Fact sheet: de lange levensduur van betonwegen

FEBELCEM biedt u een nieuw 'Fact sheet' over betonwegen. Daarin zult u ontdekken dat voor betonverhardingen gemakkelijk een levensduur van 30 tot 40 jaar of meer - zonder structurele schade - kan worden bereikt. Dankzij een lange levensduur en lage onderhoudskosten zijn de totale levenscycluskosten van betonwegen zeer laag... en niet te vergeten dat deze betonwegen nog steeds 100% recyclebaar zijn!

De keuze voor betonverhardingen in de wegenbouw biedt de voordelen van “draagvermogen plus duurzaamheid”, zowel voor wegverhardingen voor autosnelwegen en het hoofdwegennet als voor lokale wegen in een gemeentelijk wegennet. Deze voordelen zullen nog belangrijker worden voor autosnelwegen, aangezien nog steeds een toename van het verkeersvolume op dit netwerk wordt voorspeld en gegarandeerde mobiliteit en vlot vrachtverkeer noodzakelijk zijn in zowel een internationale als een lokale economie.

Levensduren van 30 tot 40 jaar of meer zonder structurele schade zijn gemakkelijk te bereiken met betonverhardingen. Dankzij de lange levensduur en de lage onderhoudskosten zijn de totale levenscycluskosten van betonwegen zeer laag. Het kleine aantal wegafsluitingen dat nodig is voor onderhoudswerkzaamheden betekent minder verkeershinder en biedt daarom significante ecologische en economische voordelen. Een lange, onderhoudsarme levensduur betekent ook dat de tijd totdat bouwmaterialen nodig zijn voor nieuwbouw wordt verlengd.

Na de sloop wordt het beton gebroken en gezeefd en opnieuw gebruikt als gerecycleerd granulaat bij de aanleg van de nieuwe weg, hetzij in de funderingslaag, hetzij ter vervanging van nieuw toeslagmateriaal in een nieuw betonmengsel voor de rijweg of lijnvormige elementen. Een lange levensduur en recycling zijn beide toepassingen van circulair bouwen; ze sparen natuurlijke hulpbronnen en verminderen onvermijdelijke emissies bij de productie van bouwmaterialen.

Hedendaagse concepten van ontwerp en aanleg maken het ten slotte mogelijk om met betonverhardingen de rolgeluidemissies, de rolweerstand en het brandstofverbruik aanzienlijk te verminderen. Bovendien zorgen ze voor een slipvrij, niet-vervormbaar en helder oppervlak, m.a.w. een veilig wegdek.

Beschikbaarheid van de wegen

De term duurzaamheid omvat veel verschillende aspecten, waarvan het belang varieert naar gelang van de omstandigheden. Wij verwachten dat de wegen zo veilig en comfortabel mogelijk zijn en, idealiter, vrij van files, zodat het verkeer van personen en goederen te allen tijde mogelijk is.

Verkeersopstoppingen als gevolg van wegwerkzaamheden of herstellingen hebben een negatief effect op de duurzaamheid omwille van:

  • verkeersomleidingen, ondersteund door de huidige navigatietechnologieën, die vaak leiden tot buitensporig verkeer op alternatieve routes en bijgevolg tot structurele overbelasting op deze routes;
  • verlies van waardevolle tijd om te leven of te werken;
  • overmatig brandstofverbruik en extra CO2-uitstoot bij stilstand, in files en bij omleidingen;
  • een toename van het aantal ongevallen op bouwplaatsen en in omleidingsgebieden.

Meer weten? Lees dan hier de volledige Fact sheet.

Bron: http://www.febelcem.be/
Deel dit artikel:
Onze partners