Stad Leuven krijgt gelijk in beroep tegen Parking Benedenstad

Onderzoeksbeelden uit haalbaarheidsstudie, geen concreet ontwerp
Onderzoeksbeelden uit haalbaarheidsstudie, geen concreet ontwerp
Onderzoeksbeelden uit haalbaarheidsstudie, geen concreet ontwerp

Eindelijk is de weg vrij om van de Vismarkt en omgeving een aangename, autoluwe stadswijk te maken. “De Raad van State gaf ons een gunstig arrest voor de parkeeroplossing die we hiervoor uitwerkten – een ondergrondse parking met nieuw kantoor op de terreinen van Interleuven”, aldus schepen van ruimtelijk beleid Carl Devlies. Voor het ontwerp en de bouw van de parking hebben zich inmiddels vier kandidaten aangemeld. “Deze kandidaturen worden nu onderzocht en we zijn volop bezig met de opmaak van het bestek.”

Om de Vismarkt op te waarderen en om omwonenden, bezoekers en de handel te voorzien van voldoende parkeergelegenheid, is er nood aan een ondergrondse parking met mobipunt voor verschillende vervoersmiddelen. Tegelijkertijd ​ wordt het Bruulpark integraal behouden en zelfs uitgebreid met de integratie van de Perenboomstraat tot aan de Dijle-arm, en mogelijks zelfs de uitbreiding met een gedeelte van de tuin van het klooster van de Paters Assumptionisten.

 

CORRECTE AANPAK STAD

Om een ondergrondse parking van 300 plaatsen te realiseren, werden reeds verschillende stappen ondernomen. De gemeenteraad keurde in maart 2021 de samenwerkingsovereenkomst met Interleuven en het ruimtelijk uitvoeringsplan ​ voorlopig goed. Daarna volgde het openbaar onderzoek, waarbij iedereen bezwaren kon indienen. Na enkele aanpassingen aan het plan, keurde de gemeenteraad het ruimtelijk uitvoering goed in oktober 2021. Dat resulteerde in februari 2022 in een beroep bij de Raad van State om het ruimtelijk uitvoeringsplan nietig te verklaren. Nu, een jaar later oordeelde de Raad van State dat de stad Leuven een grondige studie heeft uitgevoerd, die rekening houdt met alle aspecten – van milieueffecten en waterhuishouding tot erfgoed – en dat alle onderdelen voldoende gestoffeerd en publiek consulteerbaar zijn.

"Als alles goed loopt, zullen we rond 2028, eindelijk genieten van een heraangelegde Vismarkt met een duurzame parking in de historische benedenstad"
- Carl Devlies, schepen van ruimtelijk beleid Stad Leuven -

 

Ook werd het positieve advies van verschillende instanties, zoals de Gecoro, in rekening gebracht. Bovendien kan men zich terugvinden in de redenering van de stad dat er een centrumparking ontbreekt in het sinds 2016 ingevoerde verkeerslussensysteem. Kortom, de stad heeft alle bezwaren onderzocht, de vastgestelde procedure is correct uitgevoerd en de beslissing is goed gemotiveerd. Schepen Devlies: “Dat de Raad van State geen enkele reden ziet om het ruimtelijk uitvoeringsplan te vernietigen, wil zeggen dat we nu volle kracht vooruit kunnen gaan met de herontwikkeling van de Vismarkt!”

 

VIER KANDIDAAT-ONTWERPERS/BOUWERS

Vier kandidaten van aannemers en hun architecten hebben zich al aangemeld om het parkinggebouw te ontwerpen. “Die kandidaturen worden nu onderzocht en we zijn volop bezig met het afwerken van het bestek”, vervolgt schepen Devlies. “Hiermee hopen we in de lente te landen en in het najaar kunnen we dan de voorstellen aan de buurt te voorstellen. Als alles goed loopt, zullen we in de volgende legislatuur, rond 2028, eindelijk genieten van een heraangelegde Vismarkt met een duurzame parking in de historische benedenstad, die zowel bewoners, als toeristen en de handel ten goede komt.”

 

WAAROM EEN NIEUWE PARKING?

De Benedenstad verandert de komende jaren ingrijpend. Stad Leuven gaat de Dijle open leggen, er komen nieuwe woonprojecten en meer groen. Het openbaar domein zal aantrekkelijker worden en autoluw. Zo wordt de Vismarkt helemaal autovrij en opnieuw aangelegd als een mooi plein. De straten rondom de Vismarkt worden autovrij- of luw. De buurt wordt opnieuw ingericht, met meer ruimte voor groen, voetgangers, fietsers, zitbanken, speelelementen, horeca en handel.

De stad gaat ook park De Bruul opwaarderen en uitbreiden. De Bruul is en blijft zo een belangrijke schakel in het groene lint van parken dat zich in de Benedenstad verder ontpopt langs de Dijle (Janseniuspark, Sluispark, park op de Hertogensite, Handbooghof, De Bruul, Vismarkt…). In de straten in dit stadsdeel is er veel zoekverkeer van bezoekers op zoek naar een vrije parkeerplaats op het openbaar domein. De sleutel om de Vismarkt autovrij te maken, het openbaar domein op te waarderen en zoekverkeer te verminderen is een nieuwe parking in de Benedenstad.

Het mobiliteitsbeleid van de stad bepaalt dat elk stadsdeel een centrumparking nodig heeft. Dat is een bezoekersparking die rechtstreeks aansluit op een verkeerslus. Bezoekers kunnen vlot in een parking op wandelafstand van het winkelcentrum parkeren. Op die manier is er op straat meer plaats voor bewonersparkeren en voor fietsenstallingen. De stad onderzocht de haalbaarheid van een parking op een aantal locaties in het gele stadsdeel. Maar de meeste plekken liggen niet aan een primaire verkeerslus. Dat zou dan betekenen dat het autoverkeer naar de parking door veel kleinere woonstraten moet rijden.

 

PARKING OP TERREIN INTERLEUVEN

Uiteindelijk bleef er één locatie over: de plaats van het kantoorgebouw van Interleuven (Brouwersstraat nr. 6). Daar zijn nu al een 100-tal parkeerplaatsen. Het sluit aan op een verkeerslus en ligt vlakbij het kernwinkelgebied.

De stad liet een studie opmaken om de haalbaarheid van een parking op die site te onderzoeken. Het gaat over de plek waar het gebouw van Interleuven staat, de achterliggende bovengrondse parking en het gedeelte van de bestaande ondergrondse parking. De studie onderzocht de mogelijkheid van een ondergrondse, een halfondergrondse en een bovengrondse parking. Ook werden verschillende inrichtingen bekeken en daar werd telkens een parkeercapaciteit aan gekoppeld. Na grondig onderzoek van voor- en nadelen is er gekozen voor een ondergrondse parking van 3 lagen, met de mogelijkheid van een middelhoog volume erboven.

De ondergrondse parking gaat voor een kleine strook van 16 meter onder het Bruulpark. Door dat te doen, kiest de stad voor een evenwicht tussen het aantal ondergrondse bouwlagen en voldoende parkeerplaatsen. Daardoor kan een parkeerlaag worden uitgespaard en moet er minder diep onder de grond worden gaan. In de zone van 16 meter naast het terrein van Interleuven raakt de stad niet aan waardevolle bomen.

 

319 PARKEERPLAATSEN EN PLAATS VOOR 500 FIETSEN

Op de Vismarkt en in de omliggende straten worden 219 parkeerplaatsen voor bezoekers geschrapt. Die compenseren we in de nieuwe parking. De huidige parking van Interleuven telt 100 parkeerplaatsen. 219 + 100 = 319 parkeerplaatsen in de nieuwe parking Benedenstad.

Op verdieping -1/2 is er plaats voor een fietsenstalling voor 500 fietsen. Omdat die laag ook half bovengronds ligt, komt er daglicht. Dat maakt het interessant voor andere functies. Ook diensten voor het mobipunt kunnen daar bijvoorbeeld een plaats krijgen.

 

BOVENOP: NIEUWBOUW MET MOBIPUNT

Het nieuwe gebouw komt op dezelfde plaats als het huidige gebouw van Interleuven. Op de gelijkvloerse verdieping komen publieke functies. Er wordt nog onderzocht welke functies in het gebouw kunnen komen. In het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt de optimale hoogte van het gebouw onderzocht.

Er komt geen toegangssleuf in de straat. Daardoor komen er meer kansen voor groen in de straat. De plaats van de inrit wordt gekozen in functie van de veiligheid t.o.v. het voet- en fietspad. In het park komen brede toegangstrappen- of een helling voor voetgangers naar de parking en fietsenstalling.

In Parking Benedenstad is er ook plaats voor een mobipunt. Op een mobipunt worden diverse mobiliteitsdiensten zoals een bushalte, publieke laadpalen, elektrische deelauto’s, -fietsen en -bakfietsen, steps, buggy’s en rolstoelen samen aangeboden. Er kan ook een afleverpunt zijn om je boodschappen te laten leveren. Je vindt er dus verschillende vervoerswijzen samen zodat je ze snel en efficiënt kan combineren.

 

WAAROM DIT SCENARIO?

Het huidige gebouw van Interleuven verdwijnt in het gekozen scenario. Het hele terrein kan zo ruimtelijk beter ingedeeld worden. Een bovengrondse parking geeft geen levendige uitstraling en geen mooi zicht in de straat. Bij een ondergrondse parking komt er bovengronds een nieuw gebouw op dezelfde plaats als het huidige Interleuven-gebouw. De begane grond wordt ingericht als publieke ruimte, aansluitend op het park. Het terrein waar nu de huidige speeltuin ligt, op het dak van de huidige parking, kan zichtbaar vergroten en verdubbelt in oppervlakte. De ondergrondse parking wordt zo gebouwd dat ze later een herbestemming met een ander programma kan krijgen. In het gebouw kunnen publieke functies komen die de werking van de parking, van het mobipunt en van het park De Bruul ondersteunen. Door een bovengrondse nieuwbouw wordt de kost van de parking lager.

De peuterspeeltuin ligt nu op het dak van de huidige ondergrondse parking van Interleuven. Met het voorgestelde scenario is er een uitbreiding mogelijk van dat terrein zodat het ongeveer kan verdubbelen en mee als publieke ruimte kan dienen. Het is nog niet zeker dat de speeltuin effectief op die plek terugkomt. De stad voert ook gesprekken om een deel van de Kloostertuin langs de Pereboomstraat mee op te nemen in het park. En tot slot kunnen ook de aangrenzende straten, zoals bv. de Pereboomstraat, op termijn een groenere invulling krijgen zodat het park tot de Dijle kan reiken.

Deel dit artikel:
Onze partners