Wie dingt mee naar Prijs Bouwmeester 2011?

Publieke en semipublieke bouwheren bepalen in belangrijke mate het architectonische gezicht van Vlaanderen. Vlaams Bouwmeester wil een hoogstaand stedenbouwkundig, landschappelijk en architecturaal kwaliteitsbeleid bij overheden aanmoedigen. Met de Prijs Bouwmeester worden opdrachtgevers bekroond die door hun doordachte aanpak en zin voor vernieuwing tonen dat ze kwaliteit vooropstellen.

Publieke en semipublieke bouwheren bepalen in belangrijke mate het architectonische gezicht van Vlaanderen. Vlaams Bouwmeester wil een hoogstaand stedenbouwkundig, landschappelijk en architecturaal kwaliteitsbeleid bij overheden aanmoedigen. Met de Prijs Bouwmeester, die jaarlijks ingericht wordt door Vlaams Bouwmeester op initiatief van de Vlaamse Regering en de Vlaamse minister van Bestuurszaken, worden opdrachtgevers bekroond die door hun doordachte aanpak en zin voor vernieuwing tonen dat ze kwaliteit vooropstellen.

Een beloning voor een totaalproces

Een goed bouwproject heeft een goede architect nodig, maar vooral een goede opdrachtgever. Die formuleert een heldere opdracht en opent een creatieve dialoog met alle betrokkenen. Hij staat open voor experiment en gaat op zoek naar geschikte partners. Een goede ontwerper zoekt oplossingen die tegemoetkomen aan de ambities en de noden van de bouwheer én van de eindgebruikers. Uit de magie van die interactie groeit een uniek project. Kwaliteit moet niet alleen op uitvoerend niveau vooropstaan, maar verdient ook op beleidsniveau de nodige aandacht. De Prijs Bouwmeester 2011 bekroont een bouwheer niet alleen voor zijn realisatie, maar ook voor het moedige en vaak complexe proces dat eraan voorafging.Drie categoriën voor Prijs Bouwmeester 2011

1. Cultuur
Een bouwproject in de culturele sector kan een museum zijn, een cultureel centrum, een concertzaal, een bibliotheek,… Culturele projecten nemen vaak een belangrijke positie in het gemeenschapsleven of het stedelijk weefsel in. Een goede opdrachtgever denkt voor een dergelijk project niet louter aan het functionele, maar ook aan deze maatschappelijke inbedding.

2. Publiek Domein
Het publiek domein bestaat uit straten, pleinen, parken, verkeersinfrastructuur, het open landschap,… Het is de ruimte waarin we ons verplaatsen, waarin we verblijven, waarin we mensen ontmoeten,… De vormgeving van dat publiek domein draagt bij tot de perceptie en identiteit van de plek. Een publieke opdrachtgever speelt daarbij een belangrijke rol. Projecten in het publiek domein horen ook nooit op zich te staan, maar zich in te passen in een globaal netwerk en verhaal. Een sterk publieke ruimte project vertrekt dan ook vanuit een sterke visie gekoppeld aan een innovatieve en duurzame uitwerking.

3. Erfgoed
Iedereen is het erover eens dat ons waardevol gebouwd erfgoed identiteit en kwaliteit bijbrengt aan onze leefomgeving. Het is niet alleen belangrijk dit patrimonium in ere te houden, het moet ook betrokken worden in het dagelijks gebruik.
Dit vraagt vaak een grote creativiteit op vlak van financiering en het zoeken naar de juiste bestemming. In de praktijk zijn behoud en onderhoud niet altijd even evident. De publieke opdrachtgever is cruciaal in het vinden van het juiste evenwicht.


Prijs Bouwheer 2009 (vóór de naamsverandering naar Prijs 'Bouwmeester') in categorie Publieke Ruimte ging naar bouwheer stad Diksmuide voor de herinrichting van de dorpskern zevensprong in Nieuwkappele.
  

Hoe beoordeelt de jury?

De jury hanteert verschillende criteria: opdrachtformulering, procesgerichtheid en -bereidheid en kwaliteitsbewaking van het resultaat, samen de verschillende stappen van een geslaagd project. De manier waarop een opdracht wordt geformuleerd en gegund, zegt veel over de ambities van de bouwheer. Alleen een juiste vraag kan een kwalitatief waardevol antwoord opleveren. Tijdens het proces is voortdurend overleg met alle betrokkenen noodzakelijk. Overheidsopdrachten winnen pas aan algemeen belang als ze worden gedragen door het beleid én door de maatschappij. Een goede bouwheer heeft van bij de aanvang al oog voor de kwaliteit van het project, de toe-eigening, het gebruik en het beheer op korte en lange termijn. Met het resultaat wordt duidelijk in welke mate er tijdens het proces aan kwaliteitsbewaking werd gedaan.

Nominaties en bekroning

De jury bestaat uit een voorzitter, twee leden en de (niet stemgerechtigde) secretaris.  Voor elk van de drie categorieën wordt één laureaat voorgesteld. In het najaar van 2011 maken de Vlaamse minister van Bestuurszaken en de Vlaamse Bouwmeester de laureaten bekend.

De prijzen

De prijsuitreiking is de apotheose van de wedstrijd, waarop alle deelnemers welkom zijn. De laureaten mogen het logo Prijs Bouwmeester 2011 gebruiken als keurmerk en herkenningsteken voor hun project. Ze krijgen bovendien uitgebreide publiciteit en publieke bekendheid.

Wie kan zich kandidaat stellen?

Nieuwe versus gevestigde bouwheer / klein versus groot project

De Vlaamse Bouwmeester nodigt zowel nieuwe als gevestigde bouwheren uit de publieke en semipublieke sector uit om deel te nemen aan de Prijs Bouwmeester 2011. Een kwalitatief project realiseren is geen kwestie van klein of groot. Zowel grootschalige als kleinschalige projecten komen voor de prijs in aanmerking.

Timing en locatie

De projecten zijn gesitueerd in Vlaanderen of Brussel, de uitvoering werd beëindigd in de periode tussen 1 maart 2008 en 1 maart 2011.

Publieke en semipublieke overheden

Zowel publieke als semipublieke overheden kunnen hun kandidatuur indienen. Iedereen, ook een partner (bijvoorbeeld de ontwerper) kan op eigen initiatief, maar met akkoord van de bouwheer, de kandidatuur van de bouwheer voordragen. Publieke opdrachtgevers zijn de departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse provincies, steden en gemeenten en OCMW’s. Met semipublieke bouwheren worden bedoeld: de provinciebedrijven, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, autonome gemeentebedrijven, OCMW-verenigingen, de erkende erediensten, sociale huisvestingsmaatschappijen, scholen, universiteiten, centra voor volwassenenonderwijs en andere instanties die in Vlaanderen opleidingen aanbieden, welzijns- en gezondheidsvoorzieningen en alle andere overheden die een ‘Vlaamse’ projectsubsidie van minstens 60 procent genieten.

Hoe deelnemen?

Wie wenst deel te nemen kan het inschrijvingsformulier en het reglement downloaden op de website van de Vlaamse Bouwmeester.
Inschrijvingen lopen van 1 MAART TOT 30 APRIL 2011.

Ze worden verzonden naar:

Vlaams Bouwmeester
Kandidatuur Prijs Bouwmeester 2011
Boudewijngebouw
Boudewijnlaan 30 bus 45
1000 Brussel

Contactpersoon: Karen Landuydt
Tel. + 32 (0)2 553 77 23
Fax + 32 (0)2 553 75 00
bouwmeester@vlaanderen.be
www.vlaamsbouwmeester.be

Doe mee en zet uw unieke project in de kijker!

Bent u of kent u een bestuur of organisatie die de voorbije drie jaar een nieuw cultureel centrum of bibliotheek realiseerde? Een plein heraanlegde of een brug bouwde? Een leegstaand gebouw omvormde tot een multifunctionele site of een monument een nieuw elan gaf? Of een ander opmerkelijk overheidsproject realiseerde binnen de categorie Cultuur, Publiek Domein of Erfgoed?
Schrijf deze kandidaat voor de Prijs Bouwmeester 2011 dan nu in! Door deel te nemen krijgt u de kans om met uw unieke project naar buiten te treden, uw engagement en projectervaring publiek te maken en zo het bouwbeleid in Vlaanderen mee vorm te geven.

 

 

Deel dit artikel:
Onze partners