Achtergael tekent masterplan uit voor reconversie Tupperware-site Aalst

Kanaalzones overal te lande ondergaan dezer dagen reconversies naar nieuwe stedelijke gebieden. Ook in Aalst is voor de Tupperware-site aan de Pierre Corneliskaai een herbestemming in de maak. Architecten Achtergael staat in voor het masterplan en het landschapsontwerp. Studiebureaus Antea, Mint en 3E doen onderzoek naar landschapsontwerp, mobiliteit en duurzaamheid.
Kanaalzones overal te lande ondergaan dezer dagen reconversies naar nieuwe stedelijke gebieden. Ook in Aalst is voor het oud industrieel patrimonium van de Tupperware-site aan de Pierre Corneliskaai een herbestemming in de maak. Architecten Achtergael staat in voor het masterplan en het landschapsontwerp. Studiebureaus Antea, Mint en 3E deden onderzoek naar landschapsontwerp, mobiliteit en duurzaamheid.(Beeld: Architecten Achtergael)


De reconversie van de voormalige Tupperware-site omvat daarbij een ontwikkeling met een gemengd programma van ca. 60 000 m². Zowel wonen, werken, ontspanning, cultuur en publieke en commerciële ruimte komen in de nieuwe plannen aan bod, terwijl het zwaartepunt op een residentiële invulling van de projectsite ligt. Commerciële activiteiten, horeca en ondersteunde functies op gemeenschapsniveau worden daarbij voorzien in de bewaarde erfgoeddelen en gekoppeld aan de publieke ruimte aan de waterkant.
  (Beelden: Architecten Achtergael)


Integratie in stedelijk weefsel Aalst

Het masterplan voor de voormalige Tupperwaresite heeft volgens Achtergael de ambitie om de rechteroever te integreren in het stedelijke weefsel van de stad Aalst. Daarbij zocht het architectenbureau naar een manier om een evenwicht tussen het (post)industriële weefsel en het eigentijdse stadsweefsel te bestendigen. Het ontwerp gaat daarom uit van een ruimtelijke structuur met een zogenaamde grotere korrel die qua schaal bemiddelt tussen beide weefsels. De site biedt een ruimtelijk draagvlak voor een aantal kavels van deze gewenste korrelgrootte. Elke kavel wordt zorgvuldig geënt op zijn omringende context en is het flexibele kader waarbinnen tal van woontypologieën denkbaar worden. Het vastleggen van deze kavels geeft vorm en schaal aan de aangrenzende publieke ruimte en organiseert tegelijkertijd de ontsluiting.


De huidige toestand van de Tupperware-site. (Foto: Architecten Achtergael)


De uitdaging in dit hele project is om de huidige site op de rechteroever uit haar functioneel ondergeschikte positie en ruimtelijke isolement ten opzichte van de linkeroever te halen. Achtergael wil ervoor zorgen dat de site vanuit een verzelfstandigde kwaliteit een meerwaarde zal gaan betekenen voor de ruimere omgeving en dat ze de aantrekkelijkheid van de centrumstad op termijn kan verhogen. Om die reden was het belangrijk dat er een aantrekkelijke publieke ruimte zou worden gerealiseerd die werkt als drager voor de ganse site, terwijl er toch een aanzienlijke dichtheid moest worden voorzien om de site voldoende massa te geven. Het integreren van de meest waardevolle delen industrieel erfgoed als structurerende elementen om het ruimtelijk karakter van de site extra te diversifiëren en de eigenheid van de plek te bewaren, vormde daarbij een belangrijke uitdaging.


Mix van woontypologieën

Het kader gecreëerd door de aanwezigheid van de Dender en het industrieel erfgoed maakt de site erg aantrekkelijk voor toekomstige bewoners. Elk van de ontworpen kavels wordt met een specifieke typologie bebouwd die inspeelt op randvoorwaarden gelinkt aan de locatie. Hierdoor kan een goede mix aan woontypologieën gegarandeerd worden. De publieke ruimte en het landschapsontwerp krijgen bijzondere aandacht waardoor de belevingswaarde van de site vergroot. Bovendien geeft de reconversie van de site een belangrijke impuls voor stadsvernieuwing op de rechteroever van Aalst.
  (Beeld: Architecten Achtergael)


In het ganse project wordt tot slot gestreefd naar een duurzame ontwikkeling van macro- tot microschaal, waarbij de woon- en leefkwaliteit van de site kan worden geoptimaliseerd. Vanuit een ambitieniveau dat het team zichzelf oplegt, worden de krijtlijnen vastgelegd die deze optimalisatie reeds op masterplanniveau zichtbaar maken. Wanneer duurzaamheid ingebed zit in deze eerste krijtlijnen, wordt het immers verheven tot veel meer dan enkel duurzaam bouwen. De principes van duurzaamheid worden gekwantificeerd via de duurzaamheidsmeter Gent (BREEAM), waarvoor een score van minstens 70% zal worden behaald.
Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners