TECHNISCHE INFO. Hoe het afval van betegelingen sorteren en recycleren?

Inert afval dat aanvaard wordt voor recyclage.

Bij de afbraak van een betegeling zou de eerste reflex erin moeten bestaan om de tegels zodanig te demonteren dat ze elders hergebruikt kunnen worden. Wanneer hergebruik niet mogelijk is, zal de sloop een zekere hoeveelheid afval met zich meebrengen. Hetzelfde geldt voor de plaatsing van een nieuwe betegeling. Hoe moet dit afval best beheerd worden? Het meeste afval is namelijk recycleerbaar, maar daarvoor moet er gesorteerd worden. Buildwise legt het uit in dit artikel verschenen in Buildwise magazine n° 88.

De afbraak van een betegelde vloer brengt verschillende soorten afval met zich mee, waaronder een grote hoeveelheid tegels, cement- of kalkgebonden mortel en bitumineuze producten. In recentere vloeren worden ook veel synthetische producten gebruikt zoals lijmen en mortellijmen, afdichtings- en ontkoppelingsmatten of soepele voegen en kitten. Vaak zal de dekvloer eveneens beschadigd worden. Vaak zal de dekvloer eveneens beschadigd worden.

Ook bij de plaatsing van tegels kan er veel afval vrijkomen. In het ideale geval kan dit afval beperkt worden door breuk te voorkomen. Toch zal er wel steeds snij- en verpakkingsafval overblijven.

Door het afval op de werf te sorteren en in te zetten op de recyclage ervan, kunnen de tegelzetters de hoeveelheid verbrand of gestort afval verminderen. De afvalproductie van de bouwsector heeft immers een grote milieu-impact. Alle bouwberoepen moeten dus hun steentje bijdragen om de afvalberg te verkleinen en het afval zo veel mogelijk te valoriseren. Hiertoe is het belangrijk om het afval aan de bron te sorteren, aangezien ‘zuivere’ afvalstromen gemak­kelijker te recycleren zijn.

recyclage van inert afval

Mineraal inert afval, ook wel ‘bouwpuin’ of ‘steenachtig afval’ genoemd, is recycleerbaar. Het gaat hier om keramische, beton-of natuursteentegels en mortelresten. Dit afval mag gemengd worden met ander mineraal inert afval van de werf, zoals bakstenen of dakpannen. Het inerte afval moet echter wel op de werf gesorteerd worden en gescheiden worden van niet-inert afval. Vervolgens wordt het naar het containerpark gebracht of naar een recyclagebedrijf gestuurd, vaak via een inzamelaar van inert afval.

Opgelet: aangezien de gerecycleerde granulaten van goede kwaliteit moeten zijn, kan het recyclagecentrum afval wei­geren dat de recyclage van het inerte afval zou kunnen verstoren (zie de PTV 406 voor de aanvaardingslimieten voor gerecycleerde granulaten). De volgende materialen worden over het algemeen niet aanvaard:

  • Inert afval dat vervuild is door asbestvezels of door mate­rialen die mogelijks asbest, teer of andere gevaarlijke en vervuilende stoffen bevatten zoals roet, loodhoudende verven of minerale oliën
  • inert afval dat voortkomt uit een brand
  • glas (maximum 2 massaprocent aanvaard)
  • bitumineus afval (maximum 5 massaprocent aanvaard)
  • niet-inert bouwafval, zowel licht, zoals isolatie of cellenbeton (maximum 5 massaprocent aanvaard) als zwaar, zoals metalen of gips (maximum 1 massaprocent aanvaard).

Bij de sloop van een cementbetegeling bijvoorbeeld moet er eerst nagekeken worden dat de tegels, mortel en voe­gen geen asbest of andere vervuilende stoffen bevatten. Vervolgens kunnen de tegels, mortel en betonnen dekvloer afgebroken en verzameld worden voor de recyclage van inert afval. Het is verboden om afval van glas, hout, isolatie en ander niet-inert afval te vermengen. Het sorteren vergt dus een zekere inspanning waarmee rekening gehouden moet worden bij de opstelling van de offerte.

Valorisatie

Al het niet-inerte en niet-gevaarlijke afval zoals isolatie en gips mag in dezelfde container verzameld worden. Dit afval zal dan in een sorteercentrum gescheiden en vervol­gens gerecycleerd, verbrand of gestort worden.

Er bestaan eveneens specifieke circuits voor de recyclage van bepaalde afvalsoorten. Clean Site System zorgt bijvoor­beeld voor de inzameling van plastic verpakkingsfolie. Ook andere materialen kunnen ingezameld worden voor recyclage, maar deze circuits zijn nog niet heel gekend. Het is dus vaak nodig om zich te informeren. Om meer te weten, verwijst Buildwise naar de lijst met recyclagecircuits.

 

Auteur:

É. de Roissart, ir., onderzoeker, laboratorium ‘Duurzame en circulaire oplossingen’, Buildwise

Dit artikel verscheen eerder in Buildwise Magazine mei-juni 2023.

Bron: Buildwise
Deel dit artikel:
Onze partners