Stephenson

Het project beoogt de aanleg van een openbaar park en een voorzieningenknooppunt in Schaarbeek, in het kader van een wijkcontract. De buitenruimtes bestaande uit de voormalige moestuinen langs de spoorweg worden opnieuw zichtbaar verbonden met de openbare ruimte en zullen de herinrichting van het Stephensonplein omvatten. Deze transformatie wordt gecombineerd met de aanleg van sportvoorzieningen, een kinderdagverblijf, een overdekte openbare gemeenschappelijke ruimte, lokalen voor de parkwachters en lokalen voor sociale organisaties. De inplanting van deze functies en de inrichting van het park zijn coherent ontworpen om gevels te activeren en sociale controle te bevorderen.

De kwaliteit van de bodem, de topografie en het water zijn de belangrijkste elementen die de basis vormen van de ecosysteembenadering die de uitdagingen van het behoud van de natuurlijke omgeving, het regenwaterbeheer en de sociale benadering binnen de wijk integreert.

In termen van stedenbouwkundige reflectie is het doel de holle ruimten langs de weg te verdichten en tegelijkertijd de bestaande gebouwen binnen het stadsblok vrij te maken. Dit zorgt voor zichtbaarheid en organisatorische duidelijkheid. De architecturale aanpak streeft naar circulariteit in de ruimste zin van het woord, en meer bepaald naar gediversifieerde gebruiksmogelijkheden, geïnspireerd op de postindustriële context van de site. Zowel voor de herinrichting van het park als voor de gebouwen beoogt het project het behoud en het hergebruik van de bestaande materialen en het gebruik van gerecycleerde materialen te maximaliseren. De constructieve aanpak geeft de voorkeur aan hergebruik en de sociale dimensie daarvan, gezonde materialen voor een gezond milieu en modulaire en demonteerbare bouwsystemen.