Nieuwe eisen brandwerendheid voor industriegebouwen

Sinds juli 2009 gelden in België nieuwe eisen voor brandwerendheid. Volgende week komt Dirk Vermeulen in Antwerp Expo hierover uitleg geven in het kader van een learnshop rond brandpreventie op de beurs Industrie & Projectbouw. Hij zet alvast de belangrijkste principes op een rijtje.

Sinds juli 2009 gelden in België nieuwe eisen voor brandwerendheid.  Volgende week komt Dirk Vermeulen van Recticel in Antwerp Expo hierover uitleg geven in het kader van een learnshop rond brandpreventie op de beurs Industrie & Projectbouw. Hij zet alvast de belangrijkste principes op een rijtje
Op 15 juli 2009 werd bijlage 6 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Dit betekent een wijziging in het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.
De wijziging bestaat enerzijds uit een toevoeging van een nieuwe bijlage 6, waarin de technische specificaties zijn opgenomen waaraan het ontwerp, de bouw en de inrichting van nieuwe industriegebouwen moeten voldoen en anderzijds uit een wijziging van de definities in bijlage 1 zodat deze aangepast zijn aan de termen die in de nieuwe bijlage 6 worden gebruikt.

Bijlage 6 is van toepassing op alle nieuwe industriegebouwen en uitbreidingen aan bestaande industriegebouwen waarvoor na 15 augustus 2009 een bouwaanvraag wordt ingediend. Het gaat hier wel degelijk om regelgeving die moet toegepast worden.
Industriegebouwen die onder deze definitie vallen kennen een zeer grote diversiteit in aard van industriële activiteiten:

Definitie van een industriegebouw:

Een gebouw of gedeelte van een gebouw dat omwille van zijn constructie en inrichting bestemd is voor doeleinden van bedrijfsmatige bewerking of opslag van materialen of goederen, het bedrijfsmatig telen of opslaan van gewassen of het bedrijfsmatig houden van dieren.

Gebouwen waarin commerciële activiteiten plaatsvinden zoals de verkoop van goederen (bv. grootwarenhuizen, tuin- en plantencentrum, detailhandel,...) of het verlenen van diensten (bv. bankkantoor, administratie van een bedrijf,...) worden volgens de voormelde definitie niet beschouwd als industriegebouwen.

De gebouwen worden ingedeeld in drie klassen op basis van de brandbelasting(resp. 225, 625 en 1250MJ/m² voor de verschillende klassen van gebouwen - zie tabel). De brandbelasting is een maat voor de bij brand maximaal vrijgegeven energie per oppervlakte-eenheid.


Tabel: indeling gebouwen op basis van brandbelasting (min. R30)
Voor gebouwen met een oppervlakte kleiner dan 5000m² hoeven dus sowieso geen extra maatregelen getroffen te worden naar compartimentering of sprinklersystemen.

 

Specifieke eisen voor onderdelen van het industriegebouw

Wanden

Afhankelijk van de klasse van het gebouw worden eisen opgelegd aan alle structurele elementen (zowel type I als II).
Structurele elementen zijn de bouwelementen die de stabiliteit van het geheel of van een gedeelte van het gebouw verzekeren, zoals kolommen, dragende wanden, hoofdbalken, afgewerkte vloeren en andere essentiële delen die het geraamte of skelet van het gebouw vormen, en die bij bezwijken aanleiding geven tot voortschrijdende instorting.
Aangezien bijlage 5 niet meer van toepassing is, worden geen specifieke eisen gesteld aan wanden of binnenafwerking. Dit betekent dat het gebruik van isolatie in wanden in de meeste gevallen geen effect zal hebben.
Wel worden eisen gesteld aan de structurele elementen.

 

Daken

Voor daken wordt een klasse Broof(t1) geëist. Concreet betekent dit dat er geen eisen of voorschriften terug te vinden zijn over het brandgedrag van de dakisolatie (met uitzondering van omgekeerd dak). Dat heeft onder meer te maken met het feit dat die nieuwe Europese aanpak de dakopbouw in zijn geheel beoordeelt met inbegrip van onderliggende isolatiematerialen en drager. Er is dus geen nood om aan elk van de delen afzonderlijk eisen op te leggen.

Meer weten over brandpreventie? Kom dan zeker naar de learnshop hierover op 18 november op de beurs Industrie & Projectbouw.

Deel dit artikel:

Onze partners