Nieuwbouw met kinderdagverblijf voor Politie Westkust

De lokale politie Westkust beoogt om in 2016 een nieuwe huisvesting voor al haar diensten, met uitzondering van de wijkposten De Panne en Nieuwpoort, in gebruik te nemen. De Politie Westkust staat in voor de politiezorg binnen de gemeenten De Panne, Koksijde en Nieuwpoort. Hiertoe werd begin 2012 door de Politiezone Westkust i.s.m. de Vlaamse Bouwmeester een wedstrijdprocedure opgestart, die moet leiden tot de realisatie van een politiecommissariaat bestemd voor 250 medewerkers en met oppervlakte van ca. 10.000m². Lieven Achtergael architecten kwam als laureaat van deze Open Oproep uit de bus.
De lokale politie Westkust beoogt om in 2016 een nieuwe huisvesting voor al haar diensten, met uitzondering van de wijkposten De Panne en Nieuwpoort, in gebruik te nemen. De Politie Westkust staat in voor de politiezorg binnen de gemeenten De Panne, Koksijde en Nieuwpoort.
Hiertoe werd begin 2012 door de Politiezone Westkust i.s.m. de Vlaamse Bouwmeester een wedstrijdprocedure opgestart, die moet leiden tot de realisatie van een politiecommissariaat bestemd voor 250 medewerkers en met oppervlakte van ca. 10.000m². Lieven Achtergael architecten kwam als laureaat van deze Open Oproep uit de bus.
Er wordt huisvesting geboden aan publieke functies, logistieke functies en de arrestantenafhandeling. De huidige huisvestingssituatie van de lokale politie Westkust voldoet immers niet meer aan de moderne hedendaagse en toekomstige eisen en wensen van een dynamische politieorganisatie. Daarnaast wordt geheel conform de mensgerichte organisatie een kinderdagverblijf geïncorporeerd in dit politiehuis.

De site is gelegen langs de Ter Duinenlaan en de Chrysantenlaan. De omgeving wordt gekenmerkt door de publiek gerichte gebouwen en  woningen. De precieze inplanting van de compacte footprint structureert het openbaar domein. Hierdoor ontstaat centraal op de Ter Duinenlaan een publieke ruimte die een aantal stedenbouwkundige en programmatorische opportuniteiten genereert. De rechtlijnigheid en het transitkarakter van deze laan worden erdoor getemperd en de verblijfswaarde wordt aanzienlijk verhoogd.Het volume heeft een beperkte hoogte van ongeveer 10m. Zo komt het  tegemoet aan de schaalovergang tussen de woningen ter hoogte van de Chrysantenlaan en het nieuwe politiehuis. 
De gewenste footprint van het nieuwe politiecommisariaat impliceert een compact volume waarin het zware programma logisch wordt opgenomen. De pleinwerking die het gebouw genereert, wordt aangegrepen om er het pub-lieke programmagedeelte aan te koppelen. Het onthaal wordt zo voorafgegaan door een laagdrempelige inkomplaza ingebed in het openbaar domein. Zo kan dit bescheiden maar bijzonder belangrijke programmaonderdeel duidelijk herkenbaar blijven tussen de vele kantoren en niet publieke functies.Op die manier levert het gebouw een waardevolle bijdrage aan het bepalen van een leesbare identiteit van de plek.
 Het kiezen voor een compacte volumetrie maakt een doordacht schakelen en efficiënt ruimtegebruik noodzakelijk. Daarbij moet vermeden worden dat ruimtelijkheid en programmatorische relaties onder druk komen te staan. In het wedstrijdvoorstel worden daarom alle programmaonderdelen die een ruimere vrije hoogte vereisen geclusterd. Een specifieke werking tussen deze geclusterde ruimtes en de overige onderdelen wordt mogelijk door het aanwenden van split-levels. Een rustige maar continue variatie in ruimtelijkheid is het gevolg ervan. Onverwachte zichten, verrassende doorkijken en zichtlijnen verlenen het totale gebouw een hedendaags karakter, een milde spanning die anticipeert op anonimiteit.
 Op basis van het wedstrijdprogramma kunnen een aantal vaststellingen gedaan worden :

- het programma is zwaar ten opzichte van de ruimtelijke draagkracht van het projectgebied
- het aandeel niet publiek gerelateerd programma weegt aanzienlijk door op het aandeel publiek gerelateerd programma
- de verschillende beveiligingszones bepalen in grote mate de planindeling

Het grote aandeel niet publiek programma is enigzins tegenstrijdig met de ambitie om het nieuwe politiekantoor een open en transparant karakter te verlenen als signaal van gastvrije neutraliteit en laagdrempelige toegankelijkheid naar de burger toe. Dit zorgt ervoor dat in het ontwerp bijzondere aandacht dient uit te gaan naar het aandeel publiek programma en de connectie ervan met het niet publieke gedeelte om deze ambitie te concretiseren. Ook de relatie tussen het gedeelte publiek programma en de publieke ruimte dient weloverwogen te worden om de transparantie en laagdrempeligheid van de publieke diensten te vertalen in een leesbare architectuur.
Het ontwerp is gekozen voor zijn functionele en ruimtelijke kwaliteiten. Het eigentijds politiehuis wordt gekenmerkt door een open karakter:  aan het politieplein ter hoogte van de ter Duinenlaan wordt het publiek onthaal gekoppeld waardoor een aanzet gegeven wordt tot een herdefiniering van het openbaar domein. Publieke en administratieve  functies worden verweven doorheen het gebouw. Dit zorgt voor verrassende doorzichten, die het gebouw een hedendaagse, open uitstraling en subtiele eenvoud verlenen.Deel dit artikel:

Onze partners