OPROEP. Opmaak van een strategisch ontwikkelingsplan voor de Rupelregio

Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken zoekt een ontwerpteam voor de opmaak van een strategisch ontwikkelingsplan voor de Rupelregio. Het ontwerpteam neemt bestaande projecten, ruimtelijke beleidsplannen en gebiedsgerichte ambities onder de loep om achtereenvolgens te komen tot een ambitiedocument, een ruimtelijke toekomstvisie en ten slotte een ontwikkelingsplan met concrete projecten.

De steenbakkerijen en scheepswerven langs de Rupel zijn sinds de jaren ’70 in onbruik geraakt door de opkomst van nieuwe bouwmaterialen, stijgende concurrentie en hogere energieprijzen. Sinds kort is de Rupelregio volop in transitie. Zo worden industrie- en woonzones opnieuw ontwikkeld en komt de Rupel weer tot leven, ditmaal als recreatieve natuurverbinding en cultuurhistorisch landschap.

Initiatieven zoals Tomorrowland, een grootschalig outdoor dance-event dat jaarlijks plaatsvindt in De Schorre in Boom, en honderdduizenden bezoekers vanuit alle continenten naar de regio lokt, is een van de drijvende krachten voor de ontwikkeling van bedrijvigheid in diverse sectoren, onder andere in de entertainmentsector. De regio heeft nood aan een samenhangende toekomstvisie die rekening houdt met de aanwezige landschappelijke troeven en opportuniteiten voor het gebied rond de Rupel, van Hemiksem tot Mechelen.

 

Entertainment Tech

Medio juni 2023 blies de Vlaamse Regering Flanders Technology nieuw leven in. Flanders Technology & Innovation (FTI) is een wervend project rond technologie en innovatie, over alle beleidsdomeinen heen. Eén van de pijlers binnen FTI is Entertainment Tech. De Vlaamse Regering besliste om de event-entertainmentsector te verankeren en dit te koppelen aan de ontwikkeling van de Rupelregio, met Boom en Rumst als centra. De ambitie is om deze regio te laten uitgroeien tot dé Europese hotspot voor onderzoek, innovatie en creatie op vlak van entertainmenttechnologie, en tegelijk in te zetten op diverse maatschappelijke meerwaarden zoals natuurcreatie, toekomstbestendig wonen, klimaatbestendigheid, mobiliteit, openbaar vervoer enzovoort.

Het Team Vlaams Bouwmeester staat in voor de ruimtelijke en architecturale kwaliteitsborging van het strategisch ontwikkelingsplan Rupelregio. Het project wordt opgevolgd door een visieorgaan dat wordt voorgezeten door de Minister-President en leden telt uit diverse bestuursniveaus, kennisinstellingen en sectoren.

 

Diverse projecten

De Vlaamse Regering heeft een niet limitatieve lijst van 30 zeer diverse projecten opgesteld die verder onderzoek behoeven. Het gaat dan onder meer over mobiliteitsprojecten, zoals het doortrekken van de tramverbinding Brussel-Willebroek of het uitbreiden en optimaliseren van fiets- en voetgangersinfrastructuur, het uitbouwen van een toeristisch en recreatief netwerk, het verbinden van groengebieden, de ontwikkeling van het Rivierpark Scheldevallei, de realisatie van een belevingscentrum in De Schorre enzovoort. Deze projecten zullen samen met beleidsvisies en -ambities als uitgangspunt dienen voor de opmaak van het strategisch ontwikkelingsplan.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door voor donderdag 22 februari 2024, 11 uur het interesseformulier in te vullen. Meer info over de oproep en het stappenplan vind op de website van Team Vlaams Bouwmeester.

Deel dit artikel:
Onze partners