Groen licht voor nieuwe campus en park op Leuvense Redingensite

KU Leuven wil op haar oude geologiesite in de Redingenstraat een klimaatneutrale stadscampus bouwen voor de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Tegelijkertijd zal de stad Leuven er een duurzaam stadvernieuwingsproject realiseren dat de laatste missing link in het blauwgroene lint van de Dijle in de binnenstad wegwerkt. Daarvoor moeten eerst de huidige bouwvoorschriften aangepast worden. Met de goedkeuring van het definitieve Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) werd hier door de Leuvense gemeenteraad een juridisch kader voor geschapen.

Het projectgebied Redingensite reikt van de geologiesite tot het Koninklijk Atheneum Redingenhof, het Dijlepark en het universiteitsgebouw met parking langs de Schapenstraat. Door deze verruiming kan de nieuwe campusontwikkeling gekoppeld worden aan de uitbreiding van een groen Dijlepark en aan meer beleving langs de Dijle. Het creëert bovendien een betere ruimtelijke invulling, gebundelde parkeeroplossingen en een sterker netwerk voor voetgangers en fietsers. Zo maakt de Redingenstraat deel uit van het ‘Dijlepad’, een bijna conflictvrije route voor langzaam verkeer van de Campus Arenberg, doorheen de binnenstad, tot aan Vaartkom. Om dat alles te kunnen realiseren, moeten de huidige bouwvoorschriften (BPA) aangepast worden. Het zonet goedgekeurde RUP maakt dit mogelijk.

 

Stappenplan en participatie

Ter voorbereiding van het RUP en de bouw van de campus maakten de stad Leuven en KU Leuven samen met de verschillende partners, waaronder ook de buurt, een masterplan op dat op 19 december 2022 werd goedgekeurd door de gemeenteraad.

Op 1 april 2023 werd vervolgens een startnota voor het RUP goedgekeurd door het schepencollege, gevolgd door een publieke raadpleging en adviesronde. Omdat er geen aanzienlijke effecten op het milieu zijn, was de opmaak van een plan-MER niet noodzakelijk. 0p 24 april 2023 keurde de gemeenteraad een ontwerp van het RUP goed, waarna eventuele bezwaren en adviezen werden behandeld. Dit leverde enkele beperkte wijzigingen op en leidde tot het definitieve RUP.

Na de gemeenteraadsbeslissing van 27 november wordt het definitieve RUP en het advies van de Gecoro aan de deputatie en het departement bezorgd, die 45 dagen hebben om het RUP eventueel te schorsen of te vernietigen. Tenzij in geval van schorsing of vernietiging, zal de gemeenteraadsbeslissing over de definitieve vaststelling in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd. Veertien dagen later wordt het RUP van kracht.

 

Ontwerpteam

De stad en de KU Leuven selecteerden samen het ontwerpteam DierendonckblanckeRobbrecht & DaemSabine OkkerseRCR – B+G. Dat team maakt eerst een masterplan voor het brede gebied op. Daarna tekenen zij ook de plannen voor de gebouwen van de campus van KU Leuven zelf.

In haar visie houdt het ontwerpteam sterk rekening met de omgeving en de buurt. De ontwerpers erkennen de unieke ligging van de plek: aan de Dijle en net buiten de eerste stadsring. Hun visie geeft het projectgebied een sterke verankering in de blauwgroene as van de Dijlevallei. De buurt vergroent, de Dijle beleef je volop vanaf een nieuwe verkeersluwe Redingenstraat, het Dijlepark vergroot, maar blijft wel een echt buurtpark.

 

Doorwaadbare campus

De nieuwe campus, de spil van het project, wordt een open, doorwaadbare campus, die zich nestelt in de omgeving met nieuwe verbindingen op maat van de buurt. Gebouwen en open ruimte nemen de schaal aan van bestaande elementen. Nieuwe publieke plekken met elk een eigen karakter ontstaan naast en tussen de campusgebouwen. De hoofdtoegang tot de campus en de meest toegankelijke functies komen langs de Redingenstraat die zo opgetild wordt tot een aangename verblijfsruimte en langzaamverkeer-as aan de Dijle. Ook de geplande topsporthal voor de Redingenschool krijgt een plaats in het masterplan.

De masterplanstudie zal ook specifieke doelstellingen op het vlak van duurzame stadsontwikkeling, mobiliteit, erfgoed, water, natuur, energie in deelstudies onderzoeken en de gepaste vertaling geven in een globaal stedenbouwkundig plan.

Bron: Stad Leuven
Deel dit artikel:

Onze partners