Orde van Architecten – Vlaamse Raad vraagt om voorlopig behoud digitaal visum

De komst van de omgevingsvergunning op 1 januari 2018 betekent dat architecten zullen worden vrijgesteld van het digitaal visum. Momenteel is het digitaal visum echter het enige instrument dat uitsluitsel kan geven of een persoon al dan niet gerechtigd is om het beroep van architect uit te oefenen. De Orde van Architecten heeft bevoegd minister Schauvliege daarom verzocht om de vrijstelling pas in te voeren wanneer het omgevingsloket gekoppeld is aan haar ledendatabase en ook de benodigde software helemaal op punt staat. 

Vóór de invoering van de omgevingsvergunning was bij het indienen van een stedenbouwkundige vergunning een visum nodig dat bewees dat de in het aanvraagformulier vermelde architect was ingeschreven bij de Orde van Architecten en gerechtigd was om het beroep van architect uit te oefenen.

Op 23 februari 2017 zijn de Vlaamse overheid, de Vlaamse provincies en een aantal Vlaamse gemeenten met de omgevingsvergunning gestart. Op 1 januari 2018 zal de omgevingsvergunning in werking treden in alle Vlaamse gemeenten. De omschakeling naar de omgevingsvergunning houdt onder meer in dat architecten zullen worden vrijgesteld van het digitaal visum. Dit werd eerder al zo beslist door de Vlaamse regering (artikel 155 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014*).

 

Controle-opdracht

Zolang het omgevingsloket niet gekoppeld is aan haar ledendatabase, betekent de vrijstelling van het digitaal visum dat de Orde van Architecten haar controle-opdracht niet naar behoren kan uitoefenen. Binnen deze situatie kan de Orde van Architecten onmogelijk verifiëren of de persoon die zich als architect aanmeldt in het omgevingsloket, en de aanvraag of melding mee ondertekent, wel degelijk is ingeschreven bij de Orde van Architecten én gerechtigd is om het beroep van architect uit te oefenen. De inschrijving bij de Orde van Architecten is ook niet het enige criterium dat bepalend is om het beroep van architect te mogen uitoefenen. Ook een tuchtsanctie kan van invloed zijn.

De Orde van Architecten zal ook niet meer kunnen nagaan of de architect wel voldoende verzekerd is. Elke architect is wettelijk en deontologisch verplicht zijn beroepsaansprakelijkheid te verzekeren. Het niet-verzekerd zijn kan zware gevolgen hebben, zowel voor de architect als voor de bouwheer/consument.

 

Aanpassing artikel 155

Op basis van dit alles heeft de Orde van Architecten – Vlaamse Raad de bevoegde minister met aandrang verzocht om het bewuste artikel 155 aan te passen, zodat de visumplicht voor architecten blijft gelden tot het omgevingsloket rechtstreeks gekoppeld is aan de ledendatabase van de Orde van Architecten en ook de benodigde software hiervoor helemaal op punt staat.

 

* “Als de vergunningsaanvraag of de melding digitaal wordt ingediend en de medewerking van een architect verplicht is, meldt de architect die verantwoordelijk is voor de plannen bij de aanvraag of melding, zich aan in het omgevingsloket in de hoedanigheid van architect en ondertekent hij mee de aanvraag of melding in het omgevingsloket. De architect in kwestie is ingeschreven bij de Orde van Architecten en is als zodanig opgenomen in hun databank van ingeschreven architecten. De aanvragen of meldingen die conform het eerste lid digitaal worden medeondertekend, zijn vrijgesteld van het visum van de Orde van Architecten.”

Bron: Orde van Architecten - Vlaamse Raad
Deel dit artikel:
Onze partners