Stad Antwerpen keurt ontwerp nieuwe bouwcode goed

Het Antwerpse schepencollege keurde het ontwerp goed van de nieuwe Antwerpse bouwcode. Die wil een antwoord bieden op uitdagingen zoals een divers en betaalbaar woonaanbod, omgang met groen en water in de stad, duurzame energietechnieken en parkeren. Voor dit plan is een ontwerp-milieueffectenrapport opgesteld en dat is gunstig bevonden. Het openbaar onderzoek, waarbij iedereen beide kan inkijken en erop reageren, loopt van 13 november tot en met 12 januari.

Schepen voor ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling Annick De Ridder legt uit: “De nieuwe bouwcode gaat voor minder detailregels en meer duidelijkheid en vertrouwen voor de burger, en voor bedrijven die in Antwerpen willen investeren. Ze houdt wonen betaalbaar; garandeert een slimme omgang met water en voldoende kwaliteitsvol en toegankelijk groen voor alle Antwerpenaren. Deze bouwcode speelt slim in op alle uitdagingen waarmee de stad in de 21e eeuw wordt geconfronteerd, zo geeft het positief milieueffectenrapport aan.

 

Levendige woonstad

21e-eeuwse stedelingen verwachten veel van hun stad: een aangename plek om te wonen, te ondernemen, te werken, te studeren en te ontspannen. Kortom een levendige woonstad op maat van de Antwerpenaren. De nieuwe bouwcode is, naast het Strategisch Ruimteplan en de Ruimtelijke Uitvoeringsplannen, een belangrijk instrument om de stad op die manier vorm te geven.

Het Strategisch Ruimteplan Antwerpen zet de krijtlijnen uit voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. De bouwcode concretiseert dat in generieke voorschriften: ze verzamelt de stedelijke regels over hoe er gebouwd en verbouwd mag worden op het hele grondgebied, uitgezonderd het havengebied. Deze voorschriften dienen om de kwaliteit van zowel gebouwen als open ruimte in Antwerpen te verzekeren, vanuit verschillende perspectieven: omgevingskwaliteit, open ruimte, wonen, werken en parkeren.

De parkeernormen worden vastgelegd per functiecategorie en verschillen naargelang de zone waarin een project zich bevindt. Aanpassingen zijn er in de omgeving van multimodale knooppunten (‘Slimme Schakels’).

"Ruimte is een schaars en dus kostbaar goed in onze stad. We verminderen de parkeerdruk op straat met een reeks maatregelen die het mogelijk maken die publieke ruimte kwalitatief in te vullen. Parkeren op eigen terrein, het zogenaamde POET-principe, is daarbij onze richtlijn."
- Koen Kennis, schepen voor mobiliteit van Stad Antwerpen -

 

 

Tegelijk biedt de bouwcode een antwoord op een aantal klimaatuitdagingen. Bouwplannen moeten minstens aan de regels van de bouwcode voldoen om een vergunning te kunnen krijgen. Er gelden ook nog andere regels, zoals op gewestelijk niveau of in ruimtelijke uitvoeringsplannen. De bouwcode is een instrument voor bouwers, verbouwers, architecten en projectontwikkelaars om mee vorm te geven aan het Antwerpen van morgen.

 

Volgende stappen

Het openbaar onderzoek van de bouwcode en het bijhorende milieueffectenrapport loopt van 13 november 2023 tot en met 12 januari 2024. Iedereen kan de documenten dan inkijken en erop reageren. Inwoners van de stad Antwerpen ontvangen een infobrief. In het voorjaar van 2024 worden vervolgens de reacties uit het openbaar onderzoek verwerkt. De bouwcode en het milieueffectenrapport kunnen dan nog aangepast worden. Nadien keurt Vlaanderen het milieueffectenrapport goed en stelt de gemeenteraad de definitieve bouwcode vast. Na publicatie in het Staatsblad zal de nieuwe bouwcode in werking treden. Meer info vind je op www.antwerpenmorgen.be/bouwcode.

Bron: Stad Antwerpen
Deel dit artikel:
Onze partners