'Een ingenieur verdient zichzelf makkelijk terug in een bouwproject'

De input van ingenieurs, en meer bepaald stabiliteitsingenieurs, bij een bouwproject draagt bij tot een efficiënter verloop van het bouwproces, doordat sneller de juiste beslissingen genomen kunnen worden. Ook wordt het eenvoudiger om de voorziene budgetten en timings te respecteren. Jan Dieryckx, general manager van ingenieursbureau Fraeye & partners, legt in een interview aan Multi.engineering uit waarom het ereloon van een ingenieur snel terugverdiend is.

Waarin is Fraeye & partners gespecialiseerd?

Jan Dieryckx: Wij zijn stabiliteitsingenieurs. Het is onze taak ervoor te zorgen dat een gebouw dat ontworpen wordt door de architect, ook blijft staan. We houden ons dus bezig met het berekenen van de draagstructuur van gebouwen, daaronder vallen alle elementen zoals kolommen, balken, wanden, vloerplaten, het dak, … We willen als ingenieurs echter meer doen dan enkel het uitrekenen van een gegeven structuur. We zijn van mening dat we ook een positieve impact kunnen hebben op het ontwerp zelf en beschouwen onszelf dus meer als stabiliteitsontwerpers.

Welke voordelen brengt dit mee?

Jan Dieryckx: Het gaat er om dat er efficiënt met materialen gewerkt wordt, niet alleen om de kostprijs te drukken, maar ook in functie van duurzaamheid. We kunnen onze toegevoegde waarde op dit vlak veel meer uitspelen als we niet zomaar het ontwerpplan van de architect moeten overnemen, maar ook al vroeg in het project betrokken worden. Zo kunnen we het ontwerp van bij de start samen analyseren, bespreken en bijsturen.

De impact van de eventuele wijzigingen op het bouwbudget is in het begin van het project veel groter dan later in het project. De impact op de studiekost en -tijd stijgt daarentegen door de toenemende complexiteit om de wijziging door te voeren.

Wat is jullie eigen impact op een bouwproject?

Jan Dieryckx: We hebben op verschillende domeinen een belangrijke meerwaarde. In eerste instantie op de planning: als elke schakel in het ontwerpproces de planning respecteert, kunnen de timings van het project gehaald worden … time is money. De structuur van het gebouw is de basis waarrond alles gebouwd wordt, het tijdig aanleveren van onze informatie is dus de start van de ketting.

Een tweede en zeer belangrijk aspect is de kostprijs van een bouwproject. Door ons zo vroeg mogelijk in te schakelen, kunnen we samen met de architect en de bouwheer de juiste afwegingen maken en optimale beslissingen nemen, zodat budgetten gerespecteerd en liefst zelfs geoptimaliseerd worden. Op die manier verdient een goede ingenieur zichzelf ook makkelijk terug bij een bouwproject. Door het sterk optimaliseren van bijvoorbeeld de hoeveelheden stalen profielen en wapeningsijzer compenseren we regelmatig ons ereloon.

In alle gevallen zorgen we er mee voor dat er bij problemen snel bijgestuurd wordt, zodat de impact op planning en budget minimaal is.

Hoe kijken jullie aan tegen de erg volatiele prijzen van grondstoffen?

Jan Dieryckx: Dat beklemtoont alleen maar het belang om ons zo vroeg mogelijk in een project in te schakelen. Zo kunnen we op basis van onze ervaring een raming opstellen in functie van prijzen per vierkante meter. Vervolgens verfijnen we dit tot een gedetailleerde elementenraming. Door die verschillende kleine stappen in een raming te plaatsen, merkt de bouwheer soms al snel dat bepaalde verwachtingen niet realistisch zijn en dat keuzes zich opdringen. Doordat de prijzen op dit moment alle kanten uitswingen, is het maken van ramingen niet eenvoudig. Aannemers voorzien in vrij grote prijsvorken in hun offertes, precies omwille van die volatiliteit, maar evident is het allerminst: zowel voor de bouwheer, de architect, de aannemer als de ingenieur.

Wie zijn jullie klanten?

Jan Dieryckx: Wij worden meestal rechtstreeks geraadpleegd door architecten, al werken we soms ook voor de bouwheer of voor aannemers.

Wat is jullie link met Multi.engineering?

Jan Dieryckx: Fraeye & partners behoort tot de Multi.engineering-groep. We werken vaak samen inzake het design en engineering office in Temse, en dan voornamelijk voor Industrie, Bouw en Infra. Er wordt tussen Fraeye & partners en Multi.engineering ook heel wat kennis gedeeld, wat onze klanten alleen maar ten goede komt.

Ter info: Jan Dieryckx werkte zeven jaar voor MULTI.engineering, waarna hij de vraag kreeg om Fraeye & partners te leiden.

Deel dit artikel:

Onze partners