OPROEP. Masterplan voor de voormalige militaire vliegbasis Goetsenhoven te Tienen

De stad Tienen zoekt een multidisciplinair team met ervaring in architectuur, stedenbouw, herbestemming, landschap en projectorganisatie voor de opmaak van het masterplan voor de voormalige militaire vliegbasis te Goetsenhoven. Het masterplan zal de ruimtelijke ontwikkeling, het realisatieproces en de financiering bepalen. Geïnteresseerde teams kunnen zich kandidaat stellen door het interesseformulier in te vullen, en dat vóór 8 september 2023 om 11u.

Stad Tienen verwerft binnenkort de voormalige militaire basis van Goetsenhoven en wenst voor de herbestemming van deze historische site een masterplan te laten opmaken. Aan de ontwerpers wordt gevraagd te onderzoeken hoe het innovatieve en duurzame waterproject van de Tiense Suikerfabriek en De Watergroep en een complementair programma van o.a. multifunctionele sport-, recreatie- en verblijfsaccomodatie een plaats kunnen krijgen op de site en ruimtelijk en functioneel geïntegreerd kunnen worden in het (stedelijk) landschap. Dit alles met respect voor de historiek van de site en de eigenheid van de brede omgeving. Het stadsbestuur wenst zo de krijtlijnen uit te zetten voor een project dat een ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarde creëert voor de stad en de regio. Het masterplan zal de basis vormen van het RUP dat de Provincie zal opmaken.

Het bietenproceswater afkomstig van de Tiense Suikerfabriek moet worden opgevangen in een bufferbekken (max. 500.000 m³) van waaruit De Watergroep het oppompt en zuivert tot drinkwater. Daarnaast zal De Watergroep ook een onthardingsinstallatie voor het harde streekeigen grondwater integreren op de site. Er komt een aanlegpunt voor boeren zodat deze tijdens droge perioden het bietenproceswater kunnen oppompen. De Boerenbond wenst daarnaast de mogelijkheid open te houden voor het ontwikkelen van een grootschalig irrigatiesysteem voor groente- en fruitteelt. De bestaande vliegclubs, de Koninklijke Vliegclub De Wouw en de ULM club blijven gevestigd op de site, evenals de Wielerclub.

Sedert 2020 is het intergemeentelijk trainingscentrum van de politie op de site gevestigd. Complementair daaraan wenst Interleuven hier de intergemeentelijke oefenbasis voor de brandweer te bouwen. De voormalige controletoren met administratieve aanhorigheden moet een nieuwe bestemming krijgen rekening houdend met de historische, landschappelijke en architecturale waarde ervan. Voor alle andere militaire gebouwen op de site dient nagegaan of deze herbestemd dan wel gesloopt moeten worden.

Het bestuur verwacht van de ontwerpers dat zij onderzoeken welke complementaire programma’s op vlak van sport, recreatie, waterbeleving, (jeugd)verblijfsaccomodatie en zelfs kleinschalige bedrijvigheid integreerbaar zijn op de site. In het voortraject werden reeds heel wat pistes overwogen maar verder onderzoek dringt zich op om de kwaliteit en integratie van de site te garanderen. Volgende elementen zijn reeds afgetoetst en kunnen verder onderzocht en aangevuld worden:

  • een bijkomend waterbekken voor wateractiviteiten (openwaterzwemmen, cable park, zeilen,…)
  • de uitgegraven grond gebruiken voor uitbouw van een mountainbikeparcours en andere sport- en recreatie-activiteiten die niveauverschillen vereisen
  • indoor sportactiviteiten (schaatsbaan, volleybalvelden,…) voor zover deze zich onderscheiden van bestaande faciliteiten in de brede omgeving en geïntegreerd worden in het landschap
  • het voormalige vliegveld leent zich mogelijk tot grootschalige tijdelijke buitenactiviteiten (jumping, optredens,…) die op andere plaatsen in de stad en zijn omgeving niet mogelijk zijn.

Ook de marktvraag moet hierbij onderzocht worden, daar hier private investeerders voor aangetrokken zullen worden. Alle functies dienen in de omgeving geïntegreerd te worden, zowel landschappelijk, economisch als op vlak van mobiliteit en bereikbaarheid. Een vlotte verbinding met Tienen centrum en Goetsenhoven is cruciaal alsook de verbinding met de stations van Tienen en Landen. Daarnaast dienen wandelwegen en fietsverbindingen geïntegreerd te worden. Het bestuur wenst een klimaatbestendige site te creëren met ruimte voor natuur en biodiversiteit en landschappelijke belevingswaarde.

Het bestuur verwacht ondersteuning van het ontwerpteam voor het communicatie- en participatietraject dat door het bestuur en zijn administratie zal worden georganiseerd.

Voor deze opdracht wenst de opdrachtgever een beroep te doen op volgende expertises: architectuur, stedenbouw, herbestemming, landschap en projectorganisatie.

Het Team Vlaams Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

De Oproep aan geïnteresseerden heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde ontwerpteams samen te stellen. Deze lijst zal de opdrachtgever in staat stellen om een keuze te maken van aan te schrijven ontwerpteams. Aan de aanmelding zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener, noch voor de opdrachtgever. De aanmeldingen zijn louter voor intern gebruik bij de opdrachtgever en het Team Vlaams Bouwmeester. De aanmeldingen zullen nergens bekendgemaakt worden.

Deel dit artikel:
Onze partners