VAC (Vlaams Administratief Centrum) Gent

De Vlaamse overheid ambieerde een functioneel gebouw met een herkenbare aanwezigheid en bijzondere aandacht voor (ecologische) duurzame huisvesting. De eisen die vooropgesteld werden in het kader van het behalen van de hoogste score volgens het handboek ‘duurzame kantoorgebouwen Vlaamse Overheid’ waren uiterst streng. Een stedelijk “parvis” in de vorm van een verhoogd en deels omsloten plein waarop de inkom van het gebouw aansluit, neemt afstand van de drukte op het maaiveld. Het geeft de aanzet voor een gearticuleerde opbouw van het lagere deel van het gebouw, een “publieke” arm, terwijl een toren met een hoogte van 90m de meer privatieve kantoorruimten herbergt. Het geheel is als een elegante dame die zorgzaam haar omgeving omhult. De arm interageert met de onmiddellijke omgeving. In het concept dat POLO-architecten ontwikkelde in samenwerking met het studiebureau wordt het aspect duurzaam bouwen op drie niveaus opgevat. Ten eerste op ecologisch niveau. Hieronder vallen aspecten zoals energie, materialen, transport, afval, water, … Daarnaast op economisch niveau. Dit omvat zaken zoals rentabiliteit, levensduur, flexibiliteit, correcte verhoudingen, … en ten slotte op sociaal niveau waarbij we denken aan comfort, veiligheid, esthetiek, integratie in de omgeving, … Al deze aspecten staan niet op zich, maar zijn nauw verweven met elkaar. Deze geïntegreerde aanpak gaat uit van minder energie, meer comfort en een efficiënter gebruik, maar houdt ook rekening met de verschillende ‘levensfasen’ van het gebouw.