Droge voeten dankzij prefab beton

Jaar na jaar blijkt dat de grote toename van de ondoorlatende verharde oppervlakte in ons land één van de voornaamste oorzaken van wateroverlast of zelfs overstromingen is. Het hemelwater kan niet meer voldoende infiltreren in de bodem en zorgt voor een extra belasting van de riolering of de waterlopen, die dit door hun beperkte afmetingen amper aankunnen. De oplossing voor dit probleem kan echter geboden worden door waterdoorlatende bestratingen. Zij laten immers wel toe dat het water ter plaatse infiltreert of tijdelijk gebufferd wordt.
Jaar na jaar blijkt dat de grote toename van de ondoorlatende verharde oppervlakte in ons land één van de voornaamste oorzaken van wateroverlast of zelfs overstromingen is. Het hemelwater kan niet meer voldoende infiltreren in de bodem en zorgt voor een extra belasting van de riolering of de waterlopen, die dit door hun beperkte afmetingen amper aankunnen. De oplossing voor dit probleem kan echter geboden worden door waterdoorlatende bestratingen. Zij laten immers wel toe dat het water ter plaatse infiltreert of tijdelijk gebufferd wordt.
Voldoende doorlatend

Bij waterdoorlatende bestratingen infiltreert het water door de verschillende funderingslagen tot onderaan in de structuur. De doorlatendheid van deze lagen kan echter wel sterk verschillen. Wanneer het water slechts gedeeltelijk of helemaal niet in de bodem kan infiltreren, wordt het tijdelijk gebufferd en vertraagd afgevoerd. Ook wanneer de ondergrond op zich niet voldoende doorlatend is of wanneer je te maken hebt met gebieden waar infiltratie in de bodem niet kan toegelaten worden, kan een waterdoorlatende bestrating dus gebruikt worden om het water af te voeren en de beken en het rioleringssysteem te ontlasten gedurende periodes van hevige regenval. Om hevige regenbuien op te vangen, moet de doorlatendheid van alle componenten van de structuur minstens 5.4 x 10-5 m/s bedragen.


De helling

De maximale helling van een waterdoorlatende bestrating bedraagt 5%. Bij grotere hellingen zou het water afstromen voordat het in de structuur kan dringen. Men kan in dit geval wel in de laagst gelegen delen extra buffering voorzien. De minimale helling kan beperkt worden tot 0,5 à 1%.


Waterdoorlatende betonstraatstenen

Er bestaan 3 soorten waterdoorlatende betonstraatstenen. Ten eerste zijn er de poreuze stenen waarbij het water infiltreert doorheen de steen, dankzij een speciale poreuze betonsamenstelling. De tweede soort zijn de stenen met verbrede voeg of met drainageopeningen. Hierbij infiltreert het water doorheen het doorlatend voegvullingsmateriaal.
Ook grasbetontegels kunnen gebruikt worden als waterdoorlatende verharding, op voorwaarde dat ze volledig begroeid zijn of opgevuld worden met steenslag in plaats van met teelaarde. De keuze voor een bepaald type hangt af van de toepassing en het gewenste comfort. Betonstraatstenen met een verbrede voeg zijn bijvoorbeeld ideaal voor parkings, maar minder geschikt voor fietspaden en rijwegen. Hiervoor kiest men beter voor de poreuze stenen met smalle voeg. Waterdoorlatende betonstraatstenen kunnen overal toegepast worden, behalve op wegen van verkeerscategorie I. In periodes van waterbuffering kan de draagkracht in de structuur immers afnemen. Concreet betekent dit dat er per dag maximaal 5000 lichte en 100 zware voertuigen mogen voorbijkomen.


Stabiliteit

Bij het aanleggen van waterdoorlatende bestrating is het belangrijk om de stabiliteit van de weg voldoende te verzekeren.
Wanneer er zich water in de fundering bevindt zal de draagkracht van de weg immers verminderen. Om hun functie ten volle te kunne vervullen, moeten de gebruikte materialen voldoende waterdoorlatend zijn. Dit betekent dat de aanwezigheid van fijne steendeeltjes moet beperkt worden.

Om deze reden opteert men beter voor materialen met een voldoende hoge weerstand tegen vergruizing. Zowel de bovenfundering (die de druk van het voorbijrijdend verkeer opvangt) als de onderfundering (die het water opvangt dat door de bovenfundering naar beneden sijpelt) moeten voldoende draagkracht hebben.

De eisen die gesteld worden aan de klassieke bestrating dienen dezelfde te zijn. De stabiliteit van de opeenvolgende lagen ten opzichte van elkaar speelt ook een belangrijke rol. Indien een fijne bovenliggen laag wegzakt in een grovere onderliggende lag, kan dit niet alleen leiden tot verzakkingen, maar zal ook nefast zijn voor de waterdoorlatenheid van de structuur. De stabiliteit van de betonstraatstenen zelf wordt verzekerd door de straatlaag en de voegvulling. Ook de straatlaag moet voldoende doorlatend zijn, zodat het hemelwater zo snel mogelijk via de fundering in de onderfundering kan infiltreren.
De keuze voor de voegvulling hangt af van het gekozen type stenen. Poreuze stenen hebben kleine voegen en vragen dus een fijn voegvullingsmateriaal. Men moet er in dit geval wel voor zorgen dat de fijne deeltjes van het voegvullingsmateriaal de stenen niet kunnen verstoppen.

Bij stenen met verbrede voegen of drainageopeningen kan men een grover waterdoorlatend materiaal gebruiken. Ook hier moet de filterstabiliteit van de lagen onderling gegarandeerd zijn.


Berekeningssoftware

Om u te helpen bij deze moeilijke keuze, ontwikkelden de fabrikanten van Febestral in samenwerking met het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw een software voor waterdoorlatende bestratingen. Deze geeft u niet alleen advies over het type stenen en de te gebruiken materialen, maar berekent op basis van deze steen-en materiaalkeuze bovendien uw volledige structuur. U kunt de software gratis downloaden via www.febestral.be, waar u bovendien ook nog heel wat extra informatie kan terugvinden over waterdoorlatende betonstraten en hun toepassingen.Bron: Vakblad Beton van FEBE

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage