VMSW lanceert nieuwe CBO-procedure voor overheidsopdrachten

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) lanceert een nieuwe CBO-procedure. CBO staat voor Constructieve Benadering Overheidsopdrachten, een publiek-private samenwerking binnen de sociale huisvestingssector. Het betreft een marktbevraging met integratie van grondaanbod, projectontwerp en realisatie.

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) lanceert een nieuwe CBO-procedure. CBO staat voor Constructieve Benadering Overheidsopdrachten, een publiek-private samenwerking binnen de sociale huisvestingssector. Het betreft een marktbevraging met integratie van grondaanbod, projectontwerp en realisatie. Met de jaarlijks georganiseerde CBO wenst de VMSW een zo breed mogelijk beroep op de mededinging te garanderen via een onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. Voor de samenwerkingsprojecten in het kader van de procedure CBO 2009 voorziet de VMSW opnieuw een investering van 25 miljoen euro.


 

Procedure

Grondinbreng, projectontwerp en realisatie worden in één procedure geïntegreerd. Het is dus als het ware een vorm van “sleutel-op-de-deur” waarbij het VMSW-verwijsbestek zorgt voor de kwaliteitsgarantie van de sociale huisvesting.
De procedure bestaat uit drie fasen:
(1) een algemene oproep tot kandidatuurstelling door de VMSW voor deelname aan een project grond-concept-bouw,
(2) een uitgetekend voorontwerp met materiaalbeschrijvingen, de grondprijs en de bouwprijs per vierkante meter
(3) een onderhandelingsprocedure over de kostprijs en de opmaak en aanvaarding van het  uitvoeringsdossier.
Deze derde fase wordt afgesloten met de verkoop van de grond aan de sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) en de gunning van de werken.

Door jaarlijks één globale CBO-procedure voor heel Vlaanderen (zonder geografische opdelingen) te verzekeren, worden de aftastingsmogelijkheden van de grondmarkt door kandidaat-inschrijvers aanzienlijk verhoogd.


Woonwijk Heideberg in Kessello (BOB361) - Foto: www.vlaanderenvanuitdelucht.beCBO 2009

 

In vergelijking met de voorgaande CBO-procedure 2008 werd het bestek na een evaluatie en op basis van de bevindingen van de VMSW-diensten verder verduidelijkt en waar nodig gewijzigd. 

De belangrijkste wijzigingen t.o.v. de CBO-procedure 2008 zijn de volgende:
-       renovatieprojecten worden voortaan uitgesloten.
-       aangeboden goederen waarvan de eigendom of enig ander zakelijk recht op het ogenblik van de eerste fase van de onderhandelingsprocedure toekomen aan publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen die een taak van algemeen belang en/of een openbare dienst waarnemen, worden uitgesloten.
-       de mogelijkheid om (in functie van het globale voorziene budget) een aangepast voorontwerp in te dienen in een zogenaamde herkansingronde van de tweede fase (fase 2bis) is afgeschaft.
-       inzake ligging van de voorgestelde site is de vereiste dat het project op een minimale loopafstand van 200 meter verwijderd is van een concentratie van meer dan 100 sociale huurwoongelegenheden, geschrapt.
-       de aangeboden onroerende goederen dienen vrij van gebruik te zijn en mogen met geen enkel voorkeurrecht tot aankoop, noch enig contractueel of decretaal voorkooprecht of wederinkooprecht, noch met een vervreemdingsverbod bezwaard zijn.
De uiterste datum voor de inschrijvingen is 13 januari 2010.

Timing

De sociale huisvestingsmaatschappijen hebben aan de VMSW laten weten of zij al dan niet geïnteresseerd zijn in de deelname aan de CBO–procedure 2009. Inmiddels werd ook de CBO–oproep gelanceerd door de publicatie van een (Europees) beroep op de concurrentie en door het actief bekendmaken van de aangepaste procedure in de bouwwereld. De effectieve gunning en start van de verschillende bouwwerken kunnen vanaf september 2011.
Een rechtstreekse link naar de aankondiging van de CBO-opdracht vindt u op de startpagina van www.vmsw.be


Heuvelhof Kessello (Lust Architecten) - Foto: www.vlaanderenvanuitdelucht.be  


ACHTERGROND EN TECHNISCHE INFORMATIE

 

CBO werd opgestart in 2001

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen heeft in 2001 een PPS-model uitgetekend voor de samenwerking tussen de publieke actoren binnen de sociale huisvestingssector en de private bouwwereld. De VMSW wenste hiermee een stap verder te gaan in de ontwikkeling van PPS-projecten om te komen tot een alternatieve aanbestedingsvorm, nl. de CBO (Constructieve Benadering Overheidsopdrachten).

Doel

Het CBO-model vertrekt vanuit de huidige realiteit, waarbij in de eerste plaats volledig wordt aangesloten bij de actuele projectkenmerken binnen sociale huisvesting, nl. kleinschalig, inbreidingsgericht, kernversterkend en het bevorderen van sociale verwevenheid.
Maximaal gebruik makend van de aanwezige capaciteiten bij al de bouwpartners, wil dit VMSW-model een oplossing aanreiken voor de actuele problemen:
• verwerven van onmiddellijk bebouwbare percelen;
• versnellen van het bouwproces door integratie van verschillende, thans opeenvolgende procedures.

 
Kleine PPS van de VMSW
    

CBO staat voor Constructieve Benadering Overheidsopdrachten en wordt in de wandelgangen ook wel “de kleine PPS van de VMSW” genoemd”, legt Paul Claus, Celhoofd Planbeoordeling en Opvolging Bouw en Renovatie van VMSW uit.  “Kleine PPS, omdat het hier niet gaat omtrent het DBFM-pricipe (design-build-finance-maintenance), maar enkel het DB-principe.”

Het principe is vrij eenvoudig: eerst vragen we aan de Sociale Huisvestingsmaatschappijen wie er geïnteresseerd is om mee te doen in de procedure, en in welk werkgebied. Daarna treedt de VMSW op in de plaats van de SHM’s, om de procedure verder te zetten.

In een eerste fase wordt aan de kandidaat-initiatiefnemers gevraagd naar de financiële draagkracht van hun bedrijf en voorstel van grondinbreng.

In een tweede fase zal de initiatiefnemer een voorstel van project doen (voorontwerp) op zijn grond (in eigendom of optie).
Dit wordt binnen de VMSW getoetst aan de vooropgestelde criteria. Hiertoe wordt o.m. een jury samengeroepen voor de beoordeling van de architecturale en stedenbouwkundige waarde.
Daardoor komt men tot een rangschikking van projecten, die kunnen toegewezen worden totdat het voorzien budget van 25 miljoen euro bereikt is.

De batig gerangschikte projecten worden toegelaten tot de derde fase, wat wil zeggen dat vanaf dan de SHM in contact treedt met de initiatiefnemer.
De grondoverdracht gebeurt vanaf het moment dat de initiatiefnemer de bouwvergunning verkregen heeft.

In uitvoering worden deze projecten dan betaald volgens vorderingsstaten.

Deze CBO-procedure is nu ook wettelijk verankerd en wordt jaarlijks opnieuw opgestart voor een budget van 25 miljoen euro.


Sociale woningen in Bolder bij Riemst (Egide Meertens) - Foto: www.vlaanderenvanuitdelucht.be


 

Deel dit artikel:
Onze partners