andere:

  • Allerlei voorinstellingen, zoals Units, Line Types, Arceringen, en vooral een uitgebreide reeks goed ingestelde Materials. Zo zijn materialen die in onze lastenboeken (bestekteksten en prijslijsten) voorkomen, vooringesteld met o.a. de bijhorende keynote (artikelnummer conform die bestekcodering) en eenheid (via de C3A ‘dimensie’ parameter die we aan materialen toegekend hebben) er terug te vinden, zodat we het BIM-model in Revit kunnen opbouwen conform de coderingen en meetafspraken zoals vastgelegd in het bestek. Voor Vlaanderen is voor die keynotes de VMSW-codering toegepast, wat wegens de evolutie van de afgelopen jaren wel duidelijk is. Dit is meteen ook een belangrijke stimulans om deze codering tot de ‘de facto’ standaard in Vlaanderen te maken. 
  • In de template zijn al een uitgebreide reeks ‘Revit Views’ vooringesteld, zoals grondplannen en aanzichten, voor zowel verschillende disciplines als verschillende toepassingen (zoals bijvoorbeeld de omgevingsvergunning Drawing Sheets). Heel wat Schedule Tables zitten goed voorbereid in de C3A-Template, zoals onder andere een reeks Schedule Tables voor de Meetstaat Extractie om conform de C3A-werkmethodiek automatisch alle meetstaatinfo in de juiste tabellen te laten invullen, zodat die dan ineens in Excel kunnen geïmporteerd worden. Ook Schedule Tables voor andere toepassingen zijn er terug te vinden, zoals bijvoorbeeld EnergiePrestatie berekeningen conform de Vlaamse werkmethodiek.
  • De Revit System Families (zoals Walls, Floors, Roofs, Stairs, etc., die in de template voorbereid zitten) werden zorgvuldig met een hele reeks types voorbereid in die template. Omtrent de naamgeving van de Revit Families en van de Revit Materials werd het principe ‘WIE-WAT-HOE’ toegepast, waarbij specifieke posities in de naamgeving vastgelegd werden. De basis voor de naamgevingen zijn de richtlijnen conform de Vlaamse Revit Expertgroep en de “Best Practices” vanuit de C3A-Userclub. Zie hiervoor de C3A_FamilyNameGenerator.xlsx met de concrete uitwerking hiervan.

Naar gewoonte is in de C3A-Revit-Extensies_template bij de Drafting Views ‘LeesMij’ een verwijzing geplaatst naar de recentste wijzigingen, als ‘teaser’ om de uitgebreidere documentatie in de bijhorende PDF’s te raadplegen.

Voor de huidige Revit-gebruikers zijn er twee opties om dit in de eigen werkomgeving te implementeren: ofwel radicaal de nieuwste C3A-Revit-Template in gebruik nemen en specifiek aangepaste ingrediënten uit de eigen template overnemen (aspecten die elkeen zelf aanpast, zoals de opmaak van de Titleblocks), ofwel aandachtig de aanpassingen doornemen die C3A in de documentatie beschreven heeft en die zaken overnemen of aanpassen in de eigen template waar interesse voor is. Zoals voorheen al gemeld is het nuttig dat elk bureau die zelf wijzigingen en aanvullingen opmaakt dit voldoende gedetailleerd documentarieert, zie bv. het voorbeeld met de C3A-RevitExtensies. Tips & Tricks vanuit de C3A-Userclub hieromtrent zijn zeer welkom, want dat vormt de basis voor verdere implementaties bij ‘next releases’.

Aangepaste C3A_FamilyNameGenerator_oktober2022.xlsx

We hadden al sedert 2018 een "C3A_FamilyNameGenerator", maar in de nieuwste versie werd de SfB AssemblyCode aangepast en sterk uitgebreid, gebaseerd op de NL-SfB codering (zoals beslist werd bij de Vlaamse Revit Standard). Voor C3A hebben we een uitgebreidere tabel voorzien, met aanduiding van een reeks SfB-codes die afwijkend zijn tussen de NL-SfB en BE-SfB.

De C3A-Revit Doors en Windows: uitgebreid en geoptimaliseerd

Nieuwe types ramen en deuren werden aan de reeds uitgebreide C3A-Revit bibliotheek toegevoegd, zoals bijvoorbeeld binnendeuren in opbouw, buitendeuren en ramen met extra boven- en zijlichten. Ook werden extra parameters toegevoegd, onder andere de faciliteit om de breedte/hoogte annotatie in de planaanduiding naar wens en per type in te stellen en al dan niet zichtbaar te maken. Enkele extra view-filters maken het gemakkelijk om dit ineens in bepaalde plan-views toe te passen. Alle ramen en binnendeuren kregen een Shared Parameter C3A_keynote schilderwerk, zodat ook het schilderwerk van deze elementen gescheduled kan worden.

Bij de C3A-RevitExtensies2023\00_Families_Voorbeelden zijn overzichten voorbereid, zoals de C3A_31-_Buitendeuren_Overzicht2023.rvt, de C3A_31-_Ramen_Overzicht2023.rvt en de C3A_32-_Binnendeuren_Overzicht2023.rvt. Daarin werden de nieuwste Doors & Windows verzameld, zodat vooral voor nieuwe gebruikers snel een overzicht beschikbaar is van alle types. Via deze overzichtsmodellen samen met de uitgebreidere documentatie kan elkeen ook gemakkelijk onderzoeken hoe die Doors & Windows precies in te stellen en te manipuleren zijn. 

Er werden ook een reeks Doors & Windows voor Curtain Walls voorbereid, zodat aanvullend op alle reeds beschikbare Doors en Windows met al hun varianten ook heel specifieke deur- en raamgehelen via de Curtain Wall werkmethodiek kunnen opgemaakt worden, dit zonder veel Family Editing te moeten toepassen voor specifieke gevallen.

Bij Revit 2023 heeft Autodesk ervoor gezorgd dat via de Properties van Elementen en Materialen ook de IFC-settings beter instelbaar en controleerbaar zijn. Dit was ook de aanleiding om alle C3A-schrijnwerkfamilies en hun onderdelen een IFC geschikte code mee te geven. Daar zijn ook enkele specifieke extra settings bijgekomen, zoals bijv. IFC-parameters voor specifieke onderdelen zoals dorpels, tabletten, lateien, rolluiken, screenings en ventilatieroosters. Aanvullend is ook een extra Schedule Tabel bijgevoegd om snel een overzicht te krijgen van die IFC Export instellingen en opties. Zie ook de C3A_OverzichtToekenningIFCparameters_ramen+deuren.pdf met meer details.

C3A_Revit2023_VeluxCase

Architecten, ontwerpers en ingenieurs zijn heel vaak op zoek naar technische informatie die ze meteen kunnen integreren in hun projectdossiers, zoals bestekteksten, CAD-tekeningen, BIM-modellen, technische fiches,... Zowel architecten als bouwfabrikanten hebben dan ook alle belang aan een duidelijke standaard voor de opbouw en (digitale) verspreiding van hun bestekteksten, CAD- tekeningen en BIM-bibliotheken.

REVIT is ondertussen wereldwijd het meest gebruikte formaat voor BIM-objecten, maar er zijn nog enkele meer specifieke acpecten bij dergelijke BIM-objecten. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de integratie in het project (denk aan specifieke ruwbouwaansluitingen bij bijvoorbeeld deuren en ramen), BIM-data zoals de keynotes (de bestek- en meetstaatartikelcode om de link te vormen tussen BIM-model en lastenboek),... Voor 2010 was er nog maar bitter weinig bouwfabrikantspecifieke Revit-content beschikbaar, want toen moest alles nog zelf opgemaakt worden als RFA’s (of laten maken …), maar in een sneltempo zijn nu al een tiental jaar wereldwijd bouwproductfabrikanten allerlei Revit-content aan het publiceren.

Als voorbeeld kan dieper ingegaan worden op de veelgebruikte dakvlakramen van VELUX. Al sinds 2015 heeft CRA in de C3A-Extensies een subfolder 37_Skylights met een reeks van de meest gebruikte dakvlakramen. In de release C3A_Revit2023 heeft C3A deze grondig vernieuwd met de meest recente VELUX BIM-objects. In de tekst C3A_Revit2023_VeluxCase_Versie_15okt2022.pdf lees je heel wat extra uitleg in verband met waar deze BIM-objecten te vinden zijn, wat C3A erbij aangepast heeft en hoe ze het best toe te passen zijn.

Zie het uitgebreidere verhaal via deze C3A_Revit2023_VeluxCase_Versie_15okt2022.pdf Dit voorbeeld met Velux Dakvlakramen is ook van toepassing bij vele andere Revit Content van Bouwproduct-fabrikanten. 

Om deze BIM-Objecten optimaal te kunnen gebruiken conform de C3A-BIM-werkmethodiek, ook voor het extraheren van alle data naar de C3Admin-tools in Excel, worden best de toegepaste keynotes ingevuld (het artikelnummer overeenstemmend met de toegepaste codering voor onze bestek-, meetstaat- en prijsberekeningen). C3A heeft bovendien de gewoonte om dergelijke BIM-objecten een passende naam te geven volgens de Revit Standard. Uiteraard zal C3A niet steeds opnieuw downloaden, naam aanpassen en keynote invullen. Voor meer uitleg: bekijk de documentatie van deze nieuwe C3A-Revit Extensies.

Aanpassingen aan de Structural Beams

Alle stalen profielen in C3A-RevitExtensies20nn\28_Structural\282_Beams_Framing\Steel Europe Specific en de C3A-RevitExtensies2023\28_Structural\282_Beams_Framing\Concrete hebben niet enkel een naamgeving en keynotes conform de C3A-werkmethodiek, maar zijn nu ook aangepast zodat ze in een architecturaal planzicht gemakkelijk in streeplijn kunnen worden weergegeven. Waar toepasselijk is er ook een aslijn voorzien. Hiervoor zijn er onder Object Styles – Structural Framing drie nieuwe subcategoriën voorzien: C3A_balken aslijn, C3A_balken streeplijn en C3A_balken volle lijn. Wat er precies aan deze families is gewijzigd, is te bekijken in de clip "Stalen balken zichtbaar in architectuurplannen.mkv" in de documentatiemap.

In het kort zijn volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • De vermelde Object Styles zijn toegevoegd;
  • In planzicht is een omtreklijn en waar zinvol een aslijn getekend op Reference Plane Top, op de bijhorende Object Style en in het bijhorende lijntype;
  • De solids welke de staalprofielen vormen zijn op de Object Style C3A_balken volle lijn geplaatst;
  • In Front zicht, op Reference Plane Center (Front/Back) is een Model Line van het type invisible line getekend vanaf bovenzijde linkerkant van het staalprofiel, tot 2500mm naar beneden. Deze lijn zal de cutplane snijden en er daardoor voor zorgen dat het toegevoegde lijnwerk zichtbaar wordt.  Op deze lijn is een instanceparameter snijlijn_lengte gezet welke de lengte van de invisible lijn controleert. Dit maakt het mogelijk voor elke balk afzonderlijk om ervoor te zorgen dat deze snijlijn doorheen de cut plane gaat. Dit kan nuttig zijn in situaties waar de cut plane niet op een gangbare hoogte ligt;
  • In de template zijn daartoe ook de nodige subcategoriën toegevoegd en zijn de bijhorende View Templates en de weergave in de architecturale planzichten bijgewerkt. Zie hiervoor de documentatiebundel omtrent de template, C3A_Revit20nn_template.pdf;
  • De IFC code is ingevuld bij de Family Types.

Vernieuwingen bij overige AEC-Objecten

Aanvullend zijn ook nog enkele AEC-objecten in de bibliotheek van C3A vernieuwd. Zo werd de Roltrap in de categorie Vertical Circulation geplaatst en is het een two-level based family geworden. Het voordeel van een two-level based family is dat de gebruiker de hoogte tussen de basis en de top van de roltrap niet hoeft te kennen om deze correct te kunnen plaatsen. Bij een eventuele aanpassing van de Level hoogte neemt een two-level based roltrap automatisch de nieuwe hoogte over, met een correcte verdeling van de tredes.

Ook werd een nieuwe Lift toegevoegd, dit ook als een two-level based family, wat wil zeggen dat een onder- en een bovenlevel  moet opgegeven worden bij de plaatsing. De lift zelf maakt niet helemaal automatische opening in de wand, die moet zelf even ingesneden worden zoals het in die specifieke situatie best past.  De nieuwe kooi-diepte kan makkelijk bepaald worden door het nemen van de dimensie tussen het bovenste stippellijntje en de binnenkant van de wand. Er is ook een extra parameter ‘schacht-diepte’ voorzien. Een liftkooi wordt normaliter in een aantal standaardafmetingen geproduceerd. In het geval de liftkooi echter langs beide zijden opent én de afmetingen van de liftschacht geen standaard liftkooi toelaten, dient een liftkooi op maat te worden gemaakt. Door de waarde (in mm) van de afstand tussen de twee wanden in te geven bij de parameter schacht-diepte, wordt de diepte van de liftkooi gewijzigd zodat deze correct op de schachtwanden aansluit. Een liftgeleider is bepalend voor de zichtbaarheid op bovenliggende Levels. Als dit 3D element de Cut Plane snijdt van het desbetreffende Level zijn de Symbolic Lines zichtbaar. 

Deze C3A-RevitExtenssies, geschikt voor zowel Revit LT als Full Revit, zijn beschikbaar op de C3A-Website exclusief voor C3A-Userlcubleden.

Zijn de C3A-Revit-Extensies u nog niet bekend? Neem dan even het deel 5 van deze uitgebreidere C3A_Revit2023_UpdateWorkshop.pdf door: daar komen immers nog heel wat aspecten aan bod die in dit artikel niet voorkomen.

Bron: C3A

Deel dit artikel:

Onze partners