Vlaamse Raad van de Orde van Architecten buigt zich over zijn missie en visie

Op woensdag 20 april organiseerde de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten een congres in het teken van zijn missie en visie. Alle huidige mandatarissen van de Vlaamse Raad (raadsleden, plaatsvervangende leden en door de koning benoemden) werden hierop uitgenodigd. Via stemming werd gekomen tot een democratisch gekozen missie en visietekst.

Dat een duidelijk omschreven missie en visie noodzakelijk is, was één van de kernconclusies die voortkwamen uit de bevraging die vorig jaar werd uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Essencia. Bijna 1000 particulieren en meer dan 500 architecten namen hieraan deel. Ook de recent door Whyte Corporate Affairs uitgevoerde quickscan bij 22 sectororganisaties maakte duidelijk dat de rol van de Orde van Architecten niet altijd even gekend is.

“Onze missie moet krachtig en duidelijk omschrijven wie de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten is en wat ze doet. Onze visie moet de basis vormen voor het opzetten van onze beleidsdoelstellingen en het uitrollen van onze marketing- en communicatiestrategie,” zei voorzitter Jan Melis in zijn openingswoord. “Het is dan ook heel belangrijk dat onze missie en visie niet alleen wordt gedragen, maar ook wordt uitgedragen door alle mandatarissen.”  Vandaar dat er werd gekozen voor de meest democratische weg waarbij alle huidige mandatarissen, dat zijn er 73, de kans kregen om amendementen in te dienen en hun stem uit te brengen.

Een werkgroep samengesteld uit mandatarissen en medewerkers van de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten aangevuld met 2 externe experten boog zich over de missie en de visie om te komen tot een ontwerptekst. De ontwerptekst werd vervolgens verstuurd naar alle mandatarissen met de oproep deze goed te keuren of amendementen in te dienen.

De ingediende amendementen werden op het Congres Missie Visie besproken en ter stemming voorgelegd. In totaal werden er 20 amendementen ontvangen, waarvan er 11 werden weerhouden. Momenteel wordt de hand gelegd aan de finale versie van de missie en visietekst. Van zodra deze finale versie beschikbaar is, zal deze onmiddellijk gepubliceerd worden op de website van de Orde.

De keynote op het congres werd verzorgd door em. prof. dr. Boudewijn Bouckaert. Whyte Corporate Affairs zorgde ervoor dat het congres in goede banen werd geleid. Ook personeelsleden en rechtskundige bijzitters hadden de mogelijk om het congres bij te wonen. Na afloop van het congres was er nog een receptie in de kantoren van de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten.

Bron: Orde van Architecten - Vlaamse Raad
Deel dit artikel:
Onze partners