Lava bezorgt Lozen brede passiefschool

In Lozen bij Bocholt bouwt Lava architecten een nieuwe passiefschool. De nieuwe basisschool wordt opgevat als een "brede" school. De oude parochiezaal, het buurthuis en de pastorij worden in de school geïntegreerd zodat sommige lokalen ook na de schooluren gebruikt kunnen worden. Bedoeling is school- en gemeenschapsleven met elkaar te verweven. In de pastorij krijgt ook de buitenschoolse kinderopvang een stek.
In Lozen bij Bocholt bouwt Lava architecten een nieuwe passiefschool. De nieuwe basisschool wordt opgevat als een "brede" school. De oude parochiezaal, het buurthuis en de pastorij worden in de school geïntegreerd zodat sommige lokalen ook na de schooluren gebruikt kunnen worden. Bedoeling is school- en gemeenschapsleven met elkaar te verweven. In de pastorij krijgt ook de buitenschoolse kinderopvang een stek.
Bouwprogramma en eisen

De huidige schoolgebouwen zijn momenteel gelegen aan twee zijden van de gewestweg ( Hamonterweg). De schoolgebouwen verkeren in slechte toestand en moeten dringend vernieuwd worden. De ligging aan twee zijden van de weg heeft heel wat nadelen bij het gebruik. Derhalve wordt er voor geopteerd om de school (kleuterschool & lagere school) zowel als het gemeenschapshuis te situeren tussen de kerk en de Leemskuilenstraat. Er moet gezocht worden naar een kwalitatieve, efficiente en duurzame invulling van de ruimte.
De kwaliteitloze toevoeging aan de schoolmeesterswoning en het huidige schoolgebouw worden afgebroken. De schoolmeesterswoning wordt herbestemd als directiegebouw; in de pastorie wordt de naschoolse kinderopvang gehuisvest, samen met enkele vergaderzaaltjes.


Concept en volumespel

De school en het gemeenschapshuis vleien zich tussen de monumenten om zoveel mogelijk open ruime vrij te houden. De kleuterschool (1) wordt als een buffer tot tegen de gewestweg geschoven. Het is het meest introverte gebouw. De lagere school (2) wordt dicht op de open ruimte ingeplant. Het gemeenschapshuis (3) met een sportzaal en cafetaria beëindigt het geheel. De twee schoolgebouwen zijn passief, het gemeenschapshuis E70.
Samenvattend wordt de buitenaanleg opgedeeld in twee: een voornamelijk groene zone aan de school en een verhard dorpsplein. De groene zone wordt ingericht als speelpark en speelplein.

Tijdens de schooluren wordt via een systeem van poortjes een deel van de open ruimte afgebakend voor de school. Binnenin is er nog een kleinere afsluitbare enclave, de speelplaats van de kleuters. Buiten de schooluren staat de hele site ten dienste van de gemeenschap en is ze via verschillende toegangen te ontsluiten. Het verharde dorpsplein loopt door tot in de groenzone. Er is dus niet alleen sprake van een ‘brede school’, maar ook van een ‘brede schoolomgeving’.

Het concept voor de gebouwen bestaat uit gesloten wanden in L-vorm met een bepaalde oriëntatie. De kleuters hebben gesloten wanden gericht naar de drukke steenweg en naar het noorden, net als de lagere school. Zo krijgen beide gebouwen zicht op het speelpark.
Het gemeenschapshuis richt zich net wel op het noorden, omdat dit de goede oriëntatie is voor een sportzaal. Dit gebouw kijkt uit over het dorpsplein en geeft een blik op de kerk. Zo verkrijgen we allemaal kleinere volumes op maat van de omliggende gebouwen, met een gesloten voorgevel. De monumenten verschijnen hierdoor op de voorgrond.
Uitdagingen

De school is een van de eerste passiefscholen die gerealiseerd wordt en heeft in die zin een voortrekkersrol gespeeld. Daarnaast komen bij het opzet van een brede school en een brede schoolomgeving heel veel actoren kijken, hier met zelfs twee bouwheren. De kunst bestond er in om passiefbouw te verzoenen met monumenten en buitenaanleg.


Duurzaamheid

Op basis van zonnestudies werd bepaald hoeveel zonnewinsten toegelaten kunnen worden die het gebouw mee kunnen opwarmen.
Vanaf zonsopgang tot de middag zijn de zonnewinsten welkom. Wanneer de zuiderzon voor teveel opwarming zou zorgen, wordt ze automatisch geweerd door de gesloten vlakken van de L-vorm.
De gesloten vlakken en dakplaten worden uitgevoerd in ter plaatse gestort beton. Dit materiaal leent zich uitstekend voor passiefbouw, omdat het luchtdicht is en een grote thermische inertie heeft.

De lager gelegen dakvlakken zijn groendaken, maar er wordt voldoende dakoppervlakte aangewend voor het hergebruik van regenwater. De glazen openingen bestaan uit aluminium vliesgevels met een houten regelstructuur. Opengaande ramen verzekeren nachtventilatie. Gekleurde invulpanelen beperken de zonnewinsten waar nodig en verhinderen brandoverslag. Geautomatiseerde screendoeken tenslotte doseren het zonlicht.
De glazen openingen bestaan uit aluminium vliesgevels met een houten regelstructuur. Opengaande ramen verzekeren nachtventilatie. Gekleurde invulpanelen beperken de zonnewinsten waar nodig en verhinderen brandoverslag. Geautomatiseerde screendoeken tenslotte doseren het zonlicht. De detail van de dakopstand toont mooi het verloop van de isolatie en de luchtdichte constructie.


Deel dit artikel:
Onze partners