Areal Architecten mag schoolgebouw in Mechelen ontwerpen

Basisschool De Abeel wordt een nieuwe schoolomgeving met publieke ruimte in Mechelen in opdracht van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en in nauw overleg met de Stad Mechelen.  Het team Areal / Brebuild / Hooyberghs / Concreet / STB werd als eindlaureaat aangeduid van de design&build-procedure.

Groene schakel

De site bevindt zich aan de kruising van de Abeelstraat met de Ivo Cornelisstraat in Mechelen. Het Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap heeft momenteel een erfpacht op het perceel dat naast zijn schoolfunctie een belangrijke schakel vormt binnen het sociaal weefsel van de buurt. De jeugdwerking, de speelpleinwerking en de potentiële schakel tussen wijkgroen en het Geerdegembos zijn voor de architecten belangrijke aandachtspunten binnen de heroriëntering van de site, de herverdeling van de erfpacht en de inplanting van het schoolprogramma.

Het woonweefsel bestaat hoofdzakelijk uit sociaal woonweefsel. Aan de Noordzijde wordt de site omzoomd door een gedateerd patrimonium, bestaande uit een tijdsgebonden baksteenarchitectuur. Langs de Oostzijde worden vandaag corpulentere sociale groepswoningen gerenoveerd, als voorbode voor een eerder naoorlogs sociaal wijkdeel, met modernistische inslag, open en groen karakter. Dit laatste wijkdeel is, op zijn voorbode van 3 bouwlagen na, een laagbouwwijk, met als sluitstuk het recent in gebruik genomen wijkcentrum De Abeel.

De site is genesteld in deze wijk en vormt tegelijk een steppping stone naar de groene long van de wijk, het Geerdegembos.

 

Versterken van het maatschappelijk potentieel

De plek vervult momenteel een sociale functie, als buurtplein en als drager van de school en de jeugdwerking. Drie belangrijke maatschappelijke functies die door de herinrichting van het domein niet teloor mogen gaan. Het perceel, de ambitie van de bouwheer, de vraag van de stad en de jeugddienst, maken dat deze opdracht de maatschappelijke rol van de plek binnen het woonweefsel nog kan versterken.

De erfpacht die momenteel verleend werd door de stad aan de Inrichtende Macht, het Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, zal verruimen ten nadele van het openbaar karakter van de site. Het ontwerpvoorstel zal dit spanningsveld tussen schooldomein en openbaar groen trachten te ontmijnen. Naast het brede schoolconcept zal er naast speelplaats ook nog voldoende openbaar groen - ook tijdens de schooluren - ter beschikking staan van de woonwijk. Het gebouwde programma dient in eerste plaats voldoende openbaar groen mogelijk te maken en bovendien zal de doorsteek naar Geerdegembos een aanvulling zijn binnen het groene aanbod op wijk en stadsniveau.

 

Gestapeld programma

Het volume wordt opgespannen tussen de Abeelstraat en het Geerdegembos. Zowel kleuters als de lagere school hebben een aanzienlijke oppervlakte aan open speelplaats nodig. Dit vormt een zware impact op het terrein, naar erfpacht, naar vrijwaring van het openbaar domein, naar aanleg verharding. Daarom is bewust gekozen om het gebouw op te spannen tussen het Geerdegembos en de Abeelstraat, het lagere schoolprogramma te stapelen bovenop de overige drie programmadelen.

De keuze om de speelplaats van de lagere school op +1 te voorzien, vrijwaart het potentieel van het maaiveld, lost op een natuurlijke manier de scheiding op tussen de speelplaats van de kleuters en de lagere school en laat toe om een tweede trappenkoker te vermijden aangezien via het dakterras kan gevlucht worden door middel van een buitentrap.

Een luifel op +1 en een oversteek tussen beide buitentrappen zorgen voor de gevraagde overdekte speelplaats. ‘s Ochtends worden de kinderen van de lagere school verzameld op +1, de kleuters blijven ten allen tijde op het gelijkvloers en kunnen bij regenweer opgevangen worden in de aan de speelplaats grenzende refter.

Deel dit artikel:
Onze partners